Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2004/05:Ub448 av Sofia Larsen m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning:

Anslag, tkr

Regeringens

förslag

Anslags-förändring

25:4 Rekryteringsbidrag

1 805 811

+ 50 000

25:7 Bidrag till vissa organisationer

63 759

-63 759

Summa för utgiftsområdet

20 995 726

-13 759

Studiestöd

Studiestödets primära uppgift bör vara att förverkliga samhällets intresse i att den enskilde medborgaren satsar på utbildning och att främja rekryteringen genom att undanröja sociala och ekonomiska hinder för studier. Utbildning är en god investering både för den enskilde studenten och för samhället.

Motivering

Rekryteringsbidraget används för studier för personer som är 25 år eller äldre med kort tidigare utbildning och som är eller riskerar att bli arbetslösa.

Ur perspektivet livslångt lärande, är det fel att bidraget inte går till personer över 50 år. Det finns idag personer som är över 50 år och som varken har grundskole- eller gymnasiekompetens och som riskerar att bli arbetslösa. Dessa personer blir med regeringens snäva regler hänvisade till kortvariga lågavlönade arbeten eller långvarig arbetslöshet. Vi menar att det inte finns skäl att ha en övre åldersgräns för rekryteringsbidraget.

Bidraget vid korttidsstudier är viktigt för att rekrytera personer med kort tidigare utbildning och stimulera till längre studier. Däremot anser vi att statligt studiestöd inte skall fördelas av olika fackliga intresseorganisationer, så som fallet är genom anslag 25:7 Bidrag till vissa organisationer. Vi föreslår istället att CSN och Sisus (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) ges ansvar för fördelning av korttidsstudiestöd respektive timersättning till deltagare i särvux. Vi vill därmed avskaffa anslag 25:7 Bidrag till vissa organisationer och istället stärka anslaget 25:4 Rekryteringsbidrag med 20 miljoner kronor (men totalt sett drar vi ner på anslagsposten 25:4).

Stockholm den 5 oktober 2004

Sofia Larsen (c)

Håkan Larsson (c)

Birgitta Sellén (c)

Margareta Andersson (c)

Birgitta Carlsson (c)

Kenneth Johansson

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.