Till innehåll på sidan

Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.

Motion 2006/07:Sk17 av Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2006/07:96
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2007-04-19
Bordläggning
2007-04-20
Hänvisning
2007-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:96 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.

Motivering

Vi socialdemokrater har i en kommittémotion motiverat varför proposition 2006/07:96 bör avslås. Jag vill i den här motionen särskilt peka på några viktiga skäl till varför propositionen bör avslås. Jag kan konstatera att ett stort antal remissinstanser avstyrker förslaget.

Regeringens tanke är att ansvaret för kostnader som är relaterade till trafikolyckor ska överföras från socialförsäkringssystemet till trafikförsäkringen. Vad som nu sker är ett första steg i den riktningen. Att överföra kostnaderna för trafikolyckor till trafikförsäkringen innebär ett avsteg från ett generellt socialförsäkringssystem. En grupp i samhället, de trafikskadade, kommer att särbehandlas.

Som påpekas i remissvar är premieskatten utformad som en retroaktiv skatt på trafikskador som redan har inträffat. Men skatten berör inte bara fordonsägare som har skadats eller varit utsatta för risk att skadas i samband med fordonstrafik. Den berör också fordonsägare som har eller kommer att få barn. Det blir en form av retroaktiv beskattning. Det är stötande att människor ska betala för skador som inträffade innan de var födda.

En annan allvarlig konsekvens av regeringens ogenomtänkta och otillräckligt utredda förslag är att vi sannolikt får fler fordon på vägarna som inte är beskattade och besiktigade. Vi riskerar därmed att få fler trafikfarliga fordon på vägarna. Bland annat av den anledningen håller inte ett av de skäl som angetts för nyordningen, nämligen att den skulle öka trafiksäkerheten.

Ytterligare en allvarlig konsekvens av förslaget är att den trafikskadade riskerar att få en sämre rehabilitering. Kommer vinstdrivande försäkrings­bolag att ta samma ansvar för alla trafikskadade? Kommer de att framför allt inrikta sig på unga i produktiv ålder? Hur ska den enskilde klara att argumentera för sin sak mot ett försäkringsbolag? Detta är några exempel på obesvarade frågor i regeringens förslag.

Avslutningsvis vill jag ta upp den situation som drabbar dem som bor i glesbygd. Även om det skulle ske en stor satsning på utbyggnad av kollektivtrafiken är många av dem som bor i glesbygd beroende av bilen. Den är förutsättningen för en levande landsbygd. För att båda i en familj ska kunna yrkesarbeta och för att klara barnens transporter krävs i många fall mer än ett fordon. De som bor i glesbygd drabbas därmed av en ny variant av dubbel­beskattning. Även den aspekten förbises i förslaget.

Stockholm den 16 april 2007

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:96 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.