Till innehåll på sidan

Nordiska rådet

Motion 2011/12:U282 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas.

Motivering

Nya tider kräver nya och moderna samarbetsformer. Dagens förutsättningar ser helt annorlunda ut mot vad de gjorde 1952. I dag är tre nordiska länder medlemmar i EU medan Island har ansökt och Norge har ett särskilt avtal med EU. Samma sak gäller Östersjöregionen där stabila demokratiska system växer fram och där Estland, Lettland, Litauen och Polen samtliga är EU-medlemmar i dag. Precis som har skett tidigare i historien har nya tider krävt nya lösningar, och därför bör Nordiska rådet avskaffas och med det skapa bättre förutsättningar för nya samarbetsformer och tätare kontakter mellan de nationella parlamenten. Även internt inom Nordiska rådet väcks idag tankar om ett modernare och vassare Nordiska rådet för att bättre kunna möta vår tids utmaningar.

Vi finner nu att formerna för Nordiska rådet nått vägs ände, och det är dags att ge dessa frågor den legitimitet och möjligheter till utveckling som de förtjänar genom att låta dessa frågor hanteras direkt av utskotten i de nationella parlamenten.

Nordiska rådet var rätt för sin tid, men världen Europa och vårt närområde år 2011 ser helt annorlunda ut jämfört med rådets bildande 1952. När Nordiska rådet bildades skedde det i en tid av oro och i kölvattnet av ett världskrig när behovet av nordiskt samarbete och samverkan krävde ett gemensamt forum. En av de första konkreta reformerna som rådet införde var den nordiska passunionen som trädde i kraft 1954 och innebar att Norden blev till en gemensam arbetsmarknad med färre hinder och regleringar. Men detta är historien, det är därför dags att flytta diskussionerna från Nordiska rådets sessioner till de nationella parlamenten. Sedan 1971 finns även Nordiska ministerrådet med uppgift att ansvara för samarbetet mellan de nordiska regeringarna, en viktig verksamhet som behöver kvarstå.

Samarbete har och kommer att ha en fortsatt viktig roll även i framtiden, men när dagens representanter sammanträder i Nordiska rådet saknar de förankring i respektive lands fackutskott. Samtidigt saknas beslutanderätt i och med att ledamöterna saknar mandat från sina respektive regeringar och parlament. Det är därför vår uppfattning att de frågor som i dag hanteras av Nordiska rådet på ett bättre sätt skulle kunna hanteras av utskotten i de nationella parlamenten, något som samtidigt skulle kunna bredda och öka intresset för nordiska frågor.

Precis som har skett tidigare i historien har nya tider krävt nya lösningar och nya forum, och därför bör Nordiska rådet avskaffas och med det låta det nordiska samarbetet utvecklas.

Stockholm den 4 oktober 2011

Jan-Evert Rådhström (M)

Magdalena Andersson (M)

Sten Bergheden (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Helena Bouveng (M)

Lena Asplund (M)

Krister Hammarbergh (M)

Anders Hansson (M)

Eva Lohman (M)

Andreas Norlén (M)

Bengt-Anders Johansson (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Jenny Petersson (M)

Pia Hallström (M)

Johan Hultberg (M)

Mats Gerdau (M)

Gunilla Nordgren (M)

Lars Beckman (M)

Margareta B Kjellin (M)

Jan R Andersson (M)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Malin Löfsjögård (M)

Anne Marie Brodén (M)

Anti Avsan (M)

Johnny Munkhammar (M)

Lotta Finstorp (M)

Gunnar Axén (M)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Marta Obminska (M)

Patrick Reslow (M)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.