Utbildning i avfallshantering m.m.

Motion 1989/90:Ub552 av Maja Bäckström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1990-01-25
Bordläggning
1990-02-06
Hänvisning
1990-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Ub552

av Maja Bäckström m.fl. (s)
Utbildning i avfallshantering m.m.

Avfallsfrågor får en allt större tyngd i samhället. Kraven på källsortering av
hushålls-, industri- och byggavfall ökar. Såväl återvinningsmöjligheterna
som miljöpåverkan måste beaktas i alla led.

Detta är bara delvis en moralisk, teknisk, ekonomisk och/eller organisatorisk
fråga. Området kräver också kunskap hos samtliga nyckelpersoner och
hos många därutöver. En viktig grupp i sammanhanget är de blivande civilingenjörerna.
De kommer att få just sådana befattningar där de har möjlighet
att påverka avfallshanteringen i alla led av processen. I dag har emellertid
endast Tekniska Högskolan i Luleå avfallsinriktade kurser. Statens Naturvårdsverk
har i ”Avfallet och miljön” påtalat att motsvarande utbildning bör
finnas också vid andra högskolor, där forskning inom ämnesområdet redan
påbörjats.

Vid Lunds universitet finns på Institutionen för teknisk vattenresurslära
en avdelning för avfallshantering och återvinning. Avdelningen har inga högskolefinansierade
tjänster och ingen möjlighet att bedriva grundutbildning.
Men avdelningen har bedrivit en livaktig externfinansierad FoU sedan sin
tillkomst 1986. Verksamheten är väl dokumenterad.

Verksamheten har nu svällt så mycket att det inte längre är hållbart att
bedriva den helt utifrån extern finansiering, speciellt inte som den, enligt
ovan, snarast bör byggas ut ännu mer och genomföra grundutbildningskurser
för alla civilingenjörer och speciella kurser för somliga. Genom avdelningens
befintliga kompetens vore detta möjligt redan våren 1991, förutsatt
att utvecklingsarbetet kan genomföras höstterminen 1990.

Det kan tyckas som om ett universitet skulle kunna omfördela sina resurser,
så att ett s.k. nytt område som detta kunde komma till sin rätt. Alla produktionsinriktade
områden som till sin karaktär är samhälleliga, t.ex. miljöfrågor
i allmänhet och avfallsfrågor i synnerhet, vinner inte automatiskt genomslagskraft,
trots att högskolefinansiering är statlig.

Med problemen med det växande sopberget för ögonen anser vi att avdelningen
för avfallshantering och återvinningsteknik vid Lunds universitet bör
förses med basresurser så att den kan fortsätta och vidareutveckla sin forskning
och framför allt börja bedriva utbildning på grundutbildnings- och forskarnivå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att avdelningen för avfallshantering och återvinningsteknik
vid Lunds universitet förses med basresurser för utbildning och
forskning i avfallsfrågor.

Stockholm den 23 januari 1990

Maja Bäckström (s) Börje Nilsson (s)

Kaj Larsson (s) Johnny Ahlqvist (s)

Mot. 1989/90
Ub552

15

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avdelningen för avfallshantering och återvinningsteknik vid Lunds universitet förses med basresurser för utbildning och forskning i avfallsfrågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avdelningen för avfallshantering och återvinningsteknik vid Lunds universitet förses med basresurser för utbildning och forskning i avfallsfrågor.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.