Översyn av trafikförsäkringsreglerna

Motion 2004/05:L296 av Viviann Gerdin (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att trafikförsäkringens ersättningsregler skrivs om i syfte att ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte skall utgå under sjukskrivningsperioden för alkoholpåverkade förare.

Motivering

Årligen dör och skadas många människor på de svenska vägarna. För att minska trafikolyckorna krävs samspel och ansvar i trafiken. Bra vägar, olika förebyggande insatser, stickprovskontroller av hastighet och alkohol är viktiga insatser och ska förhoppningsvis leda till att färre människor skadas eller dödas. Men det yttersta ansvaret vid framförande av fordonet har alltid föraren.

Drygt 16 000 svenskar kör varje dag med alkohol i kroppen, var fjärde rattfull är knarkpåverkad. De ökade alkoholproblemen kräver insatser på flera håll men övergripande är vilka signaler beslutsfattarna förmedlar. Ett fordon i händerna på en berusad är att betrakta som ett vapen och lagstiftningen angående trafikbrott behöver på flera områden ses över. En konkret åtgärd är att förändra reglerna i trafikförsäkringen.

Begränsa ersättningen i trafikförsäkringen för alkoholpåverkade förare

De lagar och förordningar som reglerar trafikanterna och eventuella trafikskador utformas utifrån samhällets värderingar. Det är idag en brottslig handling att i onyktert tillstånd framföra ett fordon och därför bör reglerna i trafikförsäkringen ses över.

Trafikförsäkringens ersättningsregler medger idag att även en berusad förare som skadas i samband med en trafikolycka erhåller inkomstbortfall. Eftersom denne förare begått en brottslig handling är det inte rimligt att fullt ut kompensera honom/henne under sjukskrivningsperioden. Regelverket är idag så utformat att personen erhåller täckning även för inkomstförlusten vid en sjukskrivning, dvs. skillnaden mellan ersättningen från försäkringskassan och upp till lönenivån. Trafikförsäkringens regler bör därför förändras och ersättning för inkomstbortfall utgå i enlighet med motionens innehåll.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Motivering till förändringen

En nykter person, gående eller cyklande, som blir påkörd av en rattfyllerist och därefter blir skadad får idag endast ersättning från försäkringskassan under sin sjukskrivningsperiod. Beslutsfattare skickar fel signaler ut i samhället när samhällets värderingar gynnar den som begått ett brott men missgynnar den oskyldigt skadade. Att framföra ett fordon i berusat tillstånd är olagligt, och det borde vara skäl nog för att inte utbetala ersättning för förlorad arbetsinkomst utöver försäkringskassans ersättning.

Stockholm den 2 oktober 2004

Viviann Gerdin (c)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att trafikförsäkringens ersättningsregler skrivs om i syfte att ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte skall utgå under sjukskrivningsperioden för alkoholpåverkade förare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.