Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Motion 2015/16:3405 av Désirée Pethrus (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2015/16:154
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-02
Granskad
2016-05-04
Bordlagd
2016-05-10
Hänvisad
2016-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till förmån för fler platser inom yrkesvuxenutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har responderat på Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildningarna kunde under det tidiga 2000-talet uppvisa relativt goda resultat, ca 70 procent fick arbete efter utbildningen. Idag konstaterar Arbetsförmedlingen att effekterna av programmet är små och under senare år varit obefintliga eller till och med negativa. Regeringen härleder dagens dåliga resultat till en starkare fokusering på personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Riksrevisionen framhåller dock problemen med Arbetsförmedlingens breda centraliserade upphandlingar av utbildning och att bristen till övervägande del handlar om bristande förankring hos arbetsgivarna och om vilka kompetenser de efterfrågar.

Just denna brist anger regeringen inte några särskilda åtgärder för utan hänvisar till sitt regleringsbrev 2015, där myndigheten uppmanas anpassa upphandling av och anvisning till arbetsmarknadsutbildningar efter arbetsgivarnas behov. Man försvarar också de arbetsmarknadsutbildningar som kan kritiseras för bristande arbetsmarknadsförankring med att de i alla fall ger möjlighet till omsättningsyrken vilket i sig främjar arbetsmarknadsetablering.

Under rådande förhållanden skulle regeringen tydligare behövt anamma de rekommendationer som Riksrevisionen gör för att säkra mindre omfattande och regionalt initierade upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning.

Riksrevisionen har i granskningen av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar kunnat konstatera att en stark fokusering på personer som står långt från arbetsmarknaden skapar incitament att anordna utbildningar som inte nödvändigtvis avser att tillmötesgå en brist på arbetsmarknaden.

Vidare konstaterar Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen genom sitt eget analysarbete har funnit att det görs anvisningar där arbetsförmedlaren från början kan förmoda att deltagaren inte kommer att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Arbetsförmedlingen ska arbeta med att förmedla jobb och att se till att människor får arbetslöshetsersättning enligt regelverket. Andra aktörer än Arbetsförmedlingen lämpar sig bättre för att utbilda arbetslösa till att bli mer gångbara på arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna bedömer att personer som går yrkesvuxenutbildningar har långt större möjlighet att få ett arbete efter utbildningen än efter en arbetsmarknadsutbildning Arbetsförmedlingen tillhandahållit. Den bedömningen bygger tyvärr också på att arbetsgivare troligtvis får en mer negativ uppfattning om en person som gått en arbetsmarknadsutbildning än en som gått annan utbildning. Endast 15,9 procent av deltagarna i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar hade ett arbete 90 dagar efter utbildningen. För en programkostnad på cirka 1,3 miljarder är detta otillräckligt. Sammantaget innebär detta att Kristdemokraterna föreslår att Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar avvecklas till förmån för fler platser inom yrkesvuxenutbildning.

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till förmån för fler platser inom yrkesvuxenutbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.