Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2000/01:114 med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000

Motion 2000/01:U15 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 2000/01:114
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2001-04-23
Granskning
2001-04-24
Bordläggning
2001-04-24
Hänvisning
2001-04-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om gemensamma exportregler för krigsmaterielexport i EU.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en gemensam EU-myndighet för kontroll och insyn av export
av krigsmateriel och strategiska produkter.
Motivering
Enligt Romfördraget är tillverkning och handel med vapen, ammunition
och krigsmateriel undantagna från EU:s gemensamma marknad. Sådana
frågor avgörs nationellt. Men det europeiska samarbetet kring dessa
frågor utvecklas snabbt och här borde Sverige kunna ta initiativ för
fortsatt utveckling.
EU har redan identifierat krigsmateriel som ett lämpligt område för
samarbete inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
(GUSP). I COARM diskuterar medlemsstaterna regelbundet olika frågor med
anknytning till handel med krigsmateriel.
Medlemsländerna får i stigande grad ett gemensamt ansvar för
krigsmaterielexport utanför EU. Den 1998 antagna gemensamma
uppförandekoden för vapenexport innebär mekanismer för konsultationer och
gemensam rapportering mellan medlemsländerna. I takt med att EU utvidgas
kommer detta samarbete att omfatta en allt större del av Europa.
Riksdagen har under våren godkänt ett ramavtal mellan sex länder om
åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska
försvarsindustrin. På längre sikt kommer ytterligare deltagare i projektet att
aktualiseras.
Ett naturligt nästa steg vore att arbeta fram gemensamma och bindande
exportregler för krigsmateriel i EU. En sådan process kommer att ta åtskilliga
år men redan nu bör Sverige ta initiativ för att inleda arbetet.
För att övervaka gemensamma regler bör det också etableras en gemensam
EU-myndighet för kontroll och tillsyn av export av krigsmateriel och
strategiska produkter.
Lagstiftning och kontroll rörande krigsmaterielexport bör bli exklusiv EU-
kompetens och därmed ersätta nationell lagstiftning. Utgångspunkten för de
gemensamma reglerna bör vara en ansvarsfull syn på krigsmaterielexport. På
sikt bör även övervägas om den gemensamma marknaden också skall
innefatta krigsmateriel.

Stockholm den 23 april 2001
Göran Lennmarker (m)
Bertil Persson (m)
Liselotte Wågö (m)
Sten Tolgfors (m)
Karin Enström (m)
Roy Hansson (m)

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gemensamma exportregler för krigsmaterielexport i EU.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gemensamma exportregler för krigsmaterielexport i EU.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam EU-myndighet för kontroll och insyn av export av krigsmateriel och strategiska produkter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam EU-myndighet för kontroll och insyn av export av krigsmateriel och strategiska produkter.
  Behandlas i
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam EU-myndighet för kontroll och insyn av export av krigsmateriel och strategiska produkter.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.