Till innehåll på sidan

Skog och bioekonomi

Motion 2022/23:854 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2022/23:854

av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Skog och bioekonomi

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att under 2023 utveckla instruktioner och regleringsbrev för berörda myndigheter så att de tydligare beaktar äganderätten i beslut och ställningstaganden som rör skogen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ersätta alla redan beslutade avsättningar och intrång innan nya skyddade områden inrättas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättslig prövning för markägare vid begränsningar och restriktioner i markområden med anledning av områdesskydd bör

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att under 2023 utveckla instruktioner och regleringsbrev för berörda myndigheter så att de tydligare beaktar äganderätten i beslut och ställningstaganden som rör skogen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ersätta alla redan beslutade avsättningar och intrång innan nya skyddade områden inrättas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättslig prövning för markägare vid begränsningar och restriktioner i markområden med anledning av områdesskydd bör möjliggöras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frivilligt formellt skydd ska vara det huvudsakliga arbetssättet för formellt skydd av skog och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter bör utveckla arbetssätt och dialog för att öka markägarnas intresse av att delta i myndigheternas naturvårdsarbete, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiativ till formellt skydd av skog i första hand ska tas av markägare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla nya ersättningsformer och incitamentsskapande åtgärder för naturvård och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas så kallade väntansavtal som löper under en områdesskyddsprocess och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara möjligt att erbjuda markägare tidsbegränsade biotopskyddsområden som ett alternativ till ordinarie biotopskydd eller andra skyddsformer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intrångsersättning eller löseskilling som ges för naturvårdande ändamål ska kunna beskattas på ett mer ändamålsenligt sätt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersättningen från naturvårdsavtal ska kunna periodiseras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogsägare vid formellt skydd ska kunna välja mellan att genomföra markbyte eller att få en engångsersättning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uttolkningen och genomförandet av Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald bör hanteras i en parlamentarisk beredning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska rapporteringen till EU:s stora rapport om biologisk mångfald ska bli mer jämförbar med andra länders, bland annat avseende referensvärde, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas tillräckligt med resurser för att förvalta och utveckla naturvärden i skyddad skog där det finns behov och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett dynamiskt naturskydd bör säkerställas i vilket tidigare beslut kan utvärderas och omprövas eller förändras för att försäkra att de även fortsättningsvis bidrar till att skydda värdefulla miljöer och ekosystem på ett effektivt sätt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast 2023 tydligt reglera att det är staten som ansvarar för att utreda om det finns skyddade arter i ett område, inte skogsägaren, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast 2023 förtydliga att en markägare ska kunna få ersättning vid ett förbud att bruka marken med hänvisning till artskyddet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma regelverk för att möjliggöra ett fortsatt ökat, långsiktigt och hållbart utnyttjande av skogsråvara och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en nationell rådgivningskampanj för ökad skogsproduktion, ökad naturvårdande skötsel, effektivare miljöhänsyn och ökad klimatanpassning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägsta slutavverkningsålder bör slopas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en enklare hantering av skog på åker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta skogsgödsling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationell krisfond som exempelvis kan användas till att ersätta drabbade skogsägare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att begränsa skadedjursangrepp på skog samt arbeta förebyggande med skogsskador och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ansvarar för att hantera och minska spridningen av granbarkborre i skyddade områden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga nya åtgärder mot granbarkborre samt möjligheten att införa en kompensationsmodell för skador på egendom orsakade av granbarkborrar som spridit sig från skyddade områden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvecklad svensk klövviltsförvaltning för att minska mängden skogsskador och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kommande nationell bioekonomistrategi ska bejaka bioekonomins potential att minska beroende av fossila källor genom substitution samt dess förmåga att bidra till uppfyllelse av EU:s klimatmål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att främja effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.