Till innehåll på sidan

Örebro missionsskola

Motion 1997/98:Ub448 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

De svenska högskolorna är nu föremål för en dramatisk utbyggnad, inte minst gäller det de mindre och medelstora högskolorna, där resurserna för utbildning och forskning förstärks markant. Detta kommer att leda till viktiga förändringar i det svenska utbildningsväsendet, där de förberedelser som nu pågår för att bland andra högskolan i Örebro ska få universitetsstatus är en viktig del.

Örebro missionsskola utgör ett viktigt komplement till ett universitet i Örebro. Örebro har alltsedan frikyrkorörelsens start i Sverige utgjort en viktig stödjepunkt för flera frikyrkorörelser, och Örebro missionsskola har successivt utvecklats till en av de fria teologiska högskolorna med examens­rätt. Samtidigt som missionsskolan 1993 fick examensrätt ingick skolan ett avtal om statsbidrag motsvarande 50 årsstudieplatser inom de kurser som examensrätten omfattar.

Högskolan har under senare år expanderat starkt och mött ett stort intresse för teologiska studier bland ungdomar och vuxenstuderande. Riksdagen har också i samband med beslutet om att religionsämnet ska utgöra ett av kärnämnena i gymnasieutbildningen markerat vilken vikt man åsätter religionsämnet.

Antalet studerande vid Örebro missionsskola är nu 250. Ett samarbete har också inletts med pedagogiska institutionen vid Högskolan i Örebro så att Örebro missionsskola erbjuder ämneskurser i religion för studenter på lärarutbildningen. På detta sätt har möjligheter till religionsutbildning på högskolenivå kunnat erbjudas också utanför de få traditionella universiteten. Utbildningen har kunnat finansieras genom statsbidraget. Örebro missions­skola har också kunnat utgöra en viktig stödjepunkt i Mellansverige för fort­bild­ning för religionslärare.

Intresset för religionsutbildningen är stort och skolan erbjuder idag utbildning för 75 studenter trots att statsbidraget bara avser 50. Detta ligger i linje med den bedömning som gjorts av Högskoleverkets granskningsgrupp, som i sin rapport slagit fast att skolans beräknade utbildningsbehov inom 80-poängsramen kan dimensioneras till bortåt 100 årsstudieplatser. Utöver detta finns efterfrågan på en C-kurs i religion för lärarutbildningen.

Med hänsyn till det stora studentintresse som riktas mot utbildningen och vikten av att stödja de ambitiösa satsningar högskolan gör är det beklagligt att Örebro missionsskola inte fått fler platser. Vi menar att förutsättningarna för en omfördelning av platser inom angiven kostnadsram bör analyseras i syfte att bereda möjlighet för en höjning av platsantalet vid Örebro missions­skola med 50 årsstudieplatser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om årsstudieplatser vid Örebro missionsskola.

Stockholm den 6 oktober 1997

Inger Lundberg (s)

Hans Karlsson (s)

Helena Frisk (s)

Nils-Göran Holmqvist (s)

Maud Björnemalm (s)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om årsstudieplatser vid Örebro missionsskola.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om årsstudieplatser vid Örebro missionsskola.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.