Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade satsningar för att förbättra servicen på landsbygden.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stötta lanthandlare och bensinmackar, öka tillgängligheten till offentlig service i glesbygd, förbättra livskvaliteten på landet genom att till exempel ge stöd till idrottsanläggningar och elljusspår och fortsätta samordna insatser för att öka tillgängligheten till lokal service.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverken och öka samordningen mellan myndigheter och förbättra samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer för att åstadkomma en god offentlig och kommersiell service i hela landet.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten att utlokalisera myndigheter.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga satsningen på projektet Hus med historia, som handlar om underhåll och utveckling av hembygdsgårdar.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Visit Swedens arbete med destinationsutveckling och marknadsföring av Sverige som besöksmål.

 


En politik för hela Sverige

Vi vill att hela Sverige ska leva. Då behöver människor kunna bo och verka på landsbygden. Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara, och människor och företag över hela vårt land ska ges möjligheter att växa och utvecklas.

 

Sveriges befolkning ökar och många delar av landet upplever en positiv befolkningstillväxt och en ökad attraktionskraft. Samtidigt finns det betydande utmaningar, med ökande skillnader mellan städer, med stark privat tjänstesektor och små orter som är beroende av en enskild eller ett fåtal industriella arbetsgivare. Stagnationen i dessa orter leder till neddragningar i ordinarie verksamheter som vård, skola och omsorg men även till att människor känner en bristande framtidstro. Med en förstärkt politik med jobbfokus har dessa orter emellertid goda förutsättningar att utvecklas väl. Den tidigare alliansregeringen har medvetet arbetat för att förbättra företagsklimatet, inte minst för företag i glesbygd, och varje kommun och region har ett ansvar att genomföra nödvändiga insatser för ett förbättrat näringsklimat. De generella insatserna på nationell nivå för jobb, utbildning och för ett förbättrat företagsklimat behöver kombineras med regionala tillväxtinsatser.

 

De gröna näringarna som tillväxtmotor

Alliansen tycker det är viktigt att använda de stora resurser som finns i landsbygdsprogrammet för att förbättra förutsättningar för jobb och tillväxt på landsbygden. Därför har utgångspunkten för perioden fram till 2020 varit att medel i första hand ska användas för att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och en modern landsbygd. Vi anser att man bör kompensera för EU:s budgetneddragning genom att skjuta till ytterligare 2,8 miljarder kronor. Vi vill öka anslagen till landsbygdsprogrammet för utveckling av landsbygden, bättre miljö och fler jobb i hela landet. Vi vill förlänga Visit Swedens satsning på destinationsutveckling och marknadsföring av Sverige som besöksmål.

 

Skogen är av stor betydelse för svensk ekonomi. Produkter baserade på skogsråvara står för över 50 procent av den svenska nettoexporten. Vi tror att det finns potential att förbättra skogssektorns möjlighet att skapa fler jobb och ökad tillväxt i hela landet. Alliansens skogspolitik tar sin utgångspunkt i två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. En hållbar skogsskötsel, ökad export och nya biobaserade produkter och tjänster är viktiga framtidsområden. Skogen är viktig för biologisk mångfald. Skogen ger även möjligheter för friluftsliv och turism och bidrar med andra viktiga värden. Vi vill därför inrätta ett nationellt skogsprogram.

 

Matlandet

Det offentliga ska ha högt satta ambitioner i sin upphandling av mat avseende djurskydd och miljö. Inom ramen för Matlandet Sverige har alliansregeringen inrättat ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg som nu arbetar med att stödja och stimulera kommuner och landsting. Ett nationellt måltidslyft som premierar de äldreboenden och förskolor som satsar på bättre kvalitet på maten kommer att bidra till att öka medvetenheten om matens betydelse. Vi vill därför fortsätta satsningen på Matlandet Sverige.

 

Bättre bredband och telefoni

Tillgång till bredband är avgörande för att människor ska kunna driva företag, jobba och studera på distans. Det förbättrar också servicenivån i hela landet. Den tidigare alliansregeringen har sedan 2007 satsat ungefär 2,2 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad. Redan idag har 99 procent av befolkningen tillgång till 4G i sina hem, vilket gör oss i särklass bäst i Europa. Alliansens mål är att 90 procent av alla hushåll och företag dessutom ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vi vill till och med 2020 satsa ytterligare 3,25 miljarder kronor på att bygga snabbt bredband på landsbygden. Vi vill också införa bredbandskoordinatorer och nationella riktlinjer för informationshantering hos myndigheterna i syfte att effektivisera utbyggnaden av bredband.

 

Tillgång till bra mobiltelefoni blir allt viktigare. Sverige behöver ett mobilnät med bättre geografisk täckning och som har en tillräcklig kapacitet när allt fler vill använda mobil teknik. Alliansregeringen har genomfört en lång rad åtgärder för att förbättra mobiltäckningen, som reformerad lagstiftning, förbättrad information och starkare konsumentlagstiftning. Den utvecklingen vill vi förstärka ytterligare de kommande åren vilket kommer att leda till ännu bättre möjligheter för bra mobiltelefoni och snabbt mobilt bredband, inte minst på landsbygden. Vi vill förbättra möjligheterna till mobil kommunikation i hela landet, bland annat genom att frigöra utrymmet på det så kallade 700 MHz-bandet.

 


Tillgång till service

För att människor och företag ska vilja bo och verka i hela Sverige är det viktigt att det finns tillgång till en fungerande, grundläggande service på rimligt avstånd. Detta gäller såväl myndigheter som kommunal och kommersiell service. I glesbygd har framförallt servicelösningar som bygger på lokala förutsättningar och samverkan med företagare och civilsamhället möjlighet att bli långsiktiga och bärkraftiga. Den tidigare alliansregeringen har också gjort satsningar på dessa. En utredning arbetar nu med ytterligare åtgärder för att främja kommersiell service.

 

Vi vill satsa ytterligare 700 miljoner kronor 2014–2020 för att förbättra servicen på landsbygden. Vi vill stötta lanthandlare och bensinmackar, öka tillgängligheten till offentlig service i glesbygd, och förbättra livskvaliteten på landet genom att till exempel ge stöd till idrottsanläggningar och elljusspår och fortsätta samordna insatser för att öka tillgängligheten till lokal service.

 

Vi vill se över regelverken och öka samordningen mellan myndigheter och förbättra samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer för att åstadkomma en god offentlig och kommersiell service i hela landet. Vi vill pröva möjligheten att utlokalisera myndigheter. Vi vill också förlänga satsningen på projektet Hus med historia, som handlar om underhåll och utveckling av hembygdsgårdar.

.

Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Helena Lindahl (C)

Torkild Strandberg (FP

Yrkanden (6)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade satsningar för att förbättra servicen på landsbygden.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stötta lanthandlare och bensinmackar, öka tillgängligheten till offentlig service i glesbygd, förbättra livskvaliteten på landet genom att till exempel ge stöd till idrottsanläggningar och elljusspår och fortsätta samordna insatser för att öka tillgängligheten till lokal service.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverken och öka samordningen mellan myndigheter och förbättra samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer för att åstadkomma en god offentlig och kommersiell service i hela landet.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten att utlokalisera myndigheter.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga satsningen på projektet Hus med historia, som handlar om underhåll och utveckling av hembygdsgårdar.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Visit Swedens arbete med destinationsutveckling och marknadsföring av Sverige som besöksmål.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.