Till innehåll på sidan

Universitetens lokaler

Motion 1997/98:Ub409 av Hans Hjortzberg-Nordlund och Rune Rydén (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Den pågående IT-revolutionen ställer nya krav på undervisningslokaler. Datorerna, som håller på att bli en integrerad del av pedagogiken vid universiteten ställer sina krav på lokaler, och förändringar i pedagogiken. Beträffande pedagogiken finns det anledning att förmoda att studenterna i högre utsträckning kommer att arbeta självständigt med material från Internet eller andra datoriserade informationskällor. Detta kan man göra antingen från hemmet eller från högskolan. Detta ställer tveklöst nya krav på anpassningar av högskolornas lokaler.

Också för forskningen ställs nya krav inte minst arbetsmiljökrav. Maskin­parkerna ökar också för forskningen. Båda dessa förhållanden ställer krav på snabba anpassningar av lokalbeståndet. Det blir därför synnerligen angeläget att besluten ligger så nära pedagoger och forskare som möjligt. Det är därför nödvändigt att lokalförsörjningsansvaret vilar helt på den enskilda hög­skolan.

Man kan peka på det märkliga förhållandet att s.k. marknadshyror tilläm­pas för högskolorna trots att någon marknad knappast kan anses råda för de stora universiteten. Staten driver också med sina avkastningskrav på sina fastighetsbolag upp hyrorna. Erfarenheterna av bolagiseringen är i övrigt i stort sett god.

Jag föreslår att högskolorna ges ett större inflytande över sitt fastighets­be­stånd genom att kontrollen över bolagens aktiekapital överlåts till högskolor­na själva. Regeringen kan genom revisioner och tillsättning av styrelseord­förande garanteras insyn i verksamheten.

Till sist bör högskolorna själva få avgöra vilka hyrestider som skall tillämpas i deras hyresavtal. Regeringens inblandning i dessa frågor utgör enbart ett hinder och en klåfingrighet. Exempelvis kan det knappast vara troligt att universitet som Uppsala skulle lämna sitt Ångströmlaboratorium inom överskådlig tid.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om universitetens och högskolornas lokaler.

Stockholm den 29 september 1997

Hans Hjortzberg-Nordlund (

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om universitetens och högskolornas lokaler.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om universitetens och högskolornas lokaler.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.