Sverige tjänar på rättvisa

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-05
Numrering
2007-10-10
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten fast – inte minst bland ungdomar. Lika många behöver försörjningsstöd idag som för ett år sedan. Många, inte minst bland de äldre, har inte alls fått del av de goda tiderna. Det är hög tid att ändra på det.

Vi socialdemokrater menar att det är viktigt att nu ta tillvara de möjligheter som högkonjunkturen ger för att bryta långtidsarbetslösheten och investera i framtida konkurrenskraft. Samtidigt får inte den ekonomiska politiken spä på risken för överhettning. Då äventyras en fortsatt stark ekonomisk utveckling. Därför krävs en god avvägning mellan en ansvarsfull

Yrkanden (123)

 1. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet till 982 miljarder kronor för 2008 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till utgiftstak för staten inklusive ålderspensionssystemet för 2009 och 2010.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2008 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2008 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifter på utgiftsområden för 2009 och 2010 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen kontinuerligt ska informera oppositionspartierna om förhållandena i den finansiella sektorn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fördelningspolitisk redogörelse för regeringens förslag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av skattepolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en differentierad fastighetsskatt.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt grundavdrag för pensionärer.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta egenavgifter i a-kassan.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förvärvsavdraget.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förmögenhetsskatten.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatteavdrag för hushållsnära tjänster.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivaravgifter.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta socialavgifter för företag.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatt på diesel.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skatt på alkoläsk.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till radio- och kassettidningar.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hovstaten.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Regeringskansliets anslag.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om länsstyrelsernas tillsynsverksamhet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet Demokrati och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenska beskickningar utomlands.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om effektiviserad fastighetsförvaltning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utnämningspolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att bekämpa skattefusk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att samla in uppgifter om fysiska personers förmögenhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad internationell skattekontroll.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Tullverkets gränskontroll.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på polisen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om domstolsväsendet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kriminalvården.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anslaget till Sipri.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avräkningar för skuldavskrivningar.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 36. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pliktsystemet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av räddningsskolor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om Försvarsmaktens personalförsörjning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hänskjuta frågan om Försvarsmaktens möjlighet att införa aspirantskolor för militär grundutbildning till den föreslagna utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frågan om antagning till officersutbildning får hänskjutas till den föreslagna utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 41. Riksdagen godkänner investeringsplanen för Försvarsmakten för 2008-2010 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 42. Riksdagen godkänner anskaffningen av materiel under 2008 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 43. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de resurser som frigörs när kostnaderna för inköp av JAS 39 Gripen dras in.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 44. Riksdagen bifaller regeringens förslag till mål för politikområdet Äldrepolitik med tillägget att måluppfyllelsen ska följas upp även med avseende på likvärdighet i kvalitet och tillgång till vård och omsorg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 45. Riksdagen bifaller regeringens förslag till mål för politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik med tillägget att arbetet även särskilt ska inriktas på att säkerställa en likvärdig sjukvård som ges efter behov.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 46. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetensstegen i äldreomsorgen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 47. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stimulans till äldreomsorg på entreprenad.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 48. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell handlingsplan för psykiatrin.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 49. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till funktionshindrade.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 50. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om missbrukssatsningen Ett kontrakt för livet efter år 2008.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 51. Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension enligt följande lydelse:"Ett pensionsgrundande belopp enligt 4 § ska för hel inkomstrelaterad sjukersättning och hel inkomstrelaterad aktivitetsersättning beräknas enligt följande. Den antagandeinkomst som ligger till grund för den inkomstrelaterade ersättningen ska minskas med ett belopp motsvarande 7 procent av antagandeinkomsten. Det pensionsgrundande beloppet utgör för varje månad som hel ersättning uppburits skillnaden mellan en tolftedel av den minskade antagandeinkomsten och den pensionsgrundande inkomsten av nämnda ersättning efter avdrag enligt 2 kap. 21 §. Har den försäkrade för en månad uppburit en fjärdedels, halv, två tredjedels eller tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska vid beräkningen enligt första stycket användas så stor andel av antagandeinkomsten som svarar mot graden av sjukersättningen eller aktivitetsersättning. Utbetalas för hel månad endast en del av sjukersättningen eller aktivitetsersättningen enligt bestämmelserna i 16 kap. 20 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska vid beräkning enligt första stycket användas så stor andel av antagandeinkomsten som svarar mot den utbetalade delen."
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 52. Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 53. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 54. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring så att det vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger tio gånger prisbasbeloppet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 55. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön så att det vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger tio gånger prisbasbeloppet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 56. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen om sjuk- och aktivitetsersättning i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 57. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en andra chans i föräldraförsäkringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 58. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsbonus.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 59. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avstampsutbildningar.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 60. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 61. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om "introjobb" för ungdomar.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 62. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser riktade till personalförsörjning i bristyrken.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fler ska få 80 % av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 64. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 65. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försämringar för deltidsarbetslösa i arbetslöshetsförsäkringen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 66. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om solidaritetsbonus till kommuner som tar emot många flyktingar.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 67. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkning av arbetsmiljöarbetet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 68. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av arbetslivsforskning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 69. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till regeringens disposition under anslag 23:1 Arbetsmiljöverket.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 70. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen om anställningsskydd som möjliggör att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 71. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stärkt anställningstrygghet för visstidsanställda.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 72. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra plusjobb för äldre fram till pension.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 73. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa förstärkta anställningsstöd.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 74. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett fempunktsprogram för snabb introduktion av nya svenskar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 75. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nyföretagartorg.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 76. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en särskild vuxenutbildningssatsning.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 77. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lärarledd läxläsning i grundskolan.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 78. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aktivitets- och läxläsningssatsning på fritidshem.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 79. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökat antal studieplatser på högskolan.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 80. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en satsning på breddad rekrytering och pedagogisk utveckling inom högskolan.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 81. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad satsning på forskning.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 82. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål och huvudområden för samordning och redovisning av den nationella ungdomspolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 83. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fri entré-reform på de statliga museerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 84. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kultursatsningar för barn och unga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 85. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en satsning på regionalt och lokalt kulturliv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 86. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att ge bidrag till En bok för alla.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 87. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resursbehovet inom Teateralliansen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 88. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en permanent EWK-utställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 89. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om amatörkultur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 90. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett investeringsstöd till byggnation av hyresbostäder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 91. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet Bostadspolitik och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 92. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för bostäderna i miljonprogrammet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 93. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kreditgarantier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 94. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av Försvarsmaktens mark i syfte att öppna för försäljning av mark till bostadsändamål.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 95. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet Konsumentpolitik och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 96. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadsbidragets utgiftsområdestillhörighet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 97. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på ett nytt bostadsfinansieringssystem.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 98. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet Regional tillväxtpolitik och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 99. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av klimatinvesteringsprogram.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 100. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biologisk mångfald.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 101. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en enhetlig klimatmärkning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 102. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stöd för efterkonvertering av gamla bilar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 103. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla bilskrotningsfonden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 104. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inventering och oljesanering av skeppsvrak.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 105. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 620 000 000 kr under 2009-2015.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 106. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 365 000 000 kr 2009 och 855 000 000 kr under 2010-2012.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 107. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 35:5 Energiforskning besluta om åtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 865 000 000 kr under 2009 och 3 905 000 000 kr under 2010-2012.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 108. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. med de anslagsnivåer som finns angivna i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 109. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på energiforskning och investeringsprogram.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 110. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att effektreserven på elmarknaden senast 2009 ska utföras av kraftbolagen själva.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 111. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 112. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stöd till bredbandsutbyggnad.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 113. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur intäkterna från trängselskatten i Stockholm ska användas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 114. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förtida amorteringar på infrastrukturlån.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 115. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökade satsningar på trafiksäkerhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 116. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utökat stöd till fiskerinäringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 117. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 676 615 000 kr under 2009, högst 1 234 600 000 kr under 2010, högst 1 150 400 000 kr under 2011, högst 281 000 000 kr under 2012 och högst 527 385 000 kr därefter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 118. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 38:2 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 260 000 000 kr 2009 och 270 000 000 kr under 2010-2012.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 119. Riksdagen avslår regeringens förslag att regeringen under 2008 vidtar åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag enligt de villkor som regeringen förordar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 120. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 150 000 000 kr under 2009 och 950 000 000 kr under 2010-2012.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 121. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet Näringspolitik och regeringens förslag att upphäva nuvarande mål för politikområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 122. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till kommuner som utsatts för naturkatastrofer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 123. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.