Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.

Motion 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2007/08:126
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-04-10
Bordläggning
2008-04-14
Hänvisning
2008-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
s42029

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tidsplan för arbetet med införande av gemensam åtkomst till relevant patientinformation oavsett vårdgivare.

Motivering

Inom sjukvården används i dag mycket avancerad teknik och specialiserade läkemedel. Teknikutvecklingen är långt driven och med datorns hjälp kan man till exempel utföra svåra kirurgiska ingrepp, få tydliga bilder inifrån kroppen eller undersöka ämnen och organ ned på molekylnivå. I dessa avseenden är sjukvården verkligen en framtidsbransch när det gäller användning av ny teknik. Men när det handlar om informationshantering så är situationen i viktiga avseenden den motsatta.

Trots att en stor majoritet av journalerna i dag förs i datorn och trots att Sverige ligger längst fram i världen när det gäller e-recept så har det varit omöjligt för behandlande läkare att få tillgång till information om tidigare behandling, läkemedel, provresultat m.m. om patienten tidigare har fått vård vid en annan enhet. Denna brist på information hotar patientsäkerheten och gör att sjukvårdens resurser inte används optimalt.

Mot denna bakgrund vidtog den tidigare socialdemokratiska regeringen två viktiga åtgärder. För det första tillsattes en utredning – Patientdatautredningen – som fick till uppgift att ta fram nödvändig lagstiftning för att underlätta gemensam dokumentation och åtkomst till information. För det andra inleddes ett gemensamt arbete med samtliga viktiga aktörer inom området IT i vården som resulterade i Nationell IT-strategi för vård och omsorg som antogs av regering och riksdag liksom av SKL, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink.

I den aktuella propositionen föreslås en ny patientdatalag baserad på Patientdatautredningens förslag. Vi socialdemokrater välkomnar den nya lagen och stöder förslagen i propositionen.

Den nya lagstiftningen om sammanhållen journalföring innebär en möjlighet för sjukvårdshuvudmännen och andra vårdgivare att på frivillig väg skapa system som medger elektronisk tillgång till varandras journaluppgifter i det direkta patientarbetet. Det blir dock ingen skyldighet att delta i sådana system. För att det ska bli verklighet överallt i vårdens vardag krävs ett omfattande utvecklingsarbete ute hos de olika sjukvårdshuvudmännen och på de olika enheterna. Vi föreslår att regeringen får i uppdrag att i dialog med sjukvårdshuvudmännen och berörda myndigheter och företag utarbeta en tidsplan för hur detta arbete ska bedrivas och sätta upp mål och delmål för arbetet. Det kan ske i form av en ny nationell IT-strategi för vård och omsorg eller på annat sätt. Regeringen bör återkomma till riksdagen och redovisa en sådan tidsplan för införandet av gemensam åtkomst till relevant information om en patient oavsett vårdgivare.

Stockholm den 9 april 2008

Ylva Johansson (s)

Christer Engelhardt (s)

Lars U Granberg (s)

Marina Pettersson (s)

Lennart Axelsson (s)

Catharina Bråkenhielm (s)

Per Svedberg (s)

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tidsplan för arbetet med införande av gemensam åtkomst till relevant patientinformation oavsett vårdgivare.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.