Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2019/20:93 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

Motion 2019/20:3517 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2019/20:93
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-03-25
Bordlagd
2020-03-26
Granskad
2020-03-26
Hänvisad
2020-03-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att utarbeta en strategi för sanering efter en kärnteknisk olycka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har i rapporten Om det värsta skulle hända – statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (RiR 2019:30) granskat hur regeringen och ansvariga myndigheter arbetar med säkerheten gällande den kärntekniska verksamheten i Sverige. I rapporten framkommer att säkerhetsarbetet till stora delar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men att det inom ett antal områden finns brister. Riksrevisionen bedömer på grund av det att statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor inte är helt tillfredsställande. Riksrevisionen lämnar i sin rapport bl.a. en rekommendation till regeringen om att den bör ge ”MSB i uppdrag att i samverkan med övriga berörda aktörer utarbeta en nationell strategi för sanering efter en kärnteknisk olycka”. Regeringens svar på rekommendationen är att den bedömer att det kan behövas en mer utvecklad strategi för sanering som kan utgöra ett stöd till aktörerna på en strategisk nivå. För Sverigedemokraterna är säkerheten i denna typ av verksamhet alltid högsta prioritet då en kärnteknisk olycka eller ett attentat mot en kärnteknisk anlägg­ning, med utsläpp av radioaktiva ämnen som följd, skulle få mycket allvarliga konse­kvenser för människors liv och hälsa. För att vi effektivt ska kunna förbereda oss för samt hantera såväl de kortsiktiga som de långsiktiga konsekvenserna av ett radioaktivt utsläpp behöver därför en nationell strategi tas fram.

Sverigedemokraterna anser att regeringens svar i skrivelse 2019/20:93 om att endast överväga att ge MSB detta uppdrag är undermåligt. Sverigedemokraterna föreslår därför att regeringen snarast ger MSB i uppdrag att utarbeta en sådan strategi.

 

 

Car

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att utarbeta en strategi för sanering efter en kärnteknisk olycka och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Försvarsutskottet
    Betänkande 2019/20:FöU4
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.