Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2019/20:3105

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Familjen är den grund som samhället vilar på

1.1 Trygga familjer främjar en god psykisk hälsa bland barn och unga

1.2 Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska utsattheten

1.3 Familjebakgrunden påverkar skolresultaten och möjligheterna till jobb

1.4 Trygga familjer motverkar utanförskap och kriminalitet

1.5 Jämställdhet och valfrihet

1.6 Uppvärdera papparollen

1.7 Kristdemokraterna och vägen framåt

2 Familjesäkra politiken – tid och rum för relationer

3 Möjlighet till mer tid för barnen

3.1 Ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen – fritt uttag i tre år

3.2

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa kravet på att de första 180 föräldrapenningdagarna tas ut på sjukpenninggrundande nivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa tvångskvoteringen i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som "dubbeldagar" och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den sjukpenning- och föräldrapenninggrundande inkomsten för föräldralediga bör skyddas i tre år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Diskrimineringsombudsmannen bör ges i uppdrag att kartlägga förekomsten av diskriminering eller missgynnande av föräldrar eller gravida i arbetslivet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjt adoptionsbidrag och kostnadsfri föräldrautbildning för presumtiva adoptivföräldrar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om familjens betydelse för barnen och samhället och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att politiken ska möjliggöra för föräldrar att få mer tid för barnen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underhållsstödet bör utformas så att det tydligt framgår att det i första hand är föräldrarna som har det ekonomiska ansvaret för sina barn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgodose stödet till adopterade som vill söka sina rötter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer flexibel föräldraförsäkring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en familjerådgivningscheck och familjerådgivningspeng och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att varje förälder ska ges rätt till 20 månaders tjänstledighet, utöver tjänstledighet med föräldrapenning, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en skyldighet för kommunerna att erbjuda två föräldrastödsprogram under barnets uppväxttid och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en rätt för vårdnadshavare att överlåta föräldrapenningdagar till närstående och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka trösklarna till familjerådgivningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en lag om max tolv barn i småbarnsgrupperna i förskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunernas skyldighet att informera om barnomsorgspengen måste skärpas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja det särskilda bostadsbidraget för hemmavarande barn samt inkomsttaket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bestämmelsen i skollagen som innebär att kommunen får neka att betala barnomsorgspeng med hänvisning till "påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet" bör tas bort, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvidgad rätt till föräldraledighet upp till dess att barnet fyller 18 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa skollagen så att kommunerna blir skyldiga att erbjuda dem som önskar familjedaghem (pedagogisk omsorg) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka pensionsrätten för barnår med ett år samt att höja jämförelseinkomsten i pensionsrätten för barnår och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antalet föräldrapenningdagar för nyanlända med barn yngre än två år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att premiepensionen automatiskt ska delas lika mellan föräldrar med gemensamma barn som inte har fyllt tolv år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU19
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras så att SGI baseras på den fastställda lönerevideringen retroaktivt, oavsett när löneavtalet undertecknades, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet öppna förskolor och familjecentraler bör öka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en skattereduktion för föräldrar till barn mellan 0 och 18 år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 33. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa det avdrag som görs vid överföring av premiepension och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU19
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 34. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en kartläggning i syfte att öka antalet familjedaghem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 35. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en barnomsorgspeng för föräldrar som tar hand om enbart egna barn i åldern ett till tre år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 37. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utgångspunkten för den pågående utredningen om underhållsstöd och bostadsbidrag betonar föräldraansvaret ytterligare och fokuserar på samarbete och frivilliga överenskommelser samtidigt som föräldrar som befinner sig i ekonomisk utsatthet ska stödjas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka barnens rättigheter i vårdnadstvister och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 39. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn endast ska kunna ha högst två vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 40. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bekräftelse av faderskapet ska kunna ske för ogifta som är överens om det på samma sätt som i dag, men redan under graviditeten, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att föräldrar får råd och stöd för att i större utsträckning komma överens om avtal om underhållsbidrag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2019/20:SfU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 42. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU20
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 43. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett fritidskort och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 44. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppvärdera familjedaghemmen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 45. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om målet för förskolan och annan barnomsorg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 46. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om för stora barngrupper i förskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.