Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2004/05:Sf363

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Mål för kristdemokratisk familjepolitik 7

4 Mer tid tillsammans 8

5 Familjeliv i dagens Sverige 9

6 Därför är familjen viktig 10

6.1 Familjens betydelse för människans grundläggande behov 10

6.2 Familjens betydelse för det lilla barnet 10

6.3 Familjens betydelse i det förebyggande arbetet 11

6.4 Familjens betydelse i ungdomars identitetsutveckling 11

6.5 Familjens betydelse för gemenskap över generationerna 11

7 Förbättrat stöd till barn och föräldrar 12

7.1 Stabila familjerelationer är en förutsättning för ett gott samhälle 12

7.2 Uppvärdera

Yrkanden (44)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målen för familjepolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om familjens oersättliga ställning och uppgift i samhället.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagstiftningen samt sociala och ekonomiska stödformer utformas så att de innebär ett stöd för stabila relationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppvärdera föräldrarollen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör lägga fram förslag om och stimulans till föräldrastödjande verksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om föräldrautbildning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att på nationell nivå stimulera huvudmännen i syfte att bygga upp en permanent familjecentral i varje kommun.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att på nationell nivå organisera insamlande av statistik samt följa arbetet med familjecentralsverksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka familjerådgivningen genom att införa en familjerådgivningspeng och en gratischeck till familjerådgivning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur separerade föräldrar bäst kan informeras och stödjas så att barnets behov får styra hur umgänget utformas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera dagens samarbetssamtal och att i utvecklad form göra det till praxis.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ensamstående föräldrar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en familjepolitisk reform.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en generell graviditetspeng.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen beslutar höja grundnivån i föräldraförsäkringen, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja taket i föräldraförsäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avstå kvoteringen av föräldraledigheten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen beslutar att den sjukpenninggrundande inkomsten skall beräknas på ett genomsnitt av de senaste två årens inkomster samt att skattepliktiga förmåner och semesterersättning skall vara SGI-grundande, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen begär att regeringen ger genomförandegruppen för det nya pensionssystemet i uppdrag att utreda utformningen av reglerna för delad premiepension, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om föräldraförsäkringens regelverk avseende tidsgränsen för SGI och FGI samt dagens s.k. 2,5-årsgräns.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur systemet med tillfällig föräldrapenning slår mot familjer med barn som är sjuka ofta och/eller under lång tid.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om underhållsstödet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja den barnrelaterade delen i bostadsbidraget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett barntillägg i studiemedlen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dagens stöd till barnfamiljerna strider mot principer som rättvisa, valmöjligheter, flexibilitet och god fördelningspolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa de tre kommunala folkomröstningar som genomförts, där majoriteten har röstat för rätten att välja barnomsorgsform, även att själva ha omsorgen om sina barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reservationen från utbildningsutskottet (2002/03:UbU) i vilken en majoritet av riksdagspartierna stöder föräldrars rätt att fritt välja barnomsorgsform.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om subsidiaritetsprincipen som utgångspunkt för familjepolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa ekonomiska och praktiska förutsättningar för val mellan olika och flexibla barnomsorgsformer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen beslutar införa 300 barndagar som omfattar alla barn, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av olika barnomsorgsformer och etableringsmöjligheter för dessa.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förändringar i kommunallagen och skollagen så att kommunen blir skyldig att erbjuda ekonomiskt stöd även till de föräldrar som själva tar hand om sina barn, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återinföra fri etableringsrätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att villkoren för att kombinera föräldraskap och arbetsliv måste vara goda.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flexibel arbetstid och öppna arbetsplatser för småbarnsföräldrar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 36. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell kampanj för ett barnvänligt arbetsliv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett särskilt förbud mot diskriminering av föräldralediga i föräldraledighetslagen och att uppsägningstiden vid uppsägning på grund av arbetsbrist av anställd som är helt föräldraledig börjar löpa först när arbetstagaren helt eller delvis återupptar sitt arbete.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Bifall
 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genom lagstiftningen garantera rätten att återuppta sitt arbete utan försämrade villkor efter föräldraledighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Bifall
 39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vård av barn skall ges ett meritvärde även på arbetsmarknaden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 40. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen i enlighet med vad som anförs i motionen om utökad rätt till tjänstledighet för vård av barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 41. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppvärdera hemarbetet genom att ta hänsyn till det i pensions- och socialförsäkringshänseende.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 42. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattelättnader för hushållstjänster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 43. Riksdagen beslutar införa vårdbidrag för barn till biståndsarbetare, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 44. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning:
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.