om en lag om låsinstallation m. m.

Motion 1978/79:384 av Per Olof Håkansson och Oskar Lindkvist

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

11

Motion

1978/79:384

av Per Olof Håkansson och Oskar Lindkvist
om en lag om låsinstallation m. m.

Riksdagen har tidigare behandlat frågan om införande av en lag om
låsinstallationer m. m. Näringsutskottet angav vid det senaste tillfället att de
inte kunde förorda någon sådan lagstiftning, men utgick från att regeringen
och berörda myndigheter fortsättningsvis noga skulle följa utvecklingen och
överväga olika möjligheter att dämpa inbrottsfrekvensen (M 1977/78:400,
401, NU 1977/78:46).

Rikspolisstyrelsen och konsumentverket har under 1978 i skrivelser
föreslagit att den s. k. dyrkpistolen inte skall få säljas fritt, en regel som borde
varit gällande för länge sedan. Utvecklingen går emellertid snabbt, och nya
metoder för illegal öppning av lås tillkommer. Dyrkpistolen är endast en del
av marknaden, och en inskränkning av den fria försäljningen måste omfatta
även andra verktyg och metoder. Petsatserna och slungorna är i dag de mest
använda verktygen för öppning av cylinderlås. För tillhållarlåsen är exempelvis
Hebbs metod välkänd och ofta utnyttjad. Även för sifferkombinationslås
av olika typer finns metoder för öppning att köpa.

Den enskilda människan/konsumenten måste känna otrygghet inför de
förhållanden som råder. Nyckelautomater för snabbkopiering av nycklar
finns lätt tillgängliga, och den snabba servicen gör att spärrade nycklar etc.
enkelt kan komma att kopieras. På några minuter kan således bostadsområden
med tusentals lägenheter komma att ligga helt tillgängliga.

Vi delar branschorganisationernas åsikt som även andra s. k. tunga
organisationer delar, nämligen att en ändring till i enlighet med vad
låsutredningen föreslagit måste ske. Samhället måste kontrollera de utövare
som installerar låsanordningar, reparerar lås eller tillverkar nycklar. Handeln
med öppningsverktyg och metoder måste vara under full uppsikt.

Ett genomförande av låsutredningens förslag skulle dels vara ett klart led i
omsorgen om konsumenten, dels verka i brottsförebyggande syfte.

Vi föreslår därför

att riksdagen antar det i bilaga framlagda förslaget till en lag om
låsinstallationer m. m.

Stockholm den 17 januari 1979

P. O. HÅKANSSON (s) OSKAR LINDKVIST (s)

Mot. 1978/79:384

12

Bilaga 1

Förslag till Lag om låsinstallation m. m.

Inledande bestämmelser
1 §

Med låssmed förstås i denna lag den som yrkesmässigt installerar och
reparerar lås.

1 lagen förstås vidare med

1. nyckelfräsmaskin, maskin eller liknande anordning avsedd för tillverkning
av nycklar,

2. dyrkverktyg, verktyg avsedda att användas för att öppna lås utan nyckel
samt

3. spärrat nyckelämne, sådant nyckelämne som upptages i ett särskilt av
rikspolisstyrelsen fört register.

2 §

Lagen gäller ej statlig myndighet.

Auktorisation av låssmed

3 §

Auktorisation meddelas låssmed som blivit godkänd vid prövning med
avseende på laglydnad, vandel och yrkeskunnighet.

4 §

Fråga om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är
bosatt.

Tillverkning av nycklar m. m.

5 §

Nyckelfräsmaskin, dyrkverktyg eller spärrat nyckelämne får ej tillverkas eller
innehas utan tillstånd.

Sådant tillstånd meddelas av länsstyrelsen i det län där sökanden är
bosatt.

6 §

Tillstånd meddelas den som blivit godkänd vid prövning med avseende på
laglydnad och vandel.

7 §

Auktoriserad låssmed behöver ej tillstånd.

Mot. 1978/79:384

13

Gemensamma bestämmelser
8 §

All personal hos auktoriserad låssmed eller innehavare av tillstånd enligt
denna lag skall vara godkänd med avseende på laglydnad och vandel.

9 §

Auktorisation eller tillstånd kan av länsstyrelsen återkallas när i denna lag
angivna förutsättningar ej längre föreligger eller det i övrigt finns särskild
anledning därtill.

10 §

Länsstyrelsen skall inhämta rikspolisstyrelsens yttrande i ärende om auktorisation
eller tillstånd enligt denna lag.

Hos länsstyrelsen skall föras register över auktoriserade låssmeder och
innehavare av tillstånd.

Hos rikspolisstyrelsen skall föras register över de spärrade nyckelämnen
som får tillhandahållas.

11 8

Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad låssmed eller som
bryter mot 5 eller 8 §§ eller mot villkor som meddelats med stöd av denna lag
dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

12 §

Talan mot länsstyrelsens beslut enligt denna lag föres hos regeringen genom
besvär.

Y tterligare föreskrifter

13 §

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare
föreskrifter för verkställighet av lagen.

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.