Till innehåll på sidan

Regelförbättringar för landets företagare

Motion 2021/22:3690 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:3690

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Regelförbättringar för landets företagare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare att driva företag och genomföra genomgripande regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slå fast förenklingspolitiska mål som är mätbara och innebär minskat krångel och minskade kostnader för företagen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Regeringskansliet bör stärka ägarskapet för regelförbättringsarbetet genom att införa en central samordningsfunktion och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en möjlighet för Regelrådet att föreslå att en lagstiftning med bristfällig konsekvensutredning analyseras på nytt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jämföra Sverige med andra länder avseende regler som företag anser särskilt problematiska samt det övergripande regelförbättringsarbetet i syfte att identifiera utvecklingsområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera Regelrådets roll på Tillväxtverket samt överväga åtgärder för att stärka dess funktion och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett implementeringsråd, som har till uppgift att granska och bedöma konsekvenserna av implementering av EU-lagstiftning för företagare, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra de rekommendationer som fortfarande är aktuella från OECD:s senaste granskning samt ge OECD i uppdrag att genomföra en ny granskning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Regeringskansliet bör stärka ägarskapet för regelförbättringsarbetet genom att införa en central samordningsfunktion och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa servicegarantier för företagen i syfte att bidra till snabbare, kvalitativare och mer förutsägbar myndighetsservice och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förslag till nya regler, konsekvensutredningar, utvärderingar samt expertyttranden bör publiceras på en gemensam webbplats och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa kommuners avgiftsuttag för icke genomförd tillsyn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta företagens kontakter med myndigheter genom att utveckla konceptet "En dörr in" och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge myndigheter i uppdrag att identifiera kostsamma och långa handläggningstider samt sätta upp mål och strategier för att förkorta dessa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska antalet verksamheter som kräver individuell prövning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa fler digitala verktyg för företagare för att minska regelkrångel och få till en billigare och mer effektiv administration och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ett uppdrag till Integritetsskyddsmyndigheten tillsammans med Tillväxtverket att förtydliga för företag vad som gäller angående GDPR och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Regelrådet måste involveras tidigare i lagstiftningsprocessen samt att det ska vara möjligt att återremittera bristfälliga konsekvensbeskrivningar till Regelrådet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare att driva företag och genomföra genomgripande regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slå fast förenklingspolitiska mål som är mätbara och innebär minskat krångel och minskade kostnader för företagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Regelrådet bör få ett uppdrag att bistå lagstiftare och utredare i att utforma konsekvensbeskrivningar av god kvalitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra tillståndsprocesserna i kommunerna mer likartade för att inte riskera olika utfall i landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU34
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öppna för regulatoriska växthus, att det görs försöksverksamhet för regler och reglering, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra efterhandsdebitering av tillsynsavgifter till huvudregel hos myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för företag att laga och sälja vidare trasiga produkter från privatpersoner för att öka graden av cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en princip om likabehandling av säljkanaler offline och säljkanaler online och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU8
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Myndigheten för digital förvaltning ett övergripande ansvar att samordna standarder och information för att öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ifall en begränsning av prövnings- och överklagandeutrymmet i miljöbalken bör införas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över dubbelregleringen med industriutsläppsdirektivet och svensk miljölagstiftning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att hålla nere omfattningen av tillståndsvillkor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta kravet på hotelltillstånd med en anmälningsplikt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra ökad användning av egenkontroll och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.