Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken

Motion 1990/91:Sf22 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Regeringsskrivelse 1990/91:77
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-02-01
Bordläggning
1991-02-04
Hänvisning
1991-02-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Konsumentupplysning till invandrare
Inledningsvis måste vi konstatera att regeringens
skrivelse om invandrar- och flyktingpolitiken är en utmärkt
rapport om vad som har förevarit och vad som är aktuellt
avseende dessa frågor. Speciellt glädjande är att regeringen
har nu andra året i rad tillmötesgått mångas önskemål att
även belysa de s.k. vanliga invandrarfrågornas hantering.
Det finns emellertid ett område som borde
uppmärksammas, nämligen konsumentupplysning till
invandrarna. När riksdagen beslöt om den nya
livsmedelspolitiken innebar det också ett särskilt stöd till
ideella konsumentorganisationer. Resurser har anslagits i
årets budgetproposition (1990/91) för detta ändamål.
När konsumentupplysningen nu på ett nytt sätt har blivit
viktig, med hänvisning till debatten om skattereformens
effekter, är det angeläget att alla samhällets medlemmar blir
pris- och kvalitetsmedvetna. Invandrarna har ofta svårare
att tillgodose konsumentinformation i dagens debatt.
Dessutom är konsumentinformation och
konsumentlagstiftning ett helt nytt begrepp för många
flyktingar. Detta framförallt för dem som kommer från u-
länder där konsumentlagar saknas och muntligt avtal är
vanligt vid köp av varor och tjänster. Vid tvist kontaktar
man ofta invandrarbyrån eller advokat. För att kunna hitta
vägen till den kommunala konsumentvägledningen behövs
uppsökande verksamhet hos invandrargrupper. Ofta har
man kommit fram till den rätta tjänstemannen för sent för
att få den bästa hjälpen och då hänvisad av andra
kommunala myndigheter. Därför är det viktigt att man
satsar på dessa grupper.
Lokal information ges prioritet och därför skulle de
lokala invandrarorganisationerna få ta del av resurser,
förslagsvis i ett antal kommuner, för att genomföra
konsumentupplysning hos sina medlemmar och andra inom
språkgruppen. Eftersom de nya invandrargrupperna inte
har hunnit bilda organisationer eller dessa är alltför svaga
kunde man ge möjligheter till kommuners
flyktingmottagning tillsammans med den kommunala
konsumentvägledningen att starta konsumentupplysning
till invandrare och flyktingar.
Det är viktigt att flyktingar får tillräcklig information om
hushållsekonomiska frågor t.ex. i enlighet med förslaget om
startlån till husgeråd. Invandrarorganisationer kan
uppmuntras t.ex. via konsumentombud att ha studiecirklar
eller temadagar kring livsmedelspolitiska och
hushållsekonomiska frågor. Konsumentverket, som
disponerar medel, kunde få i upppdrag att utforma regler
och skaffa fram information på olika språk även för detta
ändamål.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om konsumentupplysning till
invandrare.

Stockholm den 31 januari 1991

Erkki Tammenoksa (s)

Inga-Britt Johansson (s)

Lahja Exner (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konsumentupplysning till invandrare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konsumentupplysning till invandrare.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.