Översyn av sekretessreglerna i socialtjänstlagen

Motion 2016/17:2346 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av sekretessreglerna i socialtjänstlagen för att förbättra möjligheterna att överföra information mellan socialtjänsten och polisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisen och kommunerna förväntas samarbeta mot våldsbejakande extremism. Det har rapporteras om att sekretessen i socialtjänstlagen ibland står i vägen för samarbetet då den stoppar informationsutbytet mellan kommuner och polisen vilket försämrar möjligheterna att effektivt bekämpa extremister och att personer som ansluter sig till terrororganisationer som exempelvis IS. Kommunerna uppges inte alltid kunna delge polisen information som skulle kunna vara värdefull för polisens brottsförebyggande arbete. Detta med anledning av att det enligt den så kallade generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen, enligt vilken en sekretessbelagd uppgift endast får lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, inte alltid är tillämplig. Med stöd av generalklausulen kan förvisso uppgifter om enskilda lämnas ut men bestämmelsen, som gör det möjligt att bryta sekretessen, är inte alltid möjlig att använda eftersom det inte är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs väger tyngre än det intresse som sekretessen avser att skydda. Det är därför inte säkert att bestämmelsen i generalklausulen gäller alla de uppgifter som omfattas av socialtjänstsekretess och kan därför inte tillämpas effektivt av socialtjänsten. Sekretessbarriären är dessutom särskilt stark när det handlar om personer som har fyllt 21 år eftersom socialtjänsten inte kan lämna uppgifter till polisen om det inte finns några konkreta brottsmisstankar. Det innebär att socialtjänsten, som arbetar med personer som kan tänkas rekryteras till terrorgrupper, inte alltid har möjlighet att delge information till eller samarbeta med polisen i den mån som kan vara nödvändigt för att kunna förhindra individer att ansluta sig till olika terrorgrupper.

Mot denna bakgrund anser vi att det är nödvändigt att se över sekretessreglerna i socialtjänstlagen, eftersom de försämrar möjligheterna till informationsutbyte och att effektivt bekämpa extremister, med syftet att få till stånd en lagändring som möjliggör ökat utbyte av information mellan socialtjänsten och polisen.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av sekretessreglerna i socialtjänstlagen för att förbättra möjligheterna att överföra information mellan socialtjänsten och polisen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.