Sverigedemokraternas konsumenträtt

Motion 2015/16:2050 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Granskad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kreditgivare som grovt brustit i sin kreditprövning inte ska kunna vända sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in sin fordran och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda utfärdandet av snabblån för konsumtion och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa reglerna så att oönskade säljsamtal via telefon minskar och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för statliga myndigheter att göra uppgörelser med privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och skärpa lagarna kring oriktiga fakturor och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa kontrollerna av gode män och förvaltare och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning av förvaltare och gode män och tillkännager detta för regeringen.

Inledning

Sverigedemokraternas konsumentpolitik utgår mycket från den lilla människans perspektiv. Vi värnar om att skapa ett välfungerande samhälle där lagar och regler ska vara logiska och så enkla som möjligt att förstå. Det är viktigt att man som konsument kan känna en trygghet och har möjligheten att få den information man behöver för att fatta bra och korrekta beslut i varje situation. Samtidigt som det är viktigt att näringslivet har bra villkor och att det finns en välfungerande konkurrens, så måste det finnas regler som stoppar oseriösa företag på ett effektivt sätt. Konsumenten ska ha möjligheten att göra aktiva val och onödiga regler eller avtalstider som har som syfte, eller får till följd, att konsumenten blir bunden och därmed förhindrad att göra aktiva val på ett eller annat sätt, bör om det är möjligt tas bort helt.    

Kronofogdens roll i samhället

Kreditgivaren ska göra en kreditprövning innan utbetalning skall ske. Enligt Konsumentverket, som granskat förfarandet visar det sig att flera av bolagen som erbjuder snabblån brister i den mycket viktiga prövningen, men även andra företag som erbjuder lån bör ha en god möjlighet att göra en enkel kreditkontroll. Kreditgivare som grovt åsidosatt sin skyldighet till kreditprövning bör rimligtvis inte heller kunna vända sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in sin fordran.

Största ansvaret för en god etik kring såväl marknadsföring som beviljande av kreditlån ligger självfallet hos kreditgivaren. Det är dock viktigt att det finns välfungerande konsumentvägledning för personer som behöver det. Detta innebär att det alltid ska finns goda möjligheter för en kredittagare att få stöd genom goda kontaktmöjligheter.

Förbud mot sms-lån för konsumtion

De konsumentpolitiska och konsumenträttsliga områdena blir allt viktigare i en tid då handeln och globaliseringen ökar. Till skillnad från förr i tiden, då man med begränsade resurser var tvungen att enbart införskaffa det man absolut behövde för sin överlevnad, har vi idag en betydligt bättre levnadsstandard.

Det är betydligt lättare att exempelvis låna pengar och i vissa fall kan lånen vara högst nödvändiga. Det kan ibland till och med vara bra, om man exempelvis söker investera i ett nystartat företag eller kanske i en fastighet. Sedan finns det de lån som är allt för enkla att skaffa, nämligen de så kallade sms-lånen. Snabblån handlar ofta om låga lånebelopp med korta löptider och givetvis går det således också snabbt från själva ansökningen till utbetalningen i de fall utbetalning beviljats. För den kredittagare som inte tänker sig för finns således också en stor risk att räntan är mycket hög.

Exempelvis är snabblån via sms så enkelt att få, så att många konsumenter kanske inte tänker igenom sitt lånebeslut. För personer som behöver pengar för en viktig investering eller för att fylla ett verkligt och nödvändigt behov borde det rimligtvis inte vara några problem att ta ett vanligt lån. Det är inte tiden som det tar att få lånet som är problemet, utan att lånen ofta tas för konsumtion av varor som inte är livsnödvändiga. Begränsningen av snabblån ska alltså vara utformad på ett sådant sätt att det fortfarande går att vid enstaka tillfällen i livet få lån snabbt för att lösa en hastigt uppkommen situation, samtidigt som vi vill begränsa risken att ta på sig mer lån än man klarar av att lösa. Konsekvensen av obetalda snabblån är inte sällan betalningsanmärkningar vilket försvårar tillvaron för en enskild person på flera sätt. Snabblån för konsumtion fyller kort och gott inte tillräckligt nödvändiga behov, som kan vara viktigare än skadan de kan orsaka, därför bör denna typ av lån förbjudas för konsumtion.

Oönskade säljsamtal

Telefonförsäljning finns i många olika former och merparten av det som säljs via telefon är av kunden önskade produkter. Dock finns det ett växande problem med att människor får vad de upplever som oönskade säljsamtal till sin telefon. För att minska detta har branschen tagit fram ett så kallat NIX-register, där man kan anmäla att man inte önskar säljsamtal. Tidigare har mobiltelefoner haft mycket mindre problem med oönskade säljsamtal, men efter att telemarketingbranschen ändrat i sina riktlinjer och öppnat för säljsamtal även till mobiltelefoner, så har säljsamtalen till mobiltelefoner ökat drastiskt. En utredning, SOU 2015:61, har föreslagit flera konkreta skärpningar för att komma tillrätta med oönskade säljsamtal. Det är nu viktigt att det också leder till faktiska förändringar och inte stannar vid förslag i en utredning.   

Öka möjligheten till frivilliga uppgörelser med statliga myndigheter

Många skuldsatta har idag svårt att betala sina skulder. Inom näringslivet förekommer ofta att företag och den skuldsatta gör frivilliga överenskommelser, som att göra upp betalningsplaner, göra avdrag på ränta och att ta bort straffavgifter för att på så sätt göra det möjligt för den skuldsatta att göra sig skuldfri. Om man däremot vänder sig till en statlig myndighet så är det näst intill omöjligt att göra någon form av uppgörelse. Detta försvårar för den enskilda personen att komma ut ur skuldfällan och kan i praktiken ha motsatt effekt och minska möjligheten för staten att få in sina pengar. Därför tycker vi sverigedemokrater att det bör bli lättare för statliga myndigheter att göra uppgörelser med skuldsatta i de fall där det kan anses vara lämpligt. Ibland uppstår det skulder för till exempel bostadsbidrag, på grund av att inkomsten under året ändrat sig och man har glömt att anmäla denna förändring, vilket gör att man blir återbetalningsskyldig. Då kan det vara rimligt att återbetalningen delas upp på flera tillfällen, speciellt om det är en större summa som ska återbetalas.

Åtgärder mot så kallade bluffakturor

Sverigedemokraterna ser ett växande problem med oseriösa företag genom olika, mer eller mindre kreativa, sätt utnyttjar marknadsreglerna på ett oseriöst sätt. Sverigedemokraterna vill därför se en översyn av regelverken och där det är uppenbart att man satt i system att utnyttja reglerna, bör också straffen var kännbara. Sverigedemokraterna vill se över hur man kan undvika att regelverket som skapats för handel mellan företag och mellan företag och privatpersoner, utnyttjas av kriminella. Sverigedemokraterna vill även se över reglerna för förenklat tvistemål (så kallade småmål), så att oseriösa företag inte gynnas av att inte kunna åläggas med rättegångskostnader.

Förvaltare och gode män

Sverigedemokraterna vill skärpa kontrollen när gode män och förvaltare utses. Vi vill också att det ska finnas en obligatorisk utbildning för gode män och det ska alltid finnas möjlighet för den som är i behov av förvaltarskap att yttra sig kring vem som utses.              

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

Roger Hedlund (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

 

Yrkanden (7)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kreditgivare som grovt brustit i sin kreditprövning inte ska kunna vända sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in sin fordran och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU12
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda utfärdandet av snabblån för konsumtion och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa reglerna så att oönskade säljsamtal via telefon minskar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för statliga myndigheter att göra uppgörelser med privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och skärpa lagarna kring oriktiga fakturor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa kontrollerna av gode män och förvaltare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning av förvaltare och gode män och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.