Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande

Motion 2015/16:3307 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2015/16:69
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Bordlagd
2016-01-19
Hänvisad
2016-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbart företagande och tillkännager detta för regeringen.

 

Långsiktigt hållbart företagande

Sverigedemokraterna ser positivt på stora delar av regeringens skrivelse om politik för ett hållbart företagande. Vi har en gemensam generell syn gällande övergripande mål, riktlinjer och visioner. Regeringens skrivelse sträcker sig över ett flertal politiska områden gällande finans-, miljö-, regional tillväxt-, arbetsmarknads-, handels- och biståndspolitik m.m. Sverigedemokraterna ser värdet av samförstånd i viktiga sakfrågor som är av vikt för svensk ekonomi, men vi avser även att belysa vissa delar där våra politiska åsikter går isär.

 

Sverigedemokraterna ser negativa effekter gällande nitiskt införande av förslag kring mångfald, kvotering, en verklighetsfrämmande klimatpolitik och EU:s ständigt ökade kostnader och inflytande. Sverigedemokraternas kritik gällande regeringens förda linje är att orealistiska visioner prioriteras före flera sakpolitiska områden där Sverige behöver stärka sin konkurrenskraft gentemot omvärlden.

 

Sverigedemokraterna ser vikten av ett hållbart företagande och dess aspekter, både i en nationell och en internationell bemärkelse. Sverige befinner sig på en global marknad och måste därmed förhålla sig till detta. Hållbart företagande innehåller många delar men vi vill betona att förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende på bransch, sektorer och storlek på företag, men även lokalisering, konjunktur eller tidpunkt för etablering. Stora politiska visioner som kan belasta företagen med ökade kostnader eller utökad byråkrati måste därför genomföras med försiktighet.

 

Konkurrenskraft, minskat koldioxidläckage, miljö och klimat

Sverige har ett av industriländernas lägsta utsläpp av s.k. klimatgaser. Därav kan vi konstatera att Sverige inte har något att skämmas för i ett internationellt perspektiv. Sverigedemokraterna menar att Sveriges och Europas utmaning i första hand ligger i att säkerställa energitillgången och viljan till långsiktiga energiinvesteringar, men där detta ska ske parallellt med långsiktig miljöutveckling för att inte riskera Europas globala konkurrenskraft. Genom att lägga för stora kostnader på europeiska företag kommer det att hämma den ekonomiska tillväxten och därmed innebära minskade resurser till forskning och utveckling – något som även riskerar att resultera i att produktion och därmed även utsläpp av koldioxid flyttar, utan att i realiteten minska. Vi menar att det bör ligga en balans i ekonomin och klimatambitionerna. Våra viktigaste prioriteringar är ett minskat koldioxidläckage och en stärkt europeisk konkurrenskraft.

 

Mångfald och jämställdhet

Sverigedemokraterna vill se ett jämställt samhälle där alla medborgare har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vår politik tar sin utgångspunkt i hur män och kvinnor är, inte hur de borde vara. Vi avvisar därmed verklighetsfrånvända teorier där man bortser från könsskillnader och motsätter oss att staten försöker ändra på människors könsidentitet.

 

Kopplat till detta motsätter vi oss kvotering och så kallad positiv särbehandling. Att man debatterar och opinionsbildar för mindre snedfördelning mellan könen inom olika yrken eller uppdrag välkomnar vi, men vi menar samtidigt att det i sista ändan handlar om vuxna människor som gör fria val. Tvångskvotering i bolagsstyrelser vänder vi oss emot med emfas. Det av EU satta målet på minst 40 % av det underrepresenterade könet i bolagsstyrelser är ett direkt hån mot duktiga och självständiga kvinnors möjlighet att ta plats på egna meriter. Vi ställer oss även frågande gällande viss typ av mångfaldspolicy.

 

Politik för ett långsiktigt hållbart värdeskapande

Sverigedemokraterna har satt fokus på politiken för ett långsiktigt hållbart företagande kopplat till industrin. Vi lyfter frågor som tillväxt, internationell reell konkurrenskraft, infrastruktur, energifrågor och arbetskraft. Vi vill införa konkurrensneutrala ekonomiska och arbetsrättsliga lättnader för både svenska småföretag och arbetstagare gällande turordningsregler, starta-eget-bidrag, arbetsgivaravgifter och sjuklöner.

 

Sverigedemokraterna driver även biståndspolitik i form av utökat stöd i närområden, handelspolitik med betoning på utökad internationell konkurrenskraft samt utökade satsningar på internationella handelspartner. 

 

Sverigedemokraterna vill avskaffa de europeiska strukturfonderna, avveckla europeiska socioekonomiska projekt. Vi anser att medlen är kraftigt snedfördelade, projekt är ständigt kostnadsdrivande och vi anser inte att svenska skattebetalare skall finansiera europeiska arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 

Näringslivspolitik bör i stor utsträckning genomsyras av förutsägbarhet, och förändringar på detta område bör genomföras med försiktighet. Annorlunda uttryckt är det olämpligt att onödigtvis göra partipolitik av institutioner som arbetar med denna typ av frågor. På sikt emotser Sverigedemokraterna emellertid en diskussion om vad som egentligen genererar tillväxt och nya framgångsrika företag och utesluter inte att staten bör ta ett steg tillbaka på vissa områden och överlåta innovation, entreprenörskap och förnyelse av näringslivet på de mest lämpade privata aktörerna, vars förutsättningar snarare kan optimeras genom reformer på till exempel skatteområdet.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

 

Josef Fransson (SD)

Johan Nissinen (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbart företagande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.