Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:3360 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabellen i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Polismyndigheten

32 985 967

70 000

1:2

Säkerhetspolisen

1 828 382

±0

1:3

Åklagarmyndigheten

1 942 249

10 000

1:4

Ekobrottsmyndigheten

855 674

±0

1:5

Sveriges Domstolar

6 632 674

10 000

1:6

Kriminalvården

12 162 399

±0

1:7

Brottsförebyggande rådet

177 371

±0

1:8

Rättsmedicinalverket

552 653

±0

1:9

Brottsoffermyndigheten

43 962

±0

1:10

Ersättning för skador på grund av brott

200 953

±0

1:11

Rättsliga biträden m.m.

3 915 857

±0

1:12

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

39 987

±0

1:13

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

19 174

±0

1:14

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

70 157

±0

1:15

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

24 804

±0

1:16

Domarnämnden

9 823

±0

1:17

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering

226 900

±0

Summa

61 688 986

90 000

Anslag 1:1 Polismyndigheten

Akut hjälplinje 115 för kvinnor utsatta för mäns våld

Vi vill inrätta en särskild akut hjälplinje, som en 112, för kvinnor som utsätts för mäns våld. ”För akut hjälp med specialkompetens, ring 115.” Vi föreslår att denna akuta linje ska drivas av Polismyndigheten och bemannas av främst poliser, men även socionomer och sjuksköterskor som alla har särskild kompetens att hantera mäns våld mot kvinnor samt göra adekvata och akuta riskbedömningar. Läs mer om förslaget i motionen Stoppa mäns våld mot kvinnor – konkreta åtgärder (2021/22:2599). Vänsterpartiet satsar 20 miljoner kronor på en akut hjälplinje för 2022.

Mer resurser till Nationellt forensiskt centrum

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför de forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. NFC behöver extra tillskott av pengar eftersom arbetet annars riskerar att bli en flaskhals i rättsväsendet som leder till att brottsutred­ningar och rättegångar drar ut på tiden. Vänsterpartiet satsar 40 miljoner kronor på NFC för 2022.

Anslag 1:1 Polismyndigheten, anslag 1:3 Åklagarmyndigheten och anslag 1:5 Sveriges Domstolar

Vi föreslår ett femicidpaket där polis, åklagare och domare ska ingå i syfte att mäns våld mot kvinnor, sexköp och människohandel för sexuella ändamål ska hanteras med ökad våldskompetens, rättssäkerhet och seriositet i hela rättskedjan. Kompetensutvecklingen ska också inkludera hanteringen av det nya barnfridsbrottet (barn som bevittnat brott, som ofta handlar om mäns våld) och möjligheterna att genomföra bra barnförhör. Läs mer om förslaget i motionen Stoppa mäns våld mot kvinnor – konkreta åtgärder (2021/22:2599). Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslagen med 10 miljoner kronor för respektive myndighet jämfört med regeringens förslag 2022. Den totala satsningen är 30 miljoner kronor för 2022.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Yrkanden

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabellen i motionen.
    Behandlas i: Justitieutskottet
    Betänkande 2021/22:JuU1
    Utskottets förslag: BifallDelvis
    Kammarens beslut: BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.