Till innehåll på sidan

Statsbidragssystemets konsekvenser för Stockholms län

Motion 1992/93:Fi308 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, m, kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Från och med årsskiftet 1992/93 har ett nytt
statsbidragssystem införts för kommunerna. Huvudparten
av statens bidrag är nu generella och inte specialdestinerade
och prestationsanknutna. Systemet består av en
långtgående omfördelning av inkomster mellan
kommunerna samt av tillägg eller avdrag grundade på ett
antal faktorer som anses beskriva för kommunerna
opåverkbara strukturella kostnader.
Den senare delen i systemet är efter en omfattande kritik
föremål för en förnyad utredning som skall vara klar i maj
och förväntas därefter få en sådan behandling att dess
resultat kan påverka statsbidragssystemet fr o m 1995.
Det är angeläget att de kostnadsskillnader mellan
kommunerna som beror av struktuella förhållanden utreds
mer ingående än den tidigare kommunalekonomiska
utredningen hade tid och möjlighet till. Utredningen bör
emellertid också få i uppgift att belysa den tyngsta
komponenten, d v s omfördelningen av inkomster mellan
kommunerna.
Material från Svenska kommunförbundet visar
konsekvenserna för kommunerna i Stockholms län av
systemet i nuvarande utformning. Resultatet visar att
Stockholms län får en minskande andel av
kommuninkomsterna i förhållande till riket i övrigt både
vad avser skatteinkomster och statsbidrag.
Denna är en -- enligt vår mening -- orimlig omfördelning
av inkomster från kommunerna i Stockholms län till övriga
landet.
Därtill kommer att inkomstutjämningen kommit att bli
så långtgående att den tagit bort praktiskt taget alla
incitament för kommunerna att öka skattekraften. Det kan
t o m vara lönsamt för kommunerna att agera så att
inkomsterna minskar. Tillskottet via statsbidragssystemet
kompenserar bortfallet mer än väl.
En real minskning av kommunernas inkomster kommer
framdeles att kräva stora förändringar i verksamheterna.
Resurserna måste i större utsträckning än hittills
koncentreras till de obligatoriska uppgifterna. Inte heller
dessa torde undgå nedskärningar.
Genom sitt ansvar för samhällsplaneringen på lokal
nivå, den lokala infrastrukturen, utbildningen,
barnomsorgen, olika sociala insatser samt kultur och fritid
har kommunernas insatser stor betydelse för näringslivets
utveckling. Om kommunerna i Stockholmsregionen, som
varit en viktig motor för landets utveckling, inte längre kan
medverka inom sina ansvarsområden kommer det att få
konsekvenser för näringsliv och ekonomi i hela landet.
Arbetslöshet och därmed följande sociala problem är
besvärliga var de än inträffar. De är dock mer svårhanterliga
i ett storstadsområde än på andra orter. Dagens utveckling
med mycket kraftig ökning av arbetslösheten inte minst
bland ungdomar och invandrare inger stora farhågor inför
framtiden. Kommunerna i Stockholms län måste ha
resurser att hantera dessa problem.
I rapporter från IKE -- Institutet för kommunal
ekonomi -- vid Stockholms universitet och Stockholms läns
landsting visas bl a att kommunerna i Stockholms län
drabbats hårdare av statliga nedskärningar än landets
övriga kommuner under 1980-talet. Vidare noteras att de
jämfört med övriga kommuner i riket lyckats bättre med att
dämpa volymtillväxten. Slutligen noteras att de tvingats bli
mer effektiva inte minst för att få råd med en utökad barn-
och äldreomsorg.
Sammantaget anser vi situationen nu vara sådan att det
inte längre går att slentrianmässigt flytta resurser från
Stockholms län till andra delar av landet. En förnyad studie
bör göras av de samhällsekonomiska konsekvenserna av
den stora inkomstutjämningen i det nya
statsbidragssystemet för kommunerna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en förnyad studie av de
samhällsekonomiska konsekvenserna av den stora
inkomstutjämningen i det nya statsbidragssystemet för
kommunerna, med speciell uppmärksamhet riktad mot
förhållandena i Stockholms län.

Stockholm den 26 januari 1993

Ylva Annerstedt (fp)

Alf Wennerfors (m)

Margareta Viklund (

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en förnyad studie av de samhällsekonomiska konsekvenserna av den stora inkomstutjämningen i det nya statsbidragssystemet för kommunerna, med speciell uppmärksamhet riktad mot förhållandena i Stockholms län.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en förnyad studie av de samhällsekonomiska konsekvenserna av den stora inkomstutjämningen i det nya statsbidragssystemet för kommunerna, med speciell uppmärksamhet riktad mot förhållandena i Stockholms län.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.