Till innehåll på sidan

Utbildning och universitetsforskning

Motion 1997/98:Ub807 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1997/98:Ub807

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen

1997/98:Ub807

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Utbildning och universitetsforskning

Inneh�llsf�rteckning

1 Barnomsorg, f�rskola och grundskola 3

1.1 Allm�nna m�l 3

1.2 Barnomsorg och f�rskola 4

1.2.1 Integrering av barnomsorg, f�rskola och grundskola 5

1.2.2 F�rskoll�rarutbildning och grundskoll�rarutbildning 6

1.3 Grundskolan 7

1.3.1 St�d till elever med specifika l�s- och skrivsv�righeter 8

1.3.2 Modersm�lsundervisning 9

1.3.3 Lagstiftning mot mobbning 11

1.3.4 Fritidsverksamheten 11

1.3.5 Tillsyn av skolan 12

1.3.6 Frist�ende och kommunala skolor, en dynamisk
organisation

Yrkanden (130)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring i gällande skattelagstiftning i syfte att stimulera föräldraaktivitet vid kommunala förskolor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring i gällande skattelagstiftning i syfte att stimulera föräldraaktivitet vid kommunala förskolor.
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av mål och planer för den pedagogiska verksamheten i barnomsorg, förskola och grundskola
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av mål och planer för den pedagogiska verksamheten i barnomsorg, förskola och grundskola
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förskolans formella plats i utbildningsorganisationen samt Skolverkets utökade ansvarsområde
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förskolans formella plats i utbildningsorganisationen samt Skolverkets utökade ansvarsområde
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder i utbildning av förskollärare för ökade kunskaper i metodik och organisation vid föräldraaktiva förskolor
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder i utbildning av förskollärare för ökade kunskaper i metodik och organisation vid föräldraaktiva förskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder i utbildning av förskollärare med anledning av förskolans växande ansvar för förberedande träning och undervisning i nära anknytning till grundskolepedagogiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder i utbildning av förskollärare med anledning av förskolans växande ansvar för förberedande träning och undervisning i nära anknytning till grundskolepedagogiken
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om minimikrav på tillgång av speciallärare för elever med behov av särskilt stöd i grundskolan, t.ex. speciallärare med särskild kompetens inom området dyslexi
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om minimikrav på tillgång av speciallärare för elever med behov av särskilt stöd i grundskolan, t.ex. speciallärare med särskild kompetens inom området dyslexi
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att kvalificerad undervisning om dyslexi och dess behandling ges till alla lärare i grundskolan så att nödvändig kompetens för omhändertagande av elever med specifika läs- och skrivsvårigheter kan garanteras inom en snar framtid
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att kvalificerad undervisning om dyslexi och dess behandling ges till alla lärare i grundskolan så att nödvändig kompetens för omhändertagande av elever med specifika läs- och skrivsvårigheter kan garanteras inom en snar framtid
  Behandlas i
 15. att riksdagen beslutar att samverkansprojektet Dyslexi genomförs enligt de riktlinjer som angivits i motionen och med de uppdrag till FRN och FOA som anges i motionen
  Behandlas i
 16. att riksdagen beslutar att samverkansprojektet Dyslexi genomförs enligt de riktlinjer som angivits i motionen och med de uppdrag till FRN och FOA som anges i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen beslutar anslå 33 miljoner kronor för genomförande av dyslexiprojektet fördelat på utgiftsområde 16, anslagen A 4 (20 miljoner kronor), A 6 (10 miljoner kronor), D 1 (2 miljoner kronor) och D 2 (1 miljon kronor)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen beslutar anslå 33 miljoner kronor för genomförande av dyslexiprojektet fördelat på utgiftsområde 16, anslagen A 4 (20 miljoner kronor), A 6 (10 miljoner kronor), D 1 (2 miljoner kronor) och D 2 (1 miljon kronor)
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av åtgärder för att stärka modersmålsundervisningen i grundskolan
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av åtgärder för att stärka modersmålsundervisningen i grundskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot mobbning vid svenska skolor enligt de riktlinjer som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot mobbning vid svenska skolor enligt de riktlinjer som anförts i motionen
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fritidsverksamhetens integrering i skola och ungdomsverksamhet
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fritidsverksamhetens integrering i skola och ungdomsverksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av åtgärder för att komma till rätta med allvarliga brister i tillsynen av skolan enligt gällande lagstiftning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av åtgärder för att komma till rätta med allvarliga brister i tillsynen av skolan enligt gällande lagstiftning
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en breddning av tillsynen av skolan till att omfatta större delar av vad skollagen stipulerar, t.ex. vad gäller mobbning, resurser för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter, elevdemokrati, otillbörlig påverkan (indoktrinering) och skolhälsovård
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en breddning av tillsynen av skolan till att omfatta större delar av vad skollagen stipulerar, t.ex. vad gäller mobbning, resurser för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter, elevdemokrati, otillbörlig påverkan (indoktrinering) och skolhälsovård
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fristående skolors rätt till egen plats i kommunala skolplaner
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fristående skolors rätt till egen plats i kommunala skolplaner
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder för att komma till rätta med allvarliga problem med den nya gymnasieskolan
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder för att komma till rätta med allvarliga problem med den nya gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen beslutar anslå 20 miljoner kronor under utgiftsområde 16, A 4 för fortbildning av skolledare och lärare vid gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen beslutar anslå 20 miljoner kronor under utgiftsområde 16, A 4 för fortbildning av skolledare och lärare vid gymnasieskolan
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning med uppdrag att föreslå lämpliga alternativ till nuvarande kunskapskrav och betygssystem för gymnasieskolan
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning med uppdrag att föreslå lämpliga alternativ till nuvarande kunskapskrav och betygssystem för gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att fortsätta nedtoningen av timplanens betydelse och stärka utvecklingen av målinriktade studier efter individuellt anpassade studieplaner och stort elevinflytande i gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att fortsätta nedtoningen av timplanens betydelse och stärka utvecklingen av målinriktade studier efter individuellt anpassade studieplaner och stort elevinflytande i gymnasieskolan
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utveckla den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) i gymnasieskolan
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utveckla den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) i gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att speciellt uppmärksamma behov av stöd till gymnasieelever med annat modersmål än svenska
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att speciellt uppmärksamma behov av stöd till gymnasieelever med annat modersmål än svenska
  Behandlas i
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inrättande av högskollärarutbildning
  Behandlas i
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inrättande av högskollärarutbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning som skall närmare granska universitets och högskolors yrkesutbildningar med särskild prövning av olika yrkesutbildningars naturliga hemvist
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning som skall närmare granska universitets och högskolors yrkesutbildningar med särskild prövning av olika yrkesutbildningars naturliga hemvist
  Behandlas i
 47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av lärlingsutbildning vid svenska företag
  Behandlas i
 48. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införande av lärlingsutbildning vid svenska företag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nödvändigheten av att den planerade förändringen av studiemedelssystemet genomförs snarast
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nödvändigheten av att den planerade förändringen av studiemedelssystemet genomförs snarast
  Behandlas i
 51. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fördelning av grundutbildningsplatser på universitet och högskolor och åtgärder för att underlätta möjligheterna att välja kombinationer av kurser vid olika fakulteter och högskolor
  Behandlas i
 52. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fördelning av grundutbildningsplatser på universitet och högskolor och åtgärder för att underlätta möjligheterna att välja kombinationer av kurser vid olika fakulteter och högskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 53. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en genomgripande effektivisering av nuvarande system för antagning till grundutbildning vid universitet och högskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 54. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en genomgripande effektivisering av nuvarande system för antagning till grundutbildning vid universitet och högskolor
  Behandlas i
 55. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kriterier för fördelning av grundutbildningsplatser till universitet och högskolor
  Behandlas i
 56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kriterier för fördelning av grundutbildningsplatser till universitet och högskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 57. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en utredning som skall framlägga förslag om ordnad utbildning vid universitet och högskolor av ekotekniker, miljöekonomer och miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt införande av miljökunskap som baskunskap vid alla studiegångar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 58. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en utredning som skall framlägga förslag om ordnad utbildning vid universitet och högskolor av ekotekniker, miljöekonomer och miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt införande av miljökunskap som baskunskap vid alla studiegångar
  Behandlas i
 59. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppdrag till Högskoleverket att sammanställa en bruksanvisning för universitets- och högskoleutbildningar lämpad för studenter vid studieval och för arbetsmarknaden som vägledning vid planering av personalbehov
  Behandlas i
 60. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppdrag till Högskoleverket att sammanställa en bruksanvisning för universitets- och högskoleutbildningar lämpad för studenter vid studieval och för arbetsmarknaden som vägledning vid planering av personalbehov
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 61. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av tydliga direktiv till universitet och högskolor att vidtaga åtgärder för att åstadkomma likvärdiga studieförutsättningar för kvinnor och män, med speciell uppmärksamhet på skillnader i förutsättningar för meritering till forskarutbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 62. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av tydliga direktiv till universitet och högskolor att vidtaga åtgärder för att åstadkomma likvärdiga studieförutsättningar för kvinnor och män, med speciell uppmärksamhet på skillnader i förutsättningar för meritering till forskarutbildning
  Behandlas i
 63. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nackdelarna med att inrätta särskild anställning av studierektor för forskarutbildning vid varje fakultet
  Behandlas i
 64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nackdelarna med att inrätta särskild anställning av studierektor för forskarutbildning vid varje fakultet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av särskilt anslag för finansiering av doktoranders forskningsarbeten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 66. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av särskilt anslag för finansiering av doktoranders forskningsarbeten
  Behandlas i
 67. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av doktorandtjänster genom införande av grundforskningsavdrag (GFA)
  Behandlas i
 68. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av doktorandtjänster genom införande av grundforskningsavdrag (GFA)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 69. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det olämpliga i att begränsa antagningen till forskarutbildningen för sökande som ej kan uppvisa full studiefinansiering för den beräknade studietiden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 70. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det olämpliga i att begränsa antagningen till forskarutbildningen för sökande som ej kan uppvisa full studiefinansiering för den beräknade studietiden
  Behandlas i
 71. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det olämpliga i regeringens förslag att begränsa finansiering av forskarutbildning vad gäller studiemedel och utbildningsbidrag
  Behandlas i
 72. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det olämpliga i regeringens förslag att begränsa finansiering av forskarutbildning vad gäller studiemedel och utbildningsbidrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 73. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att all forskarutbildning skall innehålla undervisningsmoment i biologi, ekologi och filosofi
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 74. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att all forskarutbildning skall innehålla undervisningsmoment i biologi, ekologi och filosofi
  Behandlas i
 75. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av åtgärder för att erbjuda likvärdiga villkor för kvinnor och män i forskarutbildning vid universitet och högskolor
  Behandlas i
 76. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av åtgärder för att erbjuda likvärdiga villkor för kvinnor och män i forskarutbildning vid universitet och högskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 77. att riksdagen mot bakgrund av vad som i motionen anförts beslutar att avskaffa begränsningen i meriteringstid för ansökan till forskarassistenttjänst
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 78. att riksdagen mot bakgrund av vad som i motionen anförts beslutar att avskaffa begränsningen i meriteringstid för ansökan till forskarassistenttjänst
  Behandlas i
 79. att riksdagen avslår regeringens förslag om rekryteringsmål för nyanställning av professorer
  Behandlas i
 80. att riksdagen avslår regeringens förslag om rekryteringsmål för nyanställning av professorer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 81. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ökad rörlighet och differentiering av forskar- och lärartjänster vid universitet och högskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 82. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ökad rörlighet och differentiering av forskar- och lärartjänster vid universitet och högskolor
  Behandlas i
 83. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppdrag till Högskoleverket att i samverkan med universitet och högskolor föreslå nya organisationsformer i syfte att möjliggöra effektiva rationaliseringar i verksamheterna vid universitet och högskolor
  Behandlas i
 84. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om uppdrag till Högskoleverket att i samverkan med universitet och högskolor föreslå nya organisationsformer i syfte att möjliggöra effektiva rationaliseringar i verksamheterna vid universitet och högskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 85. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principer för fördelning av forskningsresurser till universitet och högskolor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 86. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om principer för fördelning av forskningsresurser till universitet och högskolor
  Behandlas i
 87. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inrättande av en utvecklingsfond för små och medelstora högskolor för utveckling av forskning vid dessa lärosäten
  Behandlas i
 88. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inrättande av en utvecklingsfond för små och medelstora högskolor för utveckling av forskning vid dessa lärosäten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 89. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bristande balans mellan grundforskning och sektorsforskning (tillämpad forskning) med hänsyn till samhällets behov av forskningsresurser
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 90. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bristande balans mellan grundforskning och sektorsforskning (tillämpad forskning) med hänsyn till samhällets behov av forskningsresurser
  Behandlas i
 91. att riksdagen beslutar om införandet av Grundforskningsavdrag (GFA) enligt de principer som angivits i motionen
  Behandlas i
 92. att riksdagen beslutar om införandet av Grundforskningsavdrag (GFA) enligt de principer som angivits i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 93. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning med uppdrag att föreslå lämpliga administrativa former för hanteringen av ett Grundforskningsavdrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 94. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tillsättande av en utredning med uppdrag att föreslå lämpliga administrativa former för hanteringen av ett Grundforskningsavdrag
  Behandlas i
 95. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en utredning av den tvärvetenskapliga forskningens situation med syftet att utarbeta förslag till åtgärder för att underlätta samverkan över ämnesgränserna
  Behandlas i
 96. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en utredning av den tvärvetenskapliga forskningens situation med syftet att utarbeta förslag till åtgärder för att underlätta samverkan över ämnesgränserna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 97. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rationalisering av sektorsforskningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 98. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om rationalisering av sektorsforskningen
  Behandlas i
 99. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av kraftigt ökad forskning inom miljöskydd, miljöbetingat hälsoskydd, miljövänlig produktion samt miljövänligare varuhantering
  Behandlas i
 100. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av kraftigt ökad forskning inom miljöskydd, miljöbetingat hälsoskydd, miljövänlig produktion samt miljövänligare varuhantering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 101. att riksdagen beslutar inrätta ett centrum för miljöteknik med planering, organisation och verksamhet enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 102. att riksdagen beslutar inrätta ett centrum för miljöteknik med planering, organisation och verksamhet enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 103. att riksdagen beslutar att en utredning tillsätts med uppdrag att föreslå former för omställning av delar av FOA:s verksamhet mot civila uppgifter vad gäller forskning och utveckling enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 104. att riksdagen beslutar att en utredning tillsätts med uppdrag att föreslå former för omställning av delar av FOA:s verksamhet mot civila uppgifter vad gäller forskning och utveckling enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 105. att riksdagen beslutar att ge regeringen i uppdrag att utveckla formerna för genomförande av de i motionen föreslagna fyra pilotprojekten samt ge FOA och berörda instanser uppdraget att genomföra projekten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 106. att riksdagen beslutar att ge regeringen i uppdrag att utveckla formerna för genomförande av de i motionen föreslagna fyra pilotprojekten samt ge FOA och berörda instanser uppdraget att genomföra projekten
  Behandlas i
 107. att riksdagen beslutar att anslå 40 miljoner kronor fördelade på utgiftsområde 16, A 4 (20 miljoner kronor), A 6 (10 miljoner kronor), D 1 (8 miljoner kronor) samt D 2 (2 miljoner kronor) för genomförande av de i motionen föreslagna projekten
  Behandlas i
 108. att riksdagen beslutar att anslå 40 miljoner kronor fördelade på utgiftsområde 16, A 4 (20 miljoner kronor), A 6 (10 miljoner kronor), D 1 (8 miljoner kronor) samt D 2 (2 miljoner kronor) för genomförande av de i motionen föreslagna projekten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 109. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om krav på omedelbart stopp för alla onödiga djurförsök
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 110. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om krav på omedelbart stopp för alla onödiga djurförsök
  Behandlas i
 111. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av gällande reglemente och lagstiftning för vetenskapliga djurförsök så att en myndighets veterinär får befogenhet att ingripa vid oförutsett lidande för djur i djurförsök
  Behandlas i
 112. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ändring av gällande reglemente och lagstiftning för vetenskapliga djurförsök så att en myndighets veterinär får befogenhet att ingripa vid oförutsett lidande för djur i djurförsök
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 113. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utökade krav på försöksdjursetiska nämnders rutiner vid djurförsöksärenden samt nya bestämmelser om speciell utbildning i djurkunskap för nämndernas ledamöter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 114. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utökade krav på försöksdjursetiska nämnders rutiner vid djurförsöksärenden samt nya bestämmelser om speciell utbildning i djurkunskap för nämndernas ledamöter.
  Behandlas i
 115. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om speciellt ansvar för information om nya rön inom vissa vetenskapsgrenar
  Behandlas i
 116. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om speciellt ansvar för information om nya rön inom vissa vetenskapsgrenar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 117. att riksdagen hos regeringen begär att Statens naturvetenskapliga forskningsråd ges i uppdrag att informera allmänheten om den gentekniska forskningen enligt riktlinjer som redovisas i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 118. att riksdagen hos regeringen begär att Statens naturvetenskapliga forskningsråd ges i uppdrag att informera allmänheten om den gentekniska forskningen enligt riktlinjer som redovisas i motionen
  Behandlas i
 119. att riksdagen för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning (tabell 1)
  Behandlas i
 120. att riksdagen för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning (tabell 1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 121. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd för åren 1999 och 2000 (enligt tabell 1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 122. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd för åren 1999 och 2000 (enligt tabell 1)
  Behandlas i
 123. att riksdagen för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning (tabell 2)
  Behandlas i
 124. att riksdagen för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av i motionen redovisad uppställning (tabell 2)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 125. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för åren 1999 och 2000 (enligt tabell 2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 126. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om beräknad fördelning på anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för åren 1999 och 2000 (enligt tabell 2).
  Behandlas i
 127. att riksdagen anvisar 10 miljoner kronor för genomförande av dyslexiprojektet över anslaget D 4 inom utgiftsområde 6
  Behandlas i
 128. att riksdagen anvisar 10 miljoner kronor för genomförande av dyslexiprojektet över anslaget D 4 inom utgiftsområde 6
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 129. att riksdagen anvisar 30 miljoner kronor från anslaget D 4 utgiftsområde 6 för genomförande av de i motionen föreslagna projekten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 130. att riksdagen anvisar 30 miljoner kronor från anslaget D 4 utgiftsområde 6 för genomförande av de i motionen föreslagna projekten.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.