Till innehåll på sidan

Omfördelning av forskningsresurser inom skogsbruket

Motion 1994/95:Ub609 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1995-01-25
Bordläggning
1995-02-07
Hänvisning
1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Det krävs snabba och kraftfulla politiska beslut för att
komma till rätta med skogsskadorna. Till den skadebild som
varit känd sedan ett antal år tillbaka, och som bedöms hänga
samman med bl a luftföroreningar, har i södra Sverige de två-
tre senaste åren uppmärksammats en ny typ av allvarliga
skogsskador. Den går under benämningen ''hallandssjukan''
och har ett snabbt förlopp. Från det att de första skadorna
upptäcks i form av kådavrinning till dess att träden tar
allvarlig skada, för att till slut dö, går det inte mer än ibland
ett-två år. Detta är ytterligare ett exempel på skador som
tyder på att granen i Sydsverige är utsatt för kraftig stress.
Orsakssammanhangen är oklara och har med hittillsvarande
resurser ej kunnat fastställas på ett tillfredsställande sätt. Det
innebär att det är svårt att vidta förebyggande åtgärder.
Skadebilden är allvarlig och om den inte kan bemästras,
hotas skogarnas långsiktiga produktionsförmåga i södra
Sverige. Mot den bakgrunden måste alla åtgärder vidtas för
att snarast klarlägga och om möjligt komma till rätta med
orsakerna. Av det skälet anser vi att det krävs ökade resurser
för att ge forskarna möjlighet att koncentrera sig på
skadebilden i södra Sverige.
Vad som krävs är emellertid att forskarna får möjlighet att
öka ansträngningen att komma till rätta med de verkliga
orsakerna till den stress som i första hand granen är utsatt
för.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om omfördelning av forsknings

Yrkanden

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om omfördelning av forskningsresurser inom skogsbruket.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: avslag
    Kammarens beslut: = utskottet
  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om omfördelning av forskningsresurser inom skogsbruket.
    Behandlas i:

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.