Till innehåll på sidan

Trygghet för barn och unga när de vistas på Statens institutionsstyrelse (Sis)

Motion 2022/23:1595 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vidtas kraftfulla åtgärder i enlighet med Statskontorets utredning för att barn och unga ska vara trygga och få anpassad vård när de vistas på Sis, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sis är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ung­domar med allvarliga psykosociala problem samt vuxna med missbruksproblem. Sis tar också emot ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. Det är viktigt att det inte förekommer oegentligheter på Sis-boenden och att tillsynen från Ivo, inspektionen för vård och omsorg, fungerar bra. Alla som befinner sig på Sis-boenden ska känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för kränkningar eller övergrepp. Mot sådant måste kraftfulla åtgärder vidtas.

Den tidigare regeringen har tillskjutit ytterligare resurser till Sis för att höja vårdens kvalitet på boendena. Statskontoret har också utrett om Sis har de förutsättningar som krävs för att bedriva den vård av barn och unga som de enligt det åtagandet har. Stats­kontorets fokus låg särskilt på flickors vård.

Statskontorets utredning visar att Sis fullgör viktiga delar av sitt uppdrag att bedriva individuellt anpassad tvångsvård. Plats erbjuds snabbt och en hög andel av ungdomarna och klienterna upplever att vistelsen på Sis har varit trygg.

Men utredningen pekar också på att vården inte är likvärdig. Det finns variationer i hur institutionerna bedriver verksamheten och Sis har svårt att erbjuda vård som är anpassad efter alla de målgrupper som kommer till myndigheten. Det gäller exempelvis vid svår psykiatrisk problematik. Flickor får också en i vissa delar sämre vård än pojkar.

Statskontoret bedömer att Sis kan öka kvaliteten, rättssäkerheten och likvärdigheten i vården genom att förbättra styrningens genomslag i verksamheten.

Statskontoret bedömer även att för att ungdomarna och klienterna ska få tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och även få förutsättningar för en god eftervård, krävs att SiS förbättrar sin samverkan med regionernas hälso- och sjukvård samt social­tjänsten.

 

 

Åsa Karlsson (S)

Björn Wiechel (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vidtas kraftfulla åtgärder i enlighet med Statskontorets utredning för att barn och unga ska vara trygga och få anpassad vård när de vistas på Sis, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.