Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Motion 2010/11:Ju4 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2010/11:39
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2010-12-15
Bordläggning
2010-12-16
Hänvisning
2010-12-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572).

Motivering

Sverige har blivit utsatt för ett terrordåd utfört av en muslimsk terrorist. Detta är första gången någonsin ett dåd av denna karaktär inträffat. Vi har tidigare sett hur Vänsterpartiet och Miljöpartiet framfört krav på ett totalt avskaffande av gällande lagstiftning. Detta är oacceptabelt för oss sverigedemokrater som i första hand värnar om svenska intressen och de svenska medborgarna. Även annan terroristverksamhet har försiggått i Sverige men där målen för attackerna befunnit sig i utlandet.

Vi sverigedemokrater inser allvaret i den situation som nu Sverige, men även Europa, befinner sig i och vi kräver därför en översyn av gällande lag i syfte att utvisning ska vara huvudregel för de personer som uppfyller de krav för utvisning som lagen föreskriver. Detta blir speciellt relevant med tanke på att det i skrivelsen under Aktuella ändringar står Ändringarna innebär bl.a. en skärpning av kraven för att någon ska kunna utvisas med stöd av lagen []. Det är fel väg att gå. Det bör bli lättare, och det bör bli huvudregel att utvisa personer i enlighet med denna lag.

I skrivelsen står det också: Om ett utvisningsbeslut inte kan verkställas [] ska den beslutande myndigheten [] förordna att verkställigheten ska skjutas upp (inhibition) eller bevilja personen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Myndigheten kan i sådant fall besluta om skyldighet för personen att på vissa tider anmäla sig hos en polismyndighet (anmälningsplikt).

Det räcker inte menar vi. I lagen finns redan stöd för att ta en utvisningsdömd person i förvar, och vi menar att den skrivningen bör bli skarpare så att den utvisningsdömde som huvudregel alltid tas i förvar till dess att utvisningen kan verkställas. Detta bör vara den naturliga gången eftersom personer som döms till utvisning enligt denna lag döms för att de anses utgöra en risk mot rikets säkerhet eller kan befaras medverka vid terroristbrott. Den utvisningsdömde kan självfallet alltid välja att självmant lämna landet om personen önskar komma ut från sin frihetsberövning.

Stockholm den 15 december 2010

Kent Ekeroth (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.