Sveaskog

Motion 2004/05:N443 av Lars Ohly m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sveaskog inom sitt skogsinnehav skall verka för uppfyllandet av miljömålet Levande skogar, dvs. att skogsområden med höga naturvärden skall undantas andra åtgärder än skötsel som är påkallad för att bevara och främja biotopens naturliga biologiska mångfald.

Ägardirektiv till Sveaskog

Sveaskog Förvaltnings AB är ett statligt skogsföretag med ett markinnehav som omfattar ca 18 procent av Sveriges sammanlagda skogsareal, ca 4,4 miljoner hektar mark, varav ca 3,3 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Sveaskog har 1 500 anställda och äger även en industrirörelse bestående av Assi Domän Cartonboard samt är hälftenägare i Setra Group. Värdeskapandet mäts som avkastning på skogskapitalet. För denna avkastning gäller att Sveaskog ska uppnå en total avkastning lägst i paritet med andra jämförbara konkurrensutsatta verksamheter. För den synliga avkastningen gäller tills vidare att rörelseresultatet från den löpande verksamheten (exkl fastighetsförsäljningar) ska över en konjunkturcykel vara minst fem procent på det i rörelsen bundna kapitalet (operativt kapital).

Bolaget har antagit en rad andra riktlinjer som ska styra verksamheten. Detta gäller inte minst på miljöområdet och det sociala området. Icke desto mindre kritiseras bolaget kontinuerligt från miljövårdande håll. På senare tid har en rad av företagets avverkningar, framför allt i Norrland, väckt stor uppmärksamhet eftersom de strider mot såväl miljömål som sociala hänsyn.

Inventeringar av den statliga skogen ledda av Naturvårdsverket och länsstyrelserna visar att endast 48 procent av de utpekade områdena var undantagna från skogsbruk av skogsförvaltarna själva, däribland Sveaskog. I Norrbotten har Sveaskog klassat 51 procent av de utpekade skogarna som områden där skogsbruk kan ske. De statliga skogsägarnas klassning inom de utvalda områdenas värdekärnor visar att man anser sig kunna bedriva skogsbruk inom hela 45 procent av arealen. Efter att inventeringen hade publicerats i slutet av februari 2004 har Sveaskog också tydliggjort att man inte är beredd att införa ett avverkningsstopp i de utpekade skogarna.

Riksdagen har antagit miljömålet Levande skogar som uttrycks som att "skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation."

I beslutet ingår även antagandet av en rad delmål som skall leda till att målet kan nås. Där sägs också att det nu finns resurser som möjliggör bevarande av landets urskogar och urskogsliknande naturskogar.

För att den biologiska mångfalden skall bevaras i Sverige är det av yttersta vikt att alla skogar med höga naturvärden undantas från skogsproduktion. Dessutom måste en stor del av Sveriges skogsmark restaureras för att återigen skapa livsutrymme för landets hotade arter. Enligt Miljövårdsberedningens utredning (Skydd av skogsmark, SOU 1998:97) måste 2,2 miljoner hektar skogsmark undantas på lång sikt. På kort sikt måste alla skogar med höga biologiska värden skyddas. Dessa uppskattas till 900 000 hektar nedanför gränsen för fjällnära skog. Därutöver finns det flera skyddsvärda skogar inom den fjällnära skogen.

Dessa fakta talar sitt tydliga språk. Sveaskogs arbete inom bevarandet av den biologiska mångfalden har brister, antingen vad gäller ambitionsnivån eller i förmågan att föra ut målsättningarna inom organisationen.

Vänsterpartiet föreslår att regeringen genom ägardirektiv till Sveaskog skall uppdra åt bolaget att inom sitt skogsinnehav verka för uppfyllandet av miljömålet Levande skogar, dvs se till att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Skogsområden med höga naturvärden på Sveaskogs marker skall undantas andra åtgärder än skötsel som är påkallad för att bevara och främja biotopens naturliga biologiska mångfald. Undantaget skall ske genom att marken ges ett långsiktigt och heltäckande skydd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2004

Lars Ohly (v)

Lars Bäckström (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Marie Engström (v)

Owe Hellberg (v)

Berit Jóhannesson (v)

Sten Lundström (v)

Alice Åström (v)

Kjell-Erik Karlsson (v)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sveaskog inom sitt skogsinnehav skall verka för uppfyllandet av miljömålet Levande skogar, dvs. att skogsområden med höga naturvärden skall undantas andra åtgärder än skötsel som är påkallad för att bevara och främja biotopens naturliga biologiska mångfald.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.