Rikets styrelse, Presstöd, utgiftsområde 1

Motion 2002/03:K406 av Per Unckel m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:2 Presstöd för budgetåret 2003 209 029 000 kr.

 2. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt fr.o.m. budgetåret 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.

 3. Riksdagen beslutar att Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden avvecklas fr.o.m. budgetåret 2004 och att bevakningsuppgifter avseende ännu återstående lån m.m. övertas av Kammarkollegiet i enlighet med vad som anförs i motionen.

 4. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:4 Radio- och TV-verket för budgetåret 2003 10 676 000 kr.

 5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:5 Granskningsnämnden för radio och TV för budgetåret 2003 7 549 000 kr.

Motiv för våra förslag

Regeringens inställning till presstödet grundas enligt vår mening på en överdriven tilltro till stödets positiva effekter för mångfalden, det fria ordet och den fria opinionsbildningen. Det stora antalet tidningsnedläggningar och hittills gjorda erfarenheter visar att presstödet till stor del använts för att täcka tidningarnas löpande utgifter i stället för att främja nödvändiga rationaliseringsåtgärder.

Den önskvärda effekten av presstödet hade varit att det använts till att göra tidningarna mindre beroende av statligt stöd, men i stället har tidningarna anpassat sig efter stödet och blivit permanent beroende av presstödet. Följden har blivit att ekonomiska problem inte har åtgärdats. Bidragen har ofta medverkat till att brister, som gjort att läsarna har flytt, har permanentats.

Härutöver innebär presstödet att konkurrensvillkoren gentemot icke-presstödstidningar snedvrids, vilket kan innebära att också av läsarna uppskattade tidningar får ekonomiska svårigheter. Det är ett orimligt förhållande. Mot denna bakgrund föreslår vi att presstödet avvecklas.

Avvecklingen av presstödet bör ske i två etapper. För budgetåret 2003 bör en besparing ske med 300 000 000 kronor. Det resterande beloppet bör lyftas ur budgeten för år 2004.

Presstödsnämnden kommer då inte längre att ha någon uppgift att fylla och kan därmed avvecklas från och med den 1 januari 2004. De resterande uppgifterna, såsom bevakning av lån från Presstödsnämnden, kan till dess denna verksamhet helt har avvecklats handläggas av Kammarkollegiet.

Regeringen föreslår att Radio- och TV-verket under 2003 tillförs 1 miljon kronor för insatser inom området icke-kommersiell lokal-TV. Anslaget skall användas för ett uppdrag till Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige. Vi tillstyrker inte detta anslag.

Regeringen föreslog i budgetpropositionen 2001 ökade anslag till Granskningsnämnden för radio och TV om drygt 1 miljon kronor under perioden 2002–2004 för utbudsstudier, arbete med utveckling av mångfalden i nyhetsutbudet samt för arbete i samband med lokalradioreformen. Vi anser lokalradioreformen inte är acceptabel i ett samhälle som värnar om yttrandefriheten samt att utbudsstudier m.m. inte skall finansieras av staten, varför vi föreslår en besparing av anslaget till Granskningsnämnden för år 2004 om 1 590 000 000 kronor.

Stockholm den 23 oktober 2002

Per Unckel (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Hillevi Engström (m)

Cecilia Magnusson (m)

Bertil Kjellberg (m)

Anders Björck (m)


Yrkanden (5)

 • 1
  Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:2 Presstöd för budgetåret 2003 209 029 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt fr.o.m. budgetåret 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen beslutar att Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden avvecklas fr.o.m. budgetåret 2004 och att bevakningsuppgifter avseende ännu återstående lån m.m. övertas av Kammarkollegiet i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:4 Radio- och TV-verket för budgetåret 2003 10 676 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:5 Granskningsnämnden för radio och TV för budgetåret 2003 7 549 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.