Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2012/13:N343 av Lars Isovaara m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 541 837

+10 000

1:2

Transportbidrag

448 864

+20 000

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013

1 400 000

Summa

3 390 701

+30 000

Regional tillväxt

Vi ökar de regionala anslagen vilka syftar till att kompensera företag i de fyra nordligaste länen för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd för varor och stimulerar därmed till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv.

Stockholm den 2 oktober 2012

Lars Isovaara (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

Josef Fransson (SD)

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.