Trafik och miljö

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2009/10:T426

av Lars Ohly m.fl. (v)

Trafik och miljö

v241

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 13

3.1 Denna motion är en av tre motioner 13

4 Utgångspunkter 14

4.1 Kommunikationer i allmänhet 14

4.2 Vår syn på investeringar 14

4.2.1 Infrastruktur i allmänhet 14

4.2.2 Infrastruktur och vägar 15

4.2.3 Infrastruktur och spår 15

4.2.4 Infrastruktur och sjöfarten 16

4.2.5 Infrastruktur och flyget 16

4.3 Använd en transporthierarki 16

5 En framtidsinriktad samhällsplanering 17

5.1 Förslag inom samhällsplaneringen 18

6 IT och bredband 20

6.1 Förslag inom IT och bredband 20

7 Cykel 23

7.1 Cykelns potential 24

7.2 Hinder för cykeln 25

7.3 Förslag inom cykeltrafiken 26

8 Lokal

Yrkanden (136)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en transporthierarki som tydligt anger vilka transportslag som ska prioriteras för att de övergripande trafik- och miljömålen ska nås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag som stärker den regionala samordningen på ett sätt så att transportarbetets miljöpåverkan kan minska på regional nivå.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommuner ska kunna ålägga verksamhetsutövare att etablera transportplaner i samband med detaljplaneringen i syfte att minska transportbehov och främja miljövänligare resor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de statliga myndigheterna bör göra den miljöanpassade resan till norm och varje myndighet bör anta en resepolicy.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i syfte att utveckla befintliga stadskärnor ska införa särskilda bestämmelser i PBL rörande detaljhandelsanläggningar i externa lägen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i avvaktan på lagändringar omgående bör införa ett moratorium för externa köpcentrum.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram en e-strategi för IT-sektorn som ska syfta till att minska behovet av transporter och därmed minska klimatpåverkan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i EU bör verka för att det tas fram en e-strategi för IT-sektorn som ska syfta till att minska behovet av transporter och därmed minska klimatpåverkan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska stödja förslag som det som Folkbildningsförbundet lagt fram om informations- och utbildningsprojekt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska lägga fram ett förslag till hur kommunerna i samarbete med staten kan öka utbudet av IT-teknik på bibliotek och skolor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör bygga ut IT-tillgången så att tillgängligheten inte blir en klass- eller landsbygdsfråga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska tas fram en långsiktig strategi för utbyggnad och finansiering av en fortsatt bredbandsutbyggnad i landet motsvarande minst 2 Mbit i överföringshastighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten måste garantera att människor och företag kan använda höghastighetsuppkoppling motsvarande minst 2 Mbit/s till kostnader som är likvärdiga med dem som återfinns i tätorter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den samhälleliga kontrollen över och ägandet av IT-infrastrukturen ska stärkas, bl.a. för att den ska kunna utgöra en del i ett samhällsbygge för minskad miljöpåverkan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ge direktiv till Teracom att kraftfullt fortsätta utbyggnaden av bredband i hela landet och att köpa in privata bredbandsnät.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör minska lönsamhetsmålet till 5 % och avskaffa utdelningsmålet för att möjliggöra utbyggnad av bredbandsnät i landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de statliga myndigheterna senast den 31 december 2010 ska ha lämnat förslag till regeringen på hur de den 1 januari 2012 ska ha övergått till ett system med öppen mjukvara och öppna standarder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att andelen resor med cykel bör öka från 10 till 15 % år 2015 och från 10 till 20 % år 2019.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör inrättas cykelsamordnare på dels nationell nivå, dels regional nivå.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör upprättas regionala och centrala cykelbokslut.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till investeringar i cykelinfrastruktur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör genomföra Banverkets förslag till åtgärder för att öka kombinerade resor med cykel och tåg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Vägverket i uppdrag att kraftfullt tillse att det skapas fler cykelparkeringar vid tågstationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ingen operatör ska kunna få bedriva persontrafik om de inte använder tågvagnar som kan transportera cyklar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slopa arbetsgivaravgiften och förmånsbeskattningen för cykel i de fall där arbetsgivare stimulerar sin personal att i stället för bil ta cykel till arbetsplatsen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i regleringsbrev eller i annan form bör ge Vägverket i uppdrag att utreda cyklandets aspekter utifrån socioekonomiskt och etniskt perspektiv och jämställdhetsperspektiv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen mer omfattande bör utreda hur den samhällsekonomiska kalkylmodellen kan ändras så att den dels tar hänsyn till miljöeffekter på ett bättre sätt, dels innefattar en värdering som inte missgynnar kvinnor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att kommuner åläggs att redovisa hur de ska förbättra sitt cykelvägnät och öka andelen transporter med cykel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas ett statsbidrag till kommuner på 50 % av anläggningskostnaden till cykelinfrastruktur under förutsättning att kommunen upprättat en cykelplan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda och se över trafikregler så att de inte missgynnar cykeltrafik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det lagliga skyddet för cyklister bör stärkas genom att cyklister ges företräde framför bilar vid cykelöverfarter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Vägverket i uppdrag att utreda på vilket sätt cykelöverfarter kan göras säkrare och hur dessa kan få en mer enhetlig utformning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheten att tillåta väl avgränsade cykelfält eller cykelbanor i motgående riktning på en enkelriktad väg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att blandtrafik inte bör tillåtas med så höga hastigheter som 50 km/h om nollvisionen ska kunna nås inom rimlig tid.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur vägvisningen kan förbättras och byggas ut med enhetliga skyltar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 36. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att cykeltrafikanternas perspektiv alltid ska vara lika viktiga att beakta som trafiksäkerheten för bilister när två-plus-ett-vägar byggs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kollektivtrafiken i huvudsak ska drivas av samhället i kommunal regi, landstingsregi eller statlig regi och att privatisering av såväl lokala och regionala som nationella kollektivtrafikföretag ska motverkas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till den lokala och regionala kollektivtrafiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till kollektivtrafik på landsbygden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intäkterna från trängselavgifterna i Stockholm i huvudsak ska användas för att förbättra kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 41. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka samordningen av det samhällsbetalda trafikutbudet för att förbättra kollektivtrafiken på landsbygden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 42. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör stimulera de regionala trafikhuvudmännen till försök med en utökad anropsstyrd kollektivtrafik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 43. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det snarast bör tillsättas en utredning som har till uppgift att hitta ett avståndsbaserat reseavdrag som gynnar kollektivtrafik, men samtidigt inte missgynnar dem som bor på landsbygden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 44. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skattebefria kollektivtrafikkort som löneförmån på samma sätt som görs i dag med t.ex. bidrag till friskvård.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 45. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda vilka ytterligare åtgärder som krävs för att helt miljöanpassa kollektivtrafiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 46. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att busstrafiken inte ska belastas med ökad skatt på drivmedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 47. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i enlighet med förslag från Klimatberedningen ska BNP-koppla drivmedelsskatterna till den ekonomiska utvecklingen men att busstrafiken kompenseras för dessa ökade kostnader.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 48. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram förslag som innebär att trafikförsäkringspremien för bussar avskaffas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 49. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram förslag som innebär att bussar får sänkt fordonsskatt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 50. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör genomföras ett fullskaligt försök med klimattaxa, dvs. avgiftsfri kollektivtrafik, i storstad och ett glesbygdslän samt att forskarstöd kopplas till försöken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 51. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att forskningen som kopplas till klimattaxaförsöket bl.a. ska studera effekterna utifrån ett genusperspektiv, utifrån regionalpolitiska konsekvenser och trafiksäkerhet och utifrån hur klimattaxan påverkar arbetsutbudet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 52. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till lokal spårtrafik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 53. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till lokala spårfordon.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 54. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vägverket bör få i uppdrag att genomföra två försök med BRT i Sverige och att medel bör tas från Vägverkets anslag för riktade satsningar till kollektivtrafiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 55. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till riktade satsningar till kollektivtrafik som kan användas till BRT-bussar, handikappanpassning och förbättrade miljöer vid stationerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 56. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till ökat underhåll.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 57. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till nyinvesteringar i järnvägen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 58. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska införas en investeringsbudget för att möjliggöra ökade investeringar i järnväg, men även för att fördela kostnaderna bättre mellan olika generationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 59. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva förutsättningarna för att avbryta avregleringen, bolagiseringen och konkurrensutsättningen av gods- och persontrafiken på järnväg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 60. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SJ AB:s avkastningskrav till ägaren, dvs. staten, avskaffas och att lönsamhetsmålet minskas till 5 %.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 61. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SJ AB ska ha fortsatt ensamrätt till stomlinjerna, men också ha en skyldighet att genom trafikeringsplikt upprätthålla en väl fungerande kollektivtrafik på järnväg i hela landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 62. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla ett helhetsansvar och tydligare krav på samordning för den interregionala och regionala persontrafiken på järnväg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ansvaret för stationsbyggnaderna ska flyttas från Jernhusen AB till Banverket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 64. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utreda möjligheten och förutsättningarna för skapandet av ett "resanderåd".
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 65. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till lågtrafikerade banor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 66. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör avsätta medel till kapillärspår.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 67. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör använda sig av sin optionsrätt att efter 2010 lösa ut A-Train som operatör på Arlandabanan och att Banverket övertar ansvaret för järnvägssträckan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 68. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Banverket och de andra trafikverken ska utveckla de samhällsekonomiska kalkylerna så att mäns och kvinnors värderingar tillmäts samma vikt, men även så att miljöeffekterna ges större tyngd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 69. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i regleringsbrev till Banverket bör påpeka att miljö- och jämställdhetsperspektivet alltid ska analyseras och bevakas i planering och investeringar som leder till en regionförstoring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 70. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige aktivt bör driva på i internationella forum för att minska risken för utsläpp av olja och andra farliga ämnen samt för att sanktionerna för oljeutsläpp ska höjas kraftigt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 71. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att PSSA-reglerna utvidgas så att det är möjligt att med bindande regler även reglera fartygens utformning, konstruktion, utrustning och bemanning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 72. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör agera för att det inom PSSA-klassade områden blir möjligt att införa bindande regler för att förhindra sjöfart utan kväverening att trafikera området.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 73. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur en kilometerskatt för sjötrafiken i Östersjön skulle kunna införas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 74. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utreda villkoren för att överföra finansieringen av Sjöfartsverkets verksamhet till statsbudgeten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 75. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sjötrafiken till och från Gotland ska betraktas som ett statligt ansvar och att detta bör ligga på Vägverket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 76. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sjötrafiken till och från Gotland bör använda teknik som i största möjligaste mån reducerar utsläpp till vatten och luft.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 77. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det så snart det är möjligt bör införas ett vägpris till Gotland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 78. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör peka ut ett antal strategiska hamnar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 79. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör peka ut ett antal strategiska kombiterminaler.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 80. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över farledsavgifterna så att de blir mer miljöträffsäkra.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 81. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram ett förslag som baseras på att alla hamnavgifter ska vara differentierade efter fartygstrafikens miljöpåverkan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 82. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att det sker en utbyggnad av Södertälje kanal.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 83. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda frågan om större utskov från Vänern.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 84. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram ett lagförslag till införande av båtskatt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 85. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skatten på alkylatbensin bör sänkas med 1 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 86. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det krävs en samordnad nationell tillsyn över avfallshanteringen i fritidsbåtshamnar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 87. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka pådrivande inom EU för att begränsa användningen av de färger som innehåller skadliga antifoulingbiocider.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 88. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör agera för att EU ska fasa ut bränslesubventionerna till fartyg och fiskeflotta.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 89. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda och lämna förslag till hur ett skrotningsbidrag till tvåtaktsmotorer kan utformas.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 90. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hastigheten på vägar och motorvägar måste vara restriktiv och att det inte får ske höjningar av hastigheten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 91. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör sättas upp fler automatiska hastighetsövervakningskameror runt om i landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 92. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det fr.o.m. 2013 inte ska säljas nyproducerade bilar som bara använder sig av fossil drift, utan bilarna måste även kunna köras på biodrivmedel eller annat hållbart drivsystem, t.ex. el.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 93. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör utreda hur en utfasning av lastbilar som drivs med fossila bränslen kan ske.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 94. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige internationellt bör verka för att det införs en internationell certifiering för hållbar odling av bioenergi.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 95. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige genom t.ex. biståndsmedel bör kunna bygga upp institutionell kapacitet i fattigare länder för att dessa ska kunna säkerställa efterlevnaden av certifieringssystemen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 96. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att alla former av fordonsbränslen certifieras utifrån kriterier om en hållbar produktion.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 97. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör tillsätta en utredning som på vetenskaplig grund ska gå igenom olika bränslesorter utifrån ett livscykelperspektiv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 98. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör stödja både forskning om och uppförande av pilot- och demoanläggningar som tillverkar förnybara drivmedel eller drivmedelssystem.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 99. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inriktningen av forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram ska främja jämställdhetsmålet och en jämn könsfördelning mellan de anlitade forskarna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 100. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka inblandningen av biodrivmedel i vanlig bensin och diesel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 101. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett konkret förslag för ett system med biodrivmedelscertifikat som kan införas senast 1 januari 2011.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 102. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utvärdera utfallet av den s.k. pumplagen och föreslå åtgärder som stimulerar utbyggnad av andra drivmedel än etanol, t.ex. biogas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 103. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör lägga fram ett lagförslag som skapar en enhetlig definition av vad som är en miljöbil.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 104. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen utifrån ett miljöperspektiv bör utvärdera och förändra lagstiftningen för statens miljöbilsdefinition så att nya regler kan träda i kraft den 1 juli 2010.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 105. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla bilar som statliga myndigheter köper in ska vara miljöbilar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 106. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram ett förslag på pantsystem för uttjänta bilar med ett pantbelopp på 5 000 kr.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 107. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bensin- och dieselskatten ska höjas med 75 öre mellan åren 2008 och 2010, dvs. 25 öre per år.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 108. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör skatteväxla höjd bensinskatt i enlighet med vad som föreslås i motionen så att låginkomsttagare och landsbygdsbor kompenseras för de ökade kostnaderna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 109. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör skatteväxla höjd dieselskatt med 10 öre mot samma summa sänkt fordonsskatt för tunga fordon.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 110. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att drivmedelsskatten ska delas i tre delar - en koldioxidkomponent, en fiskal komponent (dvs. energiskatten) och en komponent för övriga miljöegenskaper.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 111. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen mer noggrant bör utreda vilka skillnader som föreligger mellan "svavelfri" Europadiesel och diesel i miljöklass 1 och utifrån den samlade miljöbedömningen föreslå lämpliga skattenivåer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 112. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom EU bör verka för att tullavgifterna för etanol utanför EU tas bort.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 113. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i EU bör agera för att mervärdesdirektivet ändras så att det möjliggör nedsättning av moms i syfte att minska miljöbelastningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 114. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör föreslå ändringar i fordonsskatten så att den blir mer koldioxidbaserad i enlighet med vad som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 115. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om det är möjligt att införa en koldioxidbaserad fordonsskatt för äldre bilar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 116. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett system för kilometerskatt för tunga fordon bör träda i kraft senast den 1 januari 2011.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 117. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör införa Naturvårdsverkets förslag till koldioxidbaserat förmånsskattesystem, vilket kopplar bilarnas koldioxidutsläpp till förmånsvärdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 118. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur förmån av fri parkering kan lyftas ut ur själva värderingen av förmånsbil och i stället hanteras på annat sätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 119. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram förslag om införande av en försäljningsskatt på nya bilar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 120. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som har till uppgift att hitta ett avståndsbaserat reseavdrag som gynnar kollektivtrafik, men samtidigt inte missgynnar dem som bor på landsbygden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 121. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag till regional differentiering av beskattningen av bilismen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 122. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kommun som så önskar ska få möjlighet att införa trängselskatt genom avtal med regeringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 123. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag som möjliggör för kommuner att i framtiden själva få avgöra om de vill införa trängselavgifter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 124. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intäkterna från framtida trängselskatter, förutom system- och administrationskostnaderna, ovillkorligt ska återföras till regionen eller kommunen och dess valda instanser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 125. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt bör agera både i EU och FN för att den internationella luftfartens klimatpåverkan ska inkluderas i den internationella klimatkonventionen efter 2012.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 126. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen kraftfullt bör agera för att ICAO (International Civil Aviation Organization) tillser att flygtrafiken minskar sin miljöpåverkan och att beskattning av flygbränsle blir möjligt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 127. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i EU bör agera för att transportslag inte omfattas av samma system med utsläppsrätter som industrin och energiföretagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 128. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla utsläppsrätter ska auktioneras ut och inte skänkas bort gratis till flygoperatörer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 129. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör uppta förhandlingar med grannländer för att komma överens om gemensamma skattenivåer för skatt på flygbränsle.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 130. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör undersöka möjligheterna att införa en klimatskatt på flygtrafik enligt samma mönster som vi föreslår för inrikesflyget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 131. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att införa en klimatskatt på inrikes flyg, motsvarande en kostnad på 11 000 kr per start eller landning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 132. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att kompensera flyglinjer upphandlade av Rikstrafiken i samband med införandet av en klimatskatt på inrikes flyg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 133. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket i uppdrag att belysa och komma med förslag till hur flygtrafiken kan minimera miljöpåverkan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 134. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka hur nya, miljövänligare flygbränslen kan utvecklas och påskynda processen med att godkänna miljövänligare flygbränslen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 135. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör peka ut ett antal strategiska flygplatser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Bromma flygfält ska avvecklas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.