Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

Motion 2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2015/16:164
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-02
Bordlagd
2016-05-10
Hänvisad
2016-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en samlad strategi för att bekämpa den it-relaterade brottsligheten och tillkännager detta för regeringen.

 

Motivering

Riksrevisionen har granskat Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och deras beredskap för att ändamålsenligt och effektivt handlägga och utreda it-relaterade brott. Granskningen har omfattat tre brottskategorier; it-bedrägerier, internetrelaterade barnpornografibrott och brott som innebär attacker mot infrastruktur såsom dataintrång och datasabotage. Riksrevisionen konstaterar att polisen och åklagare inte har beredskap och förmåga att utreda och handlägga it-relaterade brott på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Granskningen kom fram till att det saknas nationella riktlinjer, metodstöd och kompetens vad gäller it-relaterad brottslighet inom myndigheterna. Riksrevisionen rekommenderar polisen och Åklagarmyndigheten att bland annat identifiera nationella utvecklingsbehov, utveckla den strategiska kompetensförsörjningen, utveckla och förankra nationella arbetssätt och metodstöd, utnyttja de möjligheter som finns för internationell samordning och samverkan samt att säkerställa att grundutbildningen till polisen uppdateras för att möta dagens behov. Riksrevisionen rekommenderar även polisen att se över strukturerna för brottssamordning och samverkan mellan polisregionerna.

 

Antalet anmälda it-relaterade brott ökade med 767 procent mellan 2006 och 2014 och under året 2014 anmäldes totalt 75 369 it-relaterade brott. It-relaterad brottslighet är ett växande problem. Personuppklarningen för it-relaterade brotten var endast sju procent år 2014. Detta är lägre än för övriga brott. Rikspolisstyrelsen har även tidigare gjort bedömningen att det finns brister i handläggningen och utredningen av it-relaterad brottslighet.

 

Alliansregeringen inledde ett arbete mot den nya brottsligheten på internet. Det är viktigt att fortsätta arbetet på detta område. Alliansen tog initiativ till ett tillkännagivande om att regeringen skall vidta ytterligare åtgärder för att stärka kompetens inom rättsväsendet i arbetet mot brottslighet på internet, och detta blev också Riksdagens beslut i december 2014. Alliansen har även lyft frågan om en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetsstölder i ett tillkännagivande till regeringen och uppmanat regeringen att börja driva frågan. Det finns ett behov av en brottsofferportal dit den drabbade kan vända sig för att spärra sina identitetsuppgifter.

 

Den it-relaterade brottsligheten har ökat lavinartat. Idag läggs alltför många utredningar ner i ett tidigt skede trots att de hade kunnat klaras upp. Detta har tidigare konstaterats av Brå. Detta kan delvis bero på att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten släpar efter kunskapsmässigt vad gäller it-relaterad brottslighet. Riksrevisionen konstaterar i sin rapport att utbildningsnivån för att utreda it-relaterad brottslighet är generellt sett låg inom både Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport Polismyndigheten att se över strukturerna för brottssamordning och samverkan mellan polisregionerna. Det kan därför finnas ett behov av att se över hur Polismyndighetens arbete mot it-relaterad brottslighet organiseras då detta kanske inte är optimalt för att möta den nya ökande it-relaterade brottsligheten. Det internationella samarbetet mot it-relaterad brottslighet är helt avgörande för att nå framgång. Riksrevisionen konstaterar att det finns ett utrymme för att på ett bättre sätt utnyttja den internationella hjälp som finns tillgänglig i arbetet mot den it-relaterade brottsligheten.

 

Vi anser att regeringens svar på Riksrevisionens skrivelse är helt otillräckligt. Regeringen skriver att den anser att Riksrevisionens iakttagelser är relevanta och att det finns åtgärder för myndigheterna att vidta. Regeringen skriver vidare att de överväger att vid behov begära närmare redovisning av hur Riksrevisionens rekommendationer tas om hand. Vi anser att det behovet finns redan nu. När det framkommer uppgifter om att den svenska polisen och Åklagarmyndigheten saknar beredskap för att hantera en viss typ av brott så borde regeringen agera aktivt. Situationen är allvarlig vilket tydliggörs av att it-brotten är de som ökat snabbast under de senaste åren. Den snabba utvecklingen innebär stora utmaningar för rättsväsendets myndigheter. Det är inget nytt, men arbetet för att hantera dem går för sakta.

 

Vi anser att det är nödvändigt att det finns en beredskap och en kunskap för att utreda it-relaterad brottslighet i Sverige. Vi anser att regeringen bör ta fram en samlad strategi mot it-relaterad brottslighet. I denna bör ingå en översyn över hur man kan höja utbildningsnivån för att utreda it-relaterad brottslighet inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, en översyn av strukturerna och organiseringen av arbetet mot it-relaterad brottslighet och hur man kan utnyttja det internationella samarbetet bättre för att bekämpa it-relaterad brottslighet.

 

 

Beatrice Ask (M)

 

Krister Hammarbergh (M)

Anti Avsan (M)

Anders Hansson (M)

Ellen Juntti (M)

Pia Hallström (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en samlad strategi för att bekämpa den it-relaterade brottsligheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.