Till innehåll på sidan

med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m, fp, s, c, kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 1993/94:170
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-18
Bordläggning
1994-04-19
Hänvisning
1994-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I regeringens skrivelse angående investeringsplaner för
infrastrukturen har regeringen inte levt upp till sina
föresatser när det gäller den framtida utvecklingen i
Blekinge och sydöstra Sverige. Det är anmärkningsvärt,
trots ett omfattande investeringsbehov, att de anslag som
föreslås komma länet till del inte är relaterade till länets
folkmängd. Det gäller såväl LTA-anslag som vår andel av
den för landet viktiga infrastruktursatsningen omfattande
98 miljarder kronor. Endast 0,7 procent av det totala
investeringsutrymmet på 98 miljarder kronor föreslås
hamna i Blekinge. Som jämförelse kan nämnas att
Blekinges befolkningsandel av riket utgör 1,8 procent.
Investeringar i stamvägnätet
Vägverket har avvikit från riksdagens inriktningsbeslut
när det gäller rv 27/30 och föreslagit att den skall ingå i det
nationella stamvägnätet.
Motiven till Vägverkets ändringsförslag kan återfinnas i
den för ungefär ett år sedan presenterade utredningen TEM
(Trans European Motorway) Scandinavia. Riksdagen hade
vid sitt ställningstagande när det gäller inriktningen inte
tillgång till det fullständiga utredningsresultatet.
Det har hänt åtskilligt i våra kontakter med Polen efter
det att utredningen presenterats. Handelsutbytet har
förstärkts. Färjeförbindelsen mellan Karlskrona och
Gdynia har utvecklats positivt. Det betyder att cirka 30
procent av personresandet under 1993 mellan Sverige och
Polen företogs via denna färjeförbindelse. En stor andel av
trafiken har utgjorts av fordon från Norge.
Vägverket har fått regeringens uppdrag att följa TEM-
projektet. Med hänsyn härtill är det minst sagt förvånande
att regeringen inte fullföljer Vägverkets bedömning om att
redan nu poängtera vikten av denna förbindelselänk med
vår omvärld.
Genom att fastställa Vägverkets förslag att rv 27/30 blir
en nationell stamväg ges också en klar signal till bland annat
Polen om vikten av att utveckla en framtidsinriktad
transportväg. En sådan åtgärd leder utan tvekan till ökad
ekonomisk tillväxt i sydöstra Sverige. Det föreligger enligt
vår mening inga skäl att vänta med ett sådant beslut.
Blekinges LTA-plan
LTA-planen 1994-2003 har i länet antagits av en enig
styrelse. Det har skett i samråd med Vägverket. I ett
avseende råder det olika uppfattning mellan länsstyrelsen
och Vägverket, nämligen var i planen Möcklösundsbron ska
placeras.
I den aktuella skrivelsen har regeringen uppenbarligen
följt Vägverkets uppfattning när det gäller bron men
dessutom fört in Blekinge kustbana i LTA-planen.
Vid fördelning av planeringsramen för Blekinge
förutsatte Vägverket att Blekinge kustbana skulle
finansieras i särskild ordning i enlighet med regeringsbeslut
av den 15 februari 1990. Enligt detta beslut tilldelades
Blekinge kustbana 150 miljoner i 1990 års penningvärde.
Med anledning härav utökades planeringsramen för den
då aktuella planeringsperioden med 70 miljoner kronor.
Den totala planeringsramen för 1991--2000 fastställdes till
230 miljoner kronor.
Intill utgången av 1993 har 47 miljoner kronor
upparbetats och huvuddelen härav har investerats i
Kristianstads län.
När planeringsramen för perioden 1994--2003
fastställdes tilldelades Blekinge 144 miljoner kronor.
Vägverket har vid beräkningen av denna planeringsram
efter samråd med kommunikationsdepartementet ej tagit
med Blekinge kustbana i planen.
Regeringen har av outgrundlig anledning i sin skrivelse
krävt att 50 miljoner kronor av den redan reducerade
planeringsramen skall användas till Blekinge kustbana.
Dessutom skall enligt regeringen Möcklöbrons ombyggnad
på cirka 70 miljoner kronor täckas av LTA-anslaget.
Därmed är i stort sett LTA-anslaget förbrukat för hela
flerårsperioden.
Det är helt klart att länsstyrelsen följt
planeringsförutsättningarna. Vi förutsätter därför att
regeringen tar sitt ansvar och fullföljer regeringsbeslutet
från 1990, vilket innebär en sammanlagd investeringsram i
särskild ordning avseende Blekinge kustbana på 150
miljoner kronor i 1990 års penningvärde, och den
uppgörelse som kommunikationsdepartementet haft med
Vägverket.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att hänföra rv 27/30 till nationell
stamväg,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om finansieringen av Blekinge
kustbana.

Stockholm den 18 april 1994

Karl-Gösta Svenson (m)

Hans

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att hänföra Rv 27/30 till nationell stamväg
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att hänföra Rv 27/30 till nationell stamväg
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansieringen av Blekinge kustbana.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansieringen av Blekinge kustbana.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.