Till innehåll på sidan

Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2022/23:172 av Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-16
Granskad
2022-11-16
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med allt direkt eller indirekt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ger idag omfattande stöd till den palestinska myndigheten. I samband med att Sveriges regering mycket beklagligt erkände staten Palestina lanserades en ny femårig resultatstrategi för det bilaterala utvecklingsbiståndet. Med strategin ökade man det svenska stödet med 500 miljoner kronor över en femårsperiod, vilket därmed uppgick till totalt 1,5 miljarder kronor. I den nya strategi som gäller 2020–2024 fortsätter regeringen biståndet med 1,5 miljarder kronor över en femårsperiod.

Korruption

Även via EU, som är största biståndsgivaren till palestinska myndigheten, bidrar Sverige med skattemedel. EU:s skattebetalare har sedan 1994 skänkt motsvarande 50 miljarder kronor till palestinierna. Riksdagens utrikesutskott har, när frågan tidigare behandlats, konstaterat i sitt betänkande 2015/16:UU12 att kontrollmekanismer finns på plats och att biståndsinsatserna kontinuerligt följs upp. Detta konstaterande kan dock ifrågasättas. Korruptionen inom den palestinska myndigheten är enorm. Tidigare vittnesmål (tidigare ordföranden i Palestine International Bank, Issam Abu Issa) och granskningar (Europeiska revisionsrätten) har visat på omfattande brister vad gäller förvaltningen av biståndsmedlen och om hur pengar försvinner från den samlade palestinska statsbudgeten.

Enligt brittiska The Economist demokratiindex hamnar Kambodja – ett land som Sverige upphört med bistånd till då det enligt tidigare biståndsministern ”är svårt att jobba brett med bistånd i ett land där intresset är så svagt för demokrati och mänskliga rättigheter” och demokratin och rättssamhället utvecklas i fel riktning – och den palestinska myndigheten på samma nivå när det gäller bristen på demokrati. Båda beskrivs som auktoritära med stora och allvarliga problem med mänskliga rättigheter. Enligt The Economist har demokratibristerna ökat mer i de palestinska områdena än i Kambodja det senaste året.

Under covid-19-pandemin gav Sverige även bistånd till Palestina för att hantera smittan. Den israeliska granskande organisationen NGO Monitor uppger, enligt tidningen Jerusalem Post den 23 maj 2020, att flera palestinska organisationer med koppling till den terroriststämplade paramilitära organisationen People’s Front for the Liberation of Palestine (PFLP) ska ha missbrukat biståndspengar avsedda för corona­hjälp. PFLP är erkänd som en terrororganisation i Israel, EU, USA och Kanada. Medlemmar i PFLP åtalades så sent som förra året för mordet på den 17-åriga israeliska Rina Schnerb.

NGO Monitor fokuserar i sin rapport på finansiering av icke-statliga organisationer och fann att flera av de grupper som finansieras av FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) och Världshälsoorganisationen (WHO) är bundna till PFLP. Det handlar om miljontals dollar från internationell finansiering för palestiniernas nödåtgärder vid coronavirus som gått till organisationer med länkar till terrorism.

I NGO Monitor-rapporten påpekas också att trots OCHA:s uttalande om att bistånds­pengarna är avsedda för att ”svara på folkhälsobehovet och omedelbara humanitära konsekvenser av pandemin på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem och Gazaremsan” har många av de aktiviteter som finansierats inte varit vare sig livsviktiga eller liv­räddande. Istället har man använt pengar till bland annat antiisraeliska advokatinsatser utan bäring på covid-19.

Ett av de länder som bidragit till covid-19-beredskapsplanen är Sverige. Dessa ekonomiska medel – oavsett om det är direkt eller indirekt till den palestinska myndig­heten – gör återigen att myndigheten kan använda sina egna medel till att fortsätta att finansiera det som Sveriges regering, i alla fall officiellt, tar avstånd från, säger sig bekämpa eller som man till och med förnekar äger rum.

Att Sverige, eller för den delen EU, betalar ut stora ekonomiska medel till Palestina utan att kräva fullständig transparens i fråga om vart pengarna går är ju ett direkt oansvarigt sätt att hantera skattemedel. Att man dessutom fortsätter att betala ut bistånd när den palestinska myndigheten låter högt uppsatta PLO- och Fatah-personer stoppa pengar i egna fickor, finansiera terrorverksamhet och belöna fängslade terrorister i Israel är ju fullständigt horribelt.

I sitt betänkande 2019/20:UU2 understryker utrikesutskottet att ”korruption alltid är oacceptabelt och allvarligt samt att det slår värst mot de fattigaste. Även när det är små summor som försvinner är det pengar som stjäls från de allra fattigaste. Utskottet utgår från att alla myndigheter och organisationer som hanterar svenskt bistånd har noll­tolerans mot alla former av korruption.”

Vidare skriver utskott att ”det framgick också av generaldirektör Carin Jämtins före­dragning för utskottet att det är detta som gäller för Sida. Myndigheten har etablerade visselblåsarfunktioner för information från såväl interna som externa aktörer.” Det behövs knappast fler visselblåsare vad gäller biståndet – direkt eller indirekt – till den palestinska myndigheten. Det finns så många exempel på korruption och ändå fortsätter det svenska biståndet till palestinska projekt som därmed indirekt finansierar myndigheten.

Förnekande av Israels rätt att existera

När Osloavtalet slöts i september 1993 mellan PLO och Israel ställdes krav på att PLO ändrade de artiklar i den palestinska nationella stadgan som förnekade Israels rätt att existera. 1998 togs till exempel artikel 9, som handlar om att väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina på, och artikel 15, som handlar om att befrielsen av Palestina är en arabisk plikt och kräver att sionismen tillintetgörs, bort från 1968 års palestinska nationella stadga. Trots detta ligger samma nationella stadga kvar på en rad olika officiella myndighetssidor och facebooksidor för den palestinska myndigheten.

Det finns alltså fog för att anta att det aldrig egentligen har varit aktuellt från den palestinska sidan att följa överenskommelsen från 1993. Det övergripande målet från palestiniernas sida om att förinta staten Israel och att ingen judisk stat skall få existera kvarstår inom den palestinska myndigheten. Detta styrks också av väldigt många andra händelser, uttalanden och ageranden.

Att Hamas inte ställer sig bakom de avtal som slöts mellan PLO och Israel är väldigt uppenbart. Men inte heller Fatah står helhjärtat bakom avtalen. Det framgår tydligt när man talar om Israel som en judisk stat, vilket varit avsikten hela tiden sedan UNSCOP:s förslag om bildandet av en arabisk och en judisk stat ur det kvarvarande brittiska palestinamandatet 1947. Detta förslag förkastades av den arabiska sidan.

I en intervju med en Washingtonbaserad Mellanösternnyhetssajt (Al-Monitor, 2012‑05‑24) deklarerade president Abbas att man inte kommer att ”erkänna en så kallad judisk stat på grund av att man erkänt Israel sedan Osloavtalet” på Arafats och Rabins tid.

Det är alltså tomma ord som officiellt målas upp och ett dubbelspel som den palestinska myndigheten kör med för västvärldens länder för att erhålla erkännanden och miljardbelopp i bistånd.

Antisemitism och hyllandet av terrorhandlingar

Det är inte bara korruptionen som är omfattande hos den palestinska myndigheten. Antisemitismen och hyllandet av terrorhandlingar är högst påtagliga.

I palestinska skolböcker raderar man systematiskt alla judiska och israeliska kopp­lingar till landet. Man sprider även grov antisemitism i utbildningsmaterial, i skolors sociala medier och i tv. Alla förstår givetvis att när lärare och utbildningsmaterial pådyvlar unga barn och elever sådant odlas hat. Och det är tydligen precis vad den palestinska myndigheten vill. För trots överenskommelsen från 1993 där ett av kraven var att ta avstånd från terrorism och andra typer av våld och ta ansvar för alla PLO-element och personal för att säkerställa att de lyder och för att förhindra överträdelser och bestraffa den som bryter mot PLO:s åtaganden har man gjort precis tvärtom.

I palestinsk tv hyllar man kontinuerligt personer som begått terrordåd. En av dem som hyllas ledde en självmordsattack på en pizzeria i Jerusalem i augusti 2001 där femton personer (varav sju var barn) dog. Antisemitiska budskap om en bättre värld utan Israel och judar får också spridas i palestinsk tv.

Den palestinska myndigheten inte bara uppmuntrar till terrordåd utan belönar även personer som dödar judar genom att, under tiden i israeliska fängelser, ge dessa personer en månadslön som är fyra gånger högre än vad en palestinier tjänar på arbeten i områden som är kontrollerade av den palestinska myndigheten.

Dags att upphöra med biståndet

Konflikten med Israel består inte i bråk kring ett eget land. I samband med att det brittiska Palestinamandatet upphörde 1948 hade palestinierna redan, sedan 1922 i enlighet med San Remoavtalet, en egen stat i Jordanien, som blev självständigt 1946. Det var uppenbart inte tillräckligt eftersom man omedelbart när Israel utropade själv­ständighet anföll Israel. Konflikten grundar sig på självaste existensen av staten Israel och existensen av en judisk stat. Slutmålet är att eliminera den judiska staten och etablera en palestinsk stat på hela området och konflikten kommer tyvärr aldrig att upphöra tills detta har skett. Demoniseringen och avhumaniseringen av ”sionisterna”, judarna allmänt och Israel särskilt och bosättarna över allt annat fortsätter. Terrorister framställs som hjältar och förebilder.

Det är självfallet inte försvarbart att Sverige eller EU betalar ut stora ekonomiska medel till den palestinska myndigheten utan att kräva fullständig transparens om vart pengarna går och att den palestinska myndigheten omedelbart upphör med att låta högt uppsatta PLO- och Fatah-personer stoppa pengar i egna fickor, finansiera terrorverk­samhet och att belöna fängslade terrorister i Israel. Därför bör Sverige upphöra med biståndet till palestinierna.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med allt direkt eller indirekt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Utrikesutskottet
    Betänkande 2022/23:UU6
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.