Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2022/23:81 Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling

Motion 2022/23:2374 av Janine Alm Ericson (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2022/23:81
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-04-05
Granskad
2023-04-19
Bordlagd
2023-04-20
Hänvisad
2023-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inom lagen om offentlig upphandling ska förtydligas att uppföljning av hållbarhetskrav ska göras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i rapporten Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar (RiR 2022:25) redovisat sin granskning av statens arbete för en miljömässigt hållbar statlig upphandling. Riksrevisionen gör bedömningen att det saknas tillräcklig uppföljning av myndigheternas ambitionsnivå i deras arbete med miljöhänsyn. Det underlag som ligger till grund för uppföljning är inte heltäckande och den statistik som finns fokuserar i hög grad på andelen upphandlingar med miljökrav och säger lite om exempelvis hur väl avvägda kraven är, enligt Riksrevisionen.

Regeringen rekommenderas i rapporten att

 • vidta åtgärder som leder till att rapporteringen om miljöhänsyn vid upphandling inom miljöledningssystemet förbättras
 • ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att följa upp den nationella upphandlingsstrategin regelbundet.

Miljöpartiet vill införa ett mål om att offentlig sektor ska gå före i omställningen och nå nära nollutsläpp till 2030. Offentlig upphandling är ett viktigt strategiskt verktyg som ska användas för att främja miljömässig hållbarhet och styra mot en hållbar samhälls­utveckling. Därför bör lagen om offentlig upphandling (LOU) uppdateras så att all offentlig upphandling ska beakta miljöhänsyn och klimatpåverkan, och låg klimat­påverkan och resursanvändning bör bli styrande faktorer.

Riksrevisionen pekar på brister i uppföljningen av myndigheternas arbete med miljömässigt hållbar upphandling. Miljöpartiet vill att det inom LOU ska förtydligas att uppföljning av hållbarhetskrav ska göras.

 

 

Janine Alm Ericson (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inom lagen om offentlig upphandling ska förtydligas att uppföljning av hållbarhetskrav ska göras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU41
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.