Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

Motion 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2001/02:148
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2002-04-09
Bordläggning
2002-04-10
Hänvisning
2002-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att från svensk sida inta en pådrivande roll i fråga om att inom konsumentpolitikens områden beakta och ta till vara funktionshindrades synpunkter.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om värdet av en från EU:s sida aktiv och positiv attityd till global standardisering.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om offensivt svenskt arbete för ursprungsmärkning inom EU av andra köttslag än nötkött.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att påskynda arbetet inom EU vad gäller införande av opt in-lösning för obeställd e-postreklam.

Funktionshindrades inflytande på standardiseringsarbetet

Det är ytterst angeläget att alla konsumenters intressen beaktas. Av skrivelsen framgår emellertid inte hur Sverige lyfter frågan om funktionshindrades inflytande i standardiseringsarbetet inom EU.

Kristdemokraterna anser det viktigt att Sverige i EU-arbetet inom konsumentpolitiken är pådrivare när det gäller att beakta de funktionshindrades synpunkter och krav inom alla områden, inte minst vad gäller produktsäkerhet och standardisering.

Globala standarder

I skrivelsen sägs att standardiseringsarbetet går alltmer mot globala standarder. Om nu trenden har vänt så att alltmer av standardiseringen lyfts till globala organ som ISO och IEC måste detta i grunden ändå ses som positivt för världshandeln och konkurrensen, och ytterst också för konsumenterna.

Inför utvecklingen mot globala standarder kan i skrivelsen spåras en tvehågsen attityd då regeringen poängterar risken för att dessa globala standarder kan ha lägre säkerhetsnivå än de europeiska.

Kristdemokraterna anser att ett aktivt och offensivt engagemang med hög grad av konsumentinflytande från EU och EU-länderna i det globala standardiseringsarbetet är den bästa garantin för att säkerhetsnivån på produkterna hamnar på en hög nivå. Globala standarder bör främjas av EU eftersom detta kan ses som positivt ur konsumentsynpunkt.

Ursprungsmärkning av kött

Det är bra att Sverige, som det står i skrivelsen, avser fortsätta verka för att konsumentkraven sätts mer i fokus när det gäller livsmedelsfrågor. Ett viktigt sådant krav är ursprungsmärkningen av kött.

Det är därför bra att ursprungsmärkning av nötkött införts inom EU. Det är mycket angeläget att Sverige arbetar aktivt för att sådan märkning införs inom EU också för andra köttslag. I ett gränslöst EU är det inte tillräckligt med endast en i Sverige frivillig branschöverenskommelse om ursprungsmärkning av allt kött. På detta område bör Sverige vara mer offensivt i EU-arbetet.

Elektronisk handel

När Sverige nu är på väg att implementera e-handelsdirektivet i svensk lag finns en fråga som fortfarande hänger i luften, nämligen frågan om oönskad e-postreklam. Den opt out-lösning som Sverige införde för ett par år sedan fungerar inte, och något erforderligt register att anmäla sig till finns inte. Det är glädjande att regeringen ändrat sig och nu verkar för någon typ av opt in-lösning inom hela EU. Eftersom det tycks ta tid att få till stånd ett EU-beslut i frågan bör Sverige inta en pådrivande roll inom EU. För egen del bör vi snarast, i likhet med flera andra länder, anta en opt in-lösning.

Stockholm den 9 april 2002

Kjell Eldensjö (kd)

Rolf Åbjörnsson (kd)

Ingvar Svensson (kd)

Björn von der Esch (kd)

Ragnwi Marcelind (kd)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Chatrine Pålsson (kd)

Magda Ayoub (kd)

Maria Larsson (kd)

Inger Strömbom (kd)

Dan Kihlström (kd)


Yrkanden (4)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att från svensk sida inta en pådrivande roll i fråga om att inom konsumentpolitikens områden beakta och ta till vara funktionshindrades synpunkter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om värdet av en från EU:s sida aktiv och positiv attityd till global standardisering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om offensivt svenskt arbete för ursprungsmärkning inom EU av andra köttslag än nötkött.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att påskynda arbetet inom EU vad gäller införande av optin-lösning för obeställd e-postreklam.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.