Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:2974

av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga snabbt bredband på landsbygden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra servicen på landsbygden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta det arbete som alliansregeringen påbörjade med att inrätta ett nationellt skogsprogram.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Yrkanden (19)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga snabbt bredband på landsbygden.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra servicen på landsbygden.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta det arbete som alliansregeringen påbörjade med att inrätta ett nationellt skogsprogram.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta med satsningen Matlandet Sverige.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en nationell livsmedelsstrategi före juni 2015.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom sjukvården och livsmedelsproduktionen före juni 2015.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att förbättra djurskyddet i EU och för att gemensamma regler för djurskydd följs.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU10
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kartlägga nationella, mer långtgående regler som styr svenska företag. Svensk djurskyddslagstiftning ska inte omfattas.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kartlägga den nationella tillämpningen av EU:s livsmedelslagstiftning för att identifiera eventuella hinder som snedvrider konkurrensen för företagande.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Livsmedelsverkets uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor bör utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en kartläggning över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna minska företagens regelbörda.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samla viltförvaltning och jaktfrågor i en ny myndighet.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser i syfte att underlätta för jägare.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt, men med beaktande av integritetsaspekten.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att driva på EU för att förändra art- och habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta med riktad selektiv jakt på varg.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU12
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över dagens ersättningsnivåer till dem som får sina tamdjur rivna och dödade av rovdjur.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.