Till innehåll på sidan

Södertörns infrastruktur

Motion 2010/11:T233 av Anna SteeleKarlström och Gunnar Andrén (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-25
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södertörns infrastruktur för jobb och tillväxt.

Södertörn en attraktiv region

Södertörn har utmärkta kvaliteter för ökad tillväxt och kan bli en ännu mer attraktiv region. Södertörn ska kännetecknas av företagsamhet och vara en region dit företag och entreprenörer etablerar sig och utvecklas. En satsning på att utveckla Södertörn med arbetsplatser och utbyggd infrastruktur stärker Stockholmsregionens funktion som Sveriges tillväxtmotor.

Södertörn – en region med obegränsade möjligheter

På Södertörn finns ett blomstrande näringsliv med många företag och arbetsplatser. Här finns stor kompetens och kunskapsintensiva verksamheter med stort internationellt rykte som Astra Zeneca, Alfa Laval, Scania och Coca-Cola för att nämna några. Här finns kvalificerad utbildning, forskning och utveckling inom till exempel Södertörns högskola, Karolinska Institutet, Novum och Kungl. Tekniska högskolan. Södertörn har goda möjligheter till kraftigt ökat bostadsbyggande och förstärkning av samhällsservicen, både för den egna befolkningen och för att ta emot många nya södertörnsbor. På Södertörn finns Sveriges mäktigaste urskogar söder om fjällregionen, ett rikt odlingslandskap, vackra sjöar och vattendrag, mängder av kulturminnen från svunna tider samt en spännande skärgård med många fina skärgårdsidyller. För att ta till vara Södertörns utvecklingsmöjligheter krävs krafttag, där statens insatser också är avgörande. Södertörn har förutsättningar för tillväxt, välfärd och livskvalitet.

Skapa nya arbetsplatsområden

På Södertörn kan det skapas flera nya stora arbetsplatsområden. Det finns till exempel attraktiva etableringsmöjligheter längs E 4/E 20 mot Södertälje och Nykvarn.

Ett annat trafikstråk som kommer att få mycket stor betydelse för hela Stockholmsregionen är väg 73 mot Nynäshamn. Etableringar kan här på sikt få motsvarande lägesfördelar som de på vägen mellan Stockholm och Arlanda. Nynäshamn bör utvecklas till både Stockholms uthamn och hela Stockholmsregionens port mot Östersjön, Gotland, S:t Petersburg, Baltikum och Polen. Det är glädjande att väg 73 nu snart är utbyggd till motorvägsstandard i hela sin sträckning.

Bygg ut infrastrukturen

En viktig förutsättning för tillväxt och välfärd är att tillgängligheten till regionen och inom regionen förbättras. Möjligheten att säkert och bekvämt nå sin arbetsplats, sina vänner, kulturevenemang och andra fritidsaktiviteter i både den egna regionen och andra regioner inom och utom Sveriges gränser är avgörande för en hög livskvalitet. En förstärkning av transportsystemet är därför mycket viktig.

En bättre kollektivtrafik inom Södertörn och till centrala Stockholm är nödvändig, liksom till flygplatser och arbetsplatsområden. Annars kan varken bostadsbyggande eller företagutbyggnad ske lika framgångsrikt. Tvärförbindelserna på Södertörn och förbindelserna till de regionala kärnorna Flemingsberg, Södertälje, Haninge, Kungens kurva samt till den framtida storhamnen i Nynäshamn måste förbättras. I de kommande planerna för infrastrukturen måste behoven av såväl förbättrad kollektivtrafik som vägförbindelser på Södertörn beaktas. Viktiga exempel på detta är Förbifart Stockholm som nyligen beslutats och en breddning av E4/E20 mellan Hallunda och Södertälje för förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Norviks hamn i Nynäshamn bör bli Stockholmsregionens port mot Östersjön, Gotland, S:t Petersburg, Baltikum och Polen.

Södertörnsleden från Balingsnäs till Flemingsberg och vidare till E4/E20 måste byggas så att snabba och punktliga transporter blir möjliga för näringsliv och tvärresande mellan olika delar av Södertörn liksom ökad tillgänglighet till och från E4. Det är bra att Södertörnsleden nu fått en föreslagen byggstart till år 2011. Likaså är kraven på medfinansiering från kommunerna nu nedtonade. Det gäller nu bara att se till så att spaden verkligen sätts i jorden.

Upprustningen av järnvägen till Nynäshamn räcker inte, det behöver byggas dubbelspår på järnvägen hela vägen till Nynäshamn. Det behövs ökad turtäthet, kortare restid, färre trafikstörningar och bättre trafikering av regionens yttre delar. Färdigställandet av väg 73 måste garanteras och i nästa steg väg 225 mellan Södertälje och Nynäshamn. Detta är särskilt angeläget då Norvik är utbyggt. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 22 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södertörns infrastruktur för jobb och tillväxt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.