Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning

Motion 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2015/16:87
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-02-17
Bordlagd
2016-02-23
Hänvisad
2016-02-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges åtaganden inte bör avvika i förhållande till vad som är beslutat på EU-nivå och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör göra en djupare konsekvensanalys av att en mer ambitiös klimatpolitik ensidigt förs i en begränsad del av världen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Europeiska rådets ramverk, som regeringens skrivelse refererar till, förordas utsläppsminskningar av växthusgaser på 40 procent från 1990 fram till 2030.

 

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Sverige bör följa internationella överenskommelser, men av allt att döma är vi på väg att nå en sänkning av utsläppen på 40 procent redan 2020. Det finns fördelar med detta eftersom det minskar vårt oljeberoende, men med allt lägre priser på energi ställer vi oss frågande till en alltför långtgående strategi vad gäller att ytterligare minska koldioxidutsläppen på kort och medellång sikt.

 

Regeringens linje förefaller vara att inga uppfyllda mål räcker, ribban ska ständigt höjas ytterligare. Sverige ska gå före och visa ledarskap oavsett kostnad och oavsett om andra länder följer efter eller ej. Det är inte Sverigedemokraternas politik. Tanken bakom denna ambitionsnivå är att Sverige på detta sätt ska kunna påverka andra länder i samma riktning. Problemet med denna strategi är att det inte finns något som tyder på att strategin fungerar. Det finns ingen forskning på området som stöder att denna föregångspolitik på något sätt bidrar till minskade utsläpp. Enligt teorin om koldioxidläckage kan det till och med vara så att denna politik genom så kallat koldioxidläckage bidrar till att öka utsläppen i andra länder. Enligt EU-kommissionen bidrar varje procentuell ökning av elpriset till en minskning av exporten med 1,6 %, vilket sätter fokus på vikten av att upprätthålla god konkurrenskraft inom EU. Om det blir dyrare att tillverka varor i Sverige och Europa är risken stor att företag istället flyttar till andra länder med lägre energipriser.

 

Riksrevisionen framhåller i sin rapport Mer klimat för pengarna att det saknas underlag för att bedöma risken för så kallat koldioxidläckage, det vill säga att produktion flyttas från Sverige till länder med lägre eller inga utgifter för koldioxidutsläpp.

 

Vi anser det vara av största vikt att konkurrenskraften för såväl den svenska som den europeiska industrin inte försämras i den utsträckningen att koldioxidgenererande produktion flyttas till länder med en mindre ambitiös klimatpolitik eller där andra miljöhänsyn, arbetsrätt och mänskliga rättigheter är åsidosatta. Mot bakgrund av att koldioxidutsläppen ökar markant på andra håll i vår omvärld anser vi att det bör göras djupare konsekvensanalyser av att en ambitiös klimatpolitik ensidigt förs i en begränsad del av världen.

 

Som enda parti i Sveriges riksdag talar vi öppet om den målkonflikt som föreligger mellan en alltför ambitiös klimatpolitik och andra behov i samhället. Vi i Sverigedemokraterna ställer oss bakom de internationella överenskommelser som vi har skrivit på, men vi är ovilliga att gå längre eftersom det har ytterst marginell, i det närmaste obefintlig, påverkan på den globala utvecklingen.

 

Martin Kinnunen (SD)

 

Anders Forsberg (SD)

Runar Filper (SD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges åtaganden inte bör avvika i förhållande till vad som är beslutat på EU-nivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör göra en djupare konsekvensanalys av att en mer ambitiös klimatpolitik ensidigt förs i en begränsad del av världen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.