Stödet till kvinnohus m.m.

Motion 1988/89:So292 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So292

av Lars Werner m.fl. (vpk)
Stödet till kvinnohus m.m.

Våldet mot kvinnor ökar och blir allt grövre och brutalare - det är en allmän
uppfattning bland de många ideellt engagerade kvinnorna i landets ca
hundratal kvinnojouier. Kvinnojourerna engagerar sig även i andra former
av våld mot kvinnor, som uppmärksammats mer och mer under de senaste
åren. Det gäller psykisk misshandel, våldtäkt, incest och andra sexuella
övergrepp. Trots det, och trots att många kvinnojourer tar ett ansvar som
egentligen åvilar samhället, brottas de ständigt med ekonomiska problem
eftersom samhället inte ställer upp med tillräckliga ekonomiska och andra
resurser. Många kommuner är negativa och snåla när det gäller att ge
kvinnohusen stöd, medan en del kommuner som exempelvis Gävle är mycket
generösa.

Kartlägg stödet till kvinnohusen/-jourerna

Eftersom kvinnohusen/-jourerna existerar under helt olika villkor i olika
kommuner och många kommuner helt saknar kvinnojour skulle det vara av
stort värde att kartlägga situationen över hela landet. Vi föreslår därför att
riksdagen beslutar om en sådan kartläggning i syfte att redovisa det
nuvarande stödet till kvinnohus/-jourer och planerade insatser i var och en av
landets kommuner.

Öka stödet till kvinnohusen/-jourerna

Vpk har under flera år motionerat om att staten ska inrätta en fond dit
kvinnor som i organiserade former vill starta kvinnohusverksamhet kan
vända sig för att få ekonomiskt stöd. Riksdagen har under årens lopp uttalat
sin positiva inställning till kvinnohusverksamhet, men i handling har stödet så
gott som uteblivit. Med tanke på statsbudgetens nuvarande gynnsamma läge
förutsätter vi att riksdagen nu är beredd att öka stödet betydligt.

Eftersom förslaget om en kvinnohusfond inte fått någon framgång föreslår
vi nu i stället ett utökat organisationsbidrag till kvinnohusen/-jourerna och
deras riksorganisation RÖKS med 1 milj. kr. Kvinnohusen behövs för
"omplåstrande” verksamhet, men deras roll för att förebygga och hindra
kvinnoförtryck i olika former är inte minst viktig. Ett ökat stöd till en aktiv
och levande kvinnohusverksamhet är därför välmotiverat.

Hemställan

Mot bakgrund av det anförda hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär att socialstyrelsen får i
uppdrag att kartlägga kommunernas nuvarande och planerade stöd till
kvinnohus/-jourer,

2. att riksdagen till H3 Bidrag till organisationer (Bil 7 Soc-dep.) för
budgetåret 1989/90 anslår 1 000 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit
till kvinnohus/-jourer.

Stockholm den 21 januari 1989

Lars Werner (vpk)

Bertil Måbrink (vpk) Berith Eriksson (vpk)

Lars-Ove Hagberg (vpk) Bo Hammar (vpk)

Mot. 1988/89
So292

Margö Ingvardsson (vpk)

Hans Petersson (vpk)

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen hos regeringen begär att socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kommunernas nuvarande och planerade stöd till kvinnohus/-jourer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär att socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kommunernas nuvarande och planerade stöd till kvinnohus/-jourer
  Behandlas i
 3. att riksdagen till H 3 Bidrag till organisationer (Bil. 7 Socialdepartementet) för budgetåret 1989/90 anslår 1 000 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit till kvinnohus/-jourer.
  Behandlas i
 4. att riksdagen till H 3 Bidrag till organisationer (Bil. 7 Socialdepartementet) för budgetåret 1989/90 anslår 1 000 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit till kvinnohus/-jourer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.