Till innehåll på sidan

Regeringskansliets anslag m.m.

Motion 1998/99:K308 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Anslagen för
Regeringskansliet m.m. och
presstöd
I regeringens budgetproposition heter det: "det är av central
betydelse att Regeringskansliet kontinuerligt utvecklar sin
verksamhet och anpassar organisationen till de mål som
anges av regeringen samt de krav som i övrigt följer av
regeringens ansvar för en väl fungerande samhällelig
verksamhet". Utifrån denna beskrivning vill sedan
regeringen höja utgiftsramen med 250 miljoner kronor 1999.
Utvecklingen och anpassningen av Regeringskansliet kan mycket väl ske
genom organisationsförändringar och rationaliseringar utan att ytterligare
resurser tillförs. Förändrings- och förnyelsearbetet bör ha kostnadseffektivi-
tet som mål. T ex borde den utvecklade informationstekniken leda till tids-
besparingar i de administrativa rutinerna.
Ramhöjningen för Regeringskansliet anslag C1 bör därför ej ske.
Under anslaget E 2 Presstöd säger regeringen att Presstödsnämnden har till
uppgift att bedöma vilka effekter presstödet har, framför allt på den regionala
marknaden. Regeringen menar att en sådan analys kan leda fram till framtida
förändringar av presstödets utformning. Enligt Kristdemokraterna bör en
sådan översyn ha kostnadseffektivitet som målsättning. Besparingar inom
området genom regelförändringar bör kunna genomföras under
mandatperioden. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av regelförändringar inom presstödsområdet för att
genomföra besparingar,
2. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt
uppställning:
Anslag
Regeringens förslag
Anslagsförändring
C 1 Regeringskansliet m.m.
2 179 419
-250 000
Summa för utgiftsområdet
4 179 704
-250 000

Stockholm den 27 oktober 1998
Ingvar Svensson (kd)
Kjell Eldensjö (kd)

Maria Larsson (kd)

Ragnwi Marcelind (kd)

Chatrine Pål

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av regelförändringar inom presstödsområdet för att genomföra besparingar
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av regelförändringar inom presstödsområdet för att genomföra besparingar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.