Till innehåll på sidan

Regional utveckling och landsbygdspolitik

Motion 2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2003/04:N328

av Maud Olofsson m.fl. (c)

Regional utveckling och landsbygdspolitik

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 5

4 Perspektiv på regional utveckling 6

4.1 Sammanhållningspolitiken 7

5 Landsbygdspolitik 8

6 Medel för lokalt och regionalt utvecklingsarbete 9

6.1 Kommunal demokrati 10

6.2 Kommunala skattebasen och skatteutjämningssystemet 11

7 Jämställd regionalpolitik 11

8 Motverka regional klyvning 13

8.1 Garanterad grundservice 14

8.2 Boende 15

8.2.1 Strandskydd 15

8.3 Infrastruktur 16

8.3.1 Vägar 16

8.3.2 Järnväg 17

8.3.3 Luftfart 18

8.3.4 Sjöfart 18

8.3.5 Kollektivtrafik 18

8.4 IT och mobila kommunikationer i hela landet 19

9 Utbildning

Yrkanden (35)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en omfördelning av makt så att direktvalda regionala organ ansvarar för de företagsstöd och olika utvecklingsmedel som tillförs det regionala utvecklingsarbetet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den framtida behandlingen av landsbygdsfrågor och regionala utvecklingsfrågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU:s framtida sammanhållningspolitik borde rikta in sig på att förstärka sammanhållningen och den "europeiska dimensionen" inom unionen i stället för att detaljstyra medel för regional utveckling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målet för en landsbygdspolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sammanhållen forskning kring landsbygdsfrågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av hur det regionalpolitiska stödet fungerar och betalas ut bör kunna leda till att rejäla resurser frigörs för regionala och lokala utvecklingsresurser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över likabehandlingsprincipen i kommunallagen för att tillåta större lokal variation och nya lösningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minska belastningen på det kommunala utjämningssystemet genom att förstärka den kommunala skattebasen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering och förändringar av regionalpolitiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bättre villkor för jämställdhet behövs i hela landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utredningen om kreditgarantier för landsbygden måste påskyndas så att riksdagen snarast får ett förslag att behandla.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att analysera invandrares villkor ur ett regionalpolitiskt perspektiv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen beslutar om en ändring i PBL som möjliggör för kommunerna att styra via detaljplanerna så att områden vid nybyggnation kan destineras till åretruntboende.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flytta ut besluten rörande länsvägar till den regionala nivån för att väl avvägda och riktiga infrastruktursatsningar utifrån lokala och regionala behov skall genomföras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om 3 G-utbyggnaden samt möjlighet till s.k. roaming.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beslutsmakten över högskolorna i större utsträckning bör decentraliseras till regional nivå.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Skolverket i uppdrag att finna former för kunskaps- och kompetensutveckling till de små skolorna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrade möjligheter till kommersialisering av forskningsresultat.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ta initiativ till ett samlat program för en ökad småskalig livsmedelsproduktion i samråd med företrädare för hushållningssällskap, lantbrukarnas organisationer och regionala företrädare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om ett förenklat, icke direktivstyrt, regelverk för upphandling under tröskelvärdet på 200 000 euro, i enlighet med vad i motionen anförs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samråd med bl.a. hushållningssällskapen, turistbranschens aktörer, LRF och regionala företrädare bör utveckla ett samlat program för att utveckla landsbygdsturismen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett spritt ägande är positivt för skogsnäringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen för skogsindustrin av framkomliga och säkra vägar samt god mobiltelefontäckning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett samlat program för produktion av alternativa drivmedel från både spannmål och skogsråvara.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att formulera en särskild skärgårdspolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en satsning på utbildning och kompetenshöjning inom den svenska fiskerinäringen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda en modell för återföring av delar av de resurser som genereras av vattenkraften till regional och lokal nivå.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen beslutar att reseavdraget till och från arbetet omvandlas till en skatterabatt motsvarande en höjning till 20 kr per mil som även kommer att omfatta resor till och från barnomsorg för att förbättra möjligheterna att ta ett arbete inom ett större arbetsmarknadsområde.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen beslutar att den "självkostnadspremie" motsvarande 7 000 kr som i dag finns i reseavdraget fortsättningsvis delas upp på årets tolv månader för att öka möjligheten för säsongsarbetare att kunna ta del av reseavdraget.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stödja utvecklingen av kluster.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen begär att regeringen följer tagna riksdagsbeslut och överväger annan lokaliseringsort än Stockholm i varje enskilt fall av ny- eller ombildning av statliga myndigheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en ökad samverkan på den lokala nivån mellan de statliga myndigheternas verksamheter och förvaltning ökar möjligheterna att även behålla myndighetsfunktioner och service lokalt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utflyttning av 50 000 statliga årsarbetstillfällen från huvudstadsområdet till andra regioner är en fullt realistisk målsättning under den kommande tioårsperioden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en decentralisering av kulturpolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen för skogsindustrin av framkomliga och säkra vägar samt god mobiltelefontäckning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.