Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

Denna motion beskriver Kristdemokraternas budgetförslag inom utgiftsområde 20, som omfattar politikområdet Miljöpolitik och delar av politikområdet Forskningspolitik. Kristdemokraterna anser att miljöpolitiken måste präglas av en helhetssyn, där människan ingår i ett nära samspel med naturen utan att förbruka dess livsuppehållande resurser. Miljöhänsyn och miljöpolitik kan inte avgränsas till någon specifik sektor utan måste inkluderas i beslutsunderlaget inom alla politikområden.

För att komma till rätta med miljöproblemen har Sveriges riksdag antagit 15 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande syftet är att överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Kristdemokraterna prioriterar satsningar på de miljökvalitetsmål som i

Yrkanden (48)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheterna att anpassa de olika former av statsbidrag som ges till kommunerna så att de samlat ger mest miljönytta.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppdaterade målformuleringar i miljöarbetet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade insatser på klimatområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att EU för en aktiv och envis dialog med USA för att förankra det internationella arbetet mot växthuseffekten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utveckling av EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som möjliggör låginblandning av mer än 5 % etanol i bensin och mer än 2 % rapsmetylester i dieselolja.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggandet av ITER.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU bör fördubbla stödet till energiforskning på europeisk nivå och i samarbete med andra aktörer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upprättandet av en energifond för att ge stöd till investeringar i förnybar och effektiv teknik i utvecklingsländerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka inom EU för att skattesystem och statliga subventioner verkar i riktning mot effektiv energianvändning och stopp för subventioner av fossila bränslen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder på EU-nivå för att nå ett hållbart transportsystem.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en begränsning av möjligheterna att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar genom CDM.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring som, enligt vad som anförs i motionen, ökar kommunernas befogenhet att ställa lokala miljökrav på utsläpp till luften.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring som, i enlighet med vad som anförs i motionen, undanröjer den skattemässiga diskrimineringen av miljövänliga bränslen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om hur ekonomiska styrmedel kan användas i syfte att öka andelen miljömärkta arbetsmaskiner och motorer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av en skrotningspremie för äldre båtmotorer och gräsklippare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU:s gemensamma kemikaliepolitik, REACH.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett saneringsteknologiskt institut.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett avskaffande av den s.k. 10-procentsregeln för sanering av förorenade områden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om förbud mot kvicksilver.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om förbud mot alla bromerade flamskyddsmedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre information om omhändertagande av överblivna läkemedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om förbud mot försäljning av däck som innehåller HA-olja.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU:s regelverk för bekämpningsmedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till tydligare delmål för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som, i enlighet med vad som anförs i motionen, reglerar omhändertagandet av radioaktivt avfall utifrån principen om producentansvar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av ett nationellt tvärvetenskapligt forskningsprogram om elektromagnetiska fälts påverkan på människan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen begär att regeringen låter utreda frågan om hur områden som är viktiga för vattenförsörjningen skall kunna anges som riksintresse.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Boverket av regeringen ges uppdraget att göra bedömningar av materials lämplighet att användas i samband med transport av dricksvatten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en miljökvalitetsnorm för nitrat i grundvatten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att snarast se över möjligheten att ompröva vattendomar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen beslutar om ändring i 5 kap. 4 § miljöbalken så att samrådstiden för åtgärdsprogram anges till minst sex månader.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ändring i miljöbalken så att det blir möjligt för enskild att överklaga beslut om åtgärdsprogram eller andra myndighetsbeslut i vattenplaneringsprocessen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av miljöbalken som innebär att det i miljöbalken stadgas att ersättning till markägare skall kunna utgå i sådana fall där utebliven ersättning skulle framstå som klart stötande.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om naturvårdsavtal och frivilliga avsättningar genom hänsynsområden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 36. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten inte skall betala ersättning för avsättningar på statens mark.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den statliga utredaren (dir. 2004:70) bör ges som tilläggsdirektiv att särskilt belysa möjligheterna att aktivt använda det statliga skogsinnehavet för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en träffsäker inventering av skogens biologiska mångfald.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om finansiering av insamlingen av privatimporterade glasförpackningar så att glasåtervinningen kan fortsätta i nuvarande omfattning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 40. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av 15 kap. 10 § miljöbalken så att kommunernas möjlighet att besluta om ensamrätt på transport av farligt avfall upphävs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 41. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till åtgärder på nationell nivå för att bygga ut sorterande system som fångar upp näringsämnen och samtidigt ger mindre mängd föroreningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 42. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en redogörelse för hur målen om minskad radonhalt i bostäder skall kunna nås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 43. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljömålen skall vara föremål för fortgående forskning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 44. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett forskningsprogram som skall syfta till att göra Sverige till ett samhälle där huvuddelen av fordonen drivs med alternativa bränslen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 45. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om olika miljöledningssystem vid beräkning av gröna nyckeltal.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 46. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsynsmyndigheterna bör acceptera de miljöredovisningar som krävs för certifiering enligt ISO14001 och EMAS.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 47. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla statliga myndigheter bör ges i uppdrag att tillämpa miljökrav vid all upphandling av entreprenadarbeten eller nyttjande av arbetsmaskiner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 48. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag för anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt i motionen redovisad uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.