Till innehåll på sidan

Uppförandekod för europeisk krigsmaterielexport

Motion 1997/98:U410 av Christer Skoog och Jan Björkman (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Den internationella vapenhandeln omsätter många miljarder dollar årligen. Tillgången och vapnens lättåtkomlighet förvärrar lokala krig i många regioner och länder. Det är mot denna bakgrund tämligen självklart att världens samlade krigsmaterielexport måste minska. Vi i Sverige är härvidlag ett föregångsexempel med vår mycket restriktiva krigsmaterielexportpolitik. Vad vi behöver göra är att på ett mycket aktivt sätt försöka påverka andra länder att följa vårt exempel.

Frågan om att införa en så kallad uppförandekod för europeisk krigs­materielexport är inte ny. Dock har den under många år motarbetats av regeringar som inte önskat den. Nu tycks dock utvecklingen vara en annan. Den brittiska regeringen har deklarerat att man har ändrat synsätt på uppförande­koden. Detta är av största betydelse, dels genom att Storbritan­nien är en stor krigsmaterielexportör men också för att man nästa år tar över ordförandeskapet inom EU. En svensk strävan i ett sådant arbete bör vara att få samsyn kring en vapenexportpolitik i enlighet med den linje som Sverige för.

Genom en uppförandekod för Europeisk krigsmaterielexport talar mycket för att man skall kunna minska antalet exporterade vapen från den euro­pe­iska kontinenten högst avsevärt. Uppförandekoden bygger på de gemensamt identi­fierade kriterierna för krigsmaterielexport som Europeiska rådet beslutade 1991–1992.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om upprättande av en uppförandekod för europeisk krigsmaterielexport.

Stockholm den 1 oktober 1997

Christer Skoog (s)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om upprättande av en uppförandekod för europeisk krigsmaterielexport.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om upprättande av en uppförandekod för europeisk krigsmaterielexport.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.