Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009

Motion 2010/11:Ju8 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2010/11:66
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2011-01-20
Bordläggning
2011-01-24
Hänvisning
2011-01-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för offentliga ombud att fullgöra sina uppdrag.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den årliga skrivelsen som redovisar användandet av hemliga tvångsmedel ska innehålla en redogörelse även för användandet av hemlig rumsavlyssning och av åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör ske en redovisning för i vilken utsträckning övervakningsuppgifter har hämtats ut genom lagen om elektronisk kommunikation.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla den årliga skrivelsen om hemliga tvångsmedel på så sätt att en redogörelse från Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet och tillsyn läggs till skrivelsen innan den skickas till riksdagen.

Motivering

År 2004 infördes ett system med offentliga ombud med syftet att stärka den enskildes rättsskydd och att skapa ytterligare rättssäkerhetsgarantier i fråga om ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning.

Systemet med offentliga ombud fyller en viktig funktion. För ett rättssamhälle är det mycket viktigt att den enskildes rätt och integritetsintressen i allmänhet tas till vara. Att systemet med offentliga ombud fungerar på ett tillfredsställande sätt är särskilt betydelsefullt då fler tvångsmedel kommit till polis och åklagares förfogande.

Det har framkommit kritik från offentliga ombud om den ytterst begränsade möjlighet att hjälpa dem de företräder att tillvarata sina medborgerliga fri- och rättigheter. Såväl domstolens som de offentliga ombudens reella möjligheter att pröva en ansökan om t.ex. hemlig teleavlyssning är ytterst begränsade. Det faktum att mindre än 1 % av ansökningarna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning avslogs talar för att det är angeläget att de offentliga ombudens roll i försvaret av medborgarnas integritet effektiviseras och förbättras. Hur detta ska ske bör utredas av regeringen.

Regeringen redovisar årligen till riksdagen hur hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning tillämpats under året. År 2009 jämfört med år 2008 visar en kraftig ökning av antalet tillstånd. Sedan januari 2008 har det tillkommit nya möjligheter att använda hemliga tvångsmedel såsom hemlig rumsavlyssning (buggning) och åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott. Vi menar att även användandet av dessa hemliga tvångsmedel ska ingå i den årliga skrivelse som redovisas till riksdagen. Därutöver bör även en redogörelse från Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet och tillsyn läggas till skrivelsen innan den skickas till riksdagen. Det bör även redovisas i vilken utsträckning övervakningsuppgifter har hämtats ut genom lagen om elektronisk kommunikation.

Vi vill att regeringen tar detta krav med sig i sitt framtida arbete med den årliga skrivelsen om hur hemliga tvångsmedel använts. Detta ska ges regeringen till känna.

Stockholm den 20 januari 2011

Morgan Johansson (S)

Kerstin Haglö (S)

Christer Adelsbo (S)

Elin Lundgren (S)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Mattias Jonsson (S)

Maria Ferm (MP)

Lena Olsson (V)

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för offentliga ombud att fullgöra sina uppdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den årliga skrivelsen som redovisar användandet av hemliga tvångsmedel ska innehålla en redogörelse även för användandet av hemlig rumsavlyssning och av åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör ske en redovisning för i vilken utsträckning övervakningsuppgifter har hämtats ut genom lagen om elektronisk kommunikation.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla den årliga skrivelsen om hemliga tvångsmedel på så sätt att en redogörelse från Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet och tillsyn läggs till skrivelsen innan den skickas till riksdagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.