Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande

Motion 2015/16:3306 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2015/16:69
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Bordlagd
2016-01-19
Hänvisad
2016-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortsätter arbetet kring hållbarhet och företagande och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska underlätta för svenska företag att kunna bedriva sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande redovisar regeringen sin syn på hållbart företagande när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö- och klimatarbete och antikorruption. Skrivelsen berör också områden som hållbar beskattning, handelspolitik, finansmarknadspolitik för hållbara investeringar samt jämställdhet och mångfald.

 

Företagande är centralt för vårt land och spelar en avgörande roll för Sveriges tillväxt och utveckling. Vi välkomnar att regeringen verkar ha för avsikt att bygga vidare på alliansregeringens arbete kring hållbarhet i linje med bland annat FN:s och OECD:s förslag. Samtidigt oroas vi över regeringens centralistiska inställning till styrning av företagande som kommer till uttryck i strategin. Regeringen avser med strategin lösa flera av samhällets största utmaningar och strategin går på flera områden väldigt konkret in på detaljfrågor som expertmyndigheter och framförallt andra delar av samhället bättre kan hantera.

 

Om regeringen i skrivelsen syftar till att uppmuntra företag oavsett storlek att agera utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, har man misslyckats. Det är svårt att urskilja någon form av tydliga beslut i skrivelsen som ska underlätta hållbarhetsredovisning för särskilt mindre företag.

 

I skrivelsen omnämns Tillväxtverkets uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling, där det ingår att främja hållbart företagande, inklusive samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala innovationer. Tillväxtverket genomför ett flertal insatser för att främja hållbart företagande som riktar sig direkt både till små och till medelstora företag, liksom till att påverka institutioner och ramverk.

 

Hållbart företagande innebär att förena miljöhänsyn, lönsamhet och socialt ansvarstagande. Vi anser att målsättningarna för bland annat sociala företag eller jämställdhet på regional nivå är väsentliga i att främja ett hållbart företagande. Det är därför förvånande att regeringen i sin budget valt att minska sitt ekonomiska stöd till de redan etablerade aktörerna på dessa områden.

 

Regeringen lyfter även fram utstationeringsdirektivet och upphandlingsfrågor i sin skrivelse. Sverige har under de senaste åren visat att man kan fokusera goda konkurrensvillkor samtidigt som man inte utestänger små och medelstora seriösa företag från stora marknader eller skapar onödig byråkrati. Det arbetet måste fortsätta utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller rättvisa trots en hårdnande internationell konkurrens. Dagens regelverk ger ett stort utrymme för myndigheter att beakta krav i sina upphandlingar som motiveras av upphandlingens art. Detta utrymme har många gånger använts fel eller inte alls, vilket bör uppmärksammas.

 

Skrivelsen innehåller många skrivningar där regeringen lovar förbättringar och förändringar. Dessvärre ser vi med besvikelse på att stora delar av regeringens politik istället slår mot näringslivet, inte minst de små företagen. Vi vill istället se konkreta förslag för att skapa ett långsiktigt hållbart näringsliv, med möjligheter för företag i olika storlekar och branscher att bedriva sina verksamheter utifrån de huvudkriterier som innefattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi menar att hållbart företagande bör eftersträvas, såväl inom upphandlingar som på den europeiska marknaden, utan att stå i motsats till den fria rörligheten av tjänster i EU.

 

Att Sverige ska vara pådrivande inom EU i alla dessa frågor ses av oss som en självklarhet. Samtidigt oroas vi över regeringens oförmåga att adressera många av dessa frågor på hemmaplan. Otydlighet och ibland motstridiga besked från regeringen på viktiga områden såsom energi- och handelspolitiken visar på brister och behovet av att skapa en sammanhållen linje innan man går ut och kräver detsamma av EU.

 

Skrivelsen innehåller många skrivningar där förbättringar och förändringar utlovas. Dessvärre kan konstateras att stora delar av regeringens politik istället slår hårt mot näringslivet vilket får negativa konsekvenser för tillväxt och utveckling. Vi menar istället att regeringen måste skapa stringens och tydlighet i vad man faktiskt vill åstadkomma i viktiga frågor som energipolitiken för svensk industri, hur regeringen ställer sig till TTIP och alla dess delar samt hur 150 miljarder i höjda skatter på jobb och företagande över mandatperioden ska stärka svenska företag.

 

Lars Hjälmered (M)

 

Helena Lindahl (C)

Said Abdu (L)

Penilla Gunther (KD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortsätter arbetet kring hållbarhet och företagande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska underlätta för svenska företag att kunna bedriva sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2015/16:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.