Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

Motion 2001/02:L33 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2001/02:148
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2002-04-09
Bordläggning
2002-04-10
Hänvisning
2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka inom EU för att ursprungsmärkning av livsmedel skall utvecklas.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka inom EU för att genmodifierade livsmedel skall märkas.

Inledning

Vi är alla konsumenter med olika intressen inom många olika områden, därför har all politik stor betydelse för oss konsumenter. Konsumentstödet har genomgått många förändringar sedan början av 1900-talet. Man kan således utläsa att det finns en lång tradition av att stödja konsumenterna i vårt land. Det är därför positivt att det framgår av den aktuella skrivelsen att Sverige aktivt skall främja konsumenternas intressen och inflytande i ett integrerat Europa och verka för en stark och bred konsumentpolitik inom hela EU.

Centerpartiet har under en längre tid särskilt uppmärksammat konsumenternas situation och därför är det glädjande att regeringen i den aktuella skrivelsen föreslår åtgärder för att förstärka konsumenternas roll. Vi vill dock med denna motion lyfta fram ett par livsmedelsfrågor som vi anser att regeringen har missat i sin skrivelse angående mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU. Sunda och säkra livsmedel är mycket viktigt för människors hälsa, speciellt för våra barn. Livsmedel framställda på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt är en livskvalitetsfråga. Utan tillgång till sunda och säkra livsmedel försämras människors livskvalitet på ett avgörande sätt. Livsmedel ska märkas för att underlätta konsumenternas fria val.

3 God information

Svenska livsmedel produceras med mycket höga miljö- och djurskyddskrav, vilket gör att vi känner trygghet både när vi handlar och konsumerar dem. Centerpartiet vill stärka konsumenternas ställning och kräver därför en konsekvent märkning av livsmedel avseende produktionsland, förekomsten av genmodifierade produkter, antibiotika, hormoner, bestrålning, färgämnen och andra tillsatser.

Det måste finnas en kontroll som förhindrar att livsmedel som inte uppfyller de krav som vi ställer i vårt land kan importeras och saluföras här. Märkningen av våra livsmedel måste förbättras, både vad gäller innehåll och varifrån de kommer. Livsmedelsallergier är mycket vanliga och därför är även innehållsmärkning mycket viktig. Regeringen bör agera för att reglerna förändras inom EU för att stoppa handel över gränserna med livsmedel som inte uppfyller kravet på god matkvalitet. Centerpartiet har länge arbetat för att en ursprungsmärkning av livsmedel skall komma till stånd. Sverige bör följaktligen arbeta inom EU för att ursprungsmärkning av livsmedel skall utvecklas. Detta bör ges regeringen till känna.

En av grundförutsättningarna för att människor skall kunna utöva sin konsumentmakt är att de får god information om den mat de köper. Konsumentmakt blir därför ett verktyg för att stoppa plågsam djuruppfödning och andra tveksamma produktionsmetoder. Ekologisk odling kan också gynnas av att konsumenterna ställer krav på den mat de köper. Genom att fler konsumenter väljer ekologiska livsmedel kan produktionen öka och priserna sjunka. Sammantaget kan sägas att konsumentmakten är beroende av en väl fungerande märkning av livsmedel. Sverige bör därför verka inom EU för att genmodifierade livsmedel skall märkas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 8 april 2002

Viviann Gerdin (c)

Gunnel Wallin (c)

Åsa Torstensson (c)

Rigmor Stenmark (c)

Margareta Andersson (c)

Marianne Andersson (c)

Sven Bergström (c)

Agne Hansson (c)


Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka inom EU för att ursprungsmärkning av livsmedel skall utvecklas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka inom EU för att genmodifierade livsmedel skall märkas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.