Till innehåll på sidan

Uppföljning av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag

Motion 2017/18:1499 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en uppföljning behövs av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag om snabbare handläggning av trafikskadeärenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Whiplashkommissionen tillsattes den 1 juli 2002 på initiativ av försäkringsbranschen. Den arbetade fram till sin slutrapport år 2006 med att bl a följa upp skadeutvecklingen, initiera forskning, utvärdera vård och åtgärder samt med att föreslå regeländringar, för att förebygga, bättre behandla och ta hand om patienter som drabbats av Whiplashrelaterade nack- och nervskador.

Kommissionen kom i sin sammanfattande slutrapport med fyra åtgärdsförslag. Av dessa vill jag i denna motion ta upp det fjärde, om problemet med långa handläggningstider av trafikskadeärenden. Enligt rapporten fanns det oacceptabelt långa handläggningstider både inom det allmänna försäkringssystemet och inom trafikförsäkringen. Tyvärr är detta fortfarande fallet, vilket är mycket otillfredsställande för de som är skadade.

Tidsutdräkten för ett försäkringsbolags reglering av en skada framkom i ett mål som avgjordes i Solna tingsrätt år 2016. Det avsåg trafikskadeersättning till en person, vilken i oktober 1995 ådragit sig en whiplashskada vid en trafikolycka. Orsakssambandet mellan den skadades arbetsförmåga och besvären efter trafikolyckan bestreds av försäkringsbolaget, efter den skadade personens överklagande till hovrätten, 21 år efter skadetidpunkten. Hovrätten beslutade i december 2016 att inte ge den skadade prövningstillstånd.

Det är synnerligen otillfredsställande att en skadereglering och därefter påföljande tvist om en försäkringsersättning kan pågå mer än tjugo år efter skadetillfället. Det kan behövas något år efter en skada för att bedöma hur mycket arbetsförmågan blivit nedsatt. Men den skadedrabbade och samhället måste reagera, när försäkringsbolagens reglering av ersättningskrav drar ut orimligt långt. Försäkringsbolagen tröttar ut den skadelidande, och bevisföringen i domstol försvåras.

Med ovanstående som grund föreslår jag att regeringen gör en uppföljning av hur trafikförsäkringssystemet fungerar för de olycksdrabbade vad avser ersättning för personskador, bl a whiplashskador.

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en uppföljning behövs av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag om snabbare handläggning av trafikskadeärenden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.