Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer

Motion 2014/15:3069 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2014/15:92
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-04-22
Bordlagd
2015-04-23
Hänvisad
2015-04-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om indikativ redovisning av kärnstöd i budgetpropositionen.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelbunden resultatuppföljning av multilateralt bistånd.

 

Redovisning av indikativ fördelning i biståndsbudget

I Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer konstateras att det utifrån regeringens redovisning inte går att få en samlad bild av fördelningen av kärnstödet under perioden 2010–2013 och att den redovisning som riksdagen får om resultatet av de multilaterala biståndsarbetet är begränsad. Inom ramen för biståndsarbetet hanterar UD årligen betydande belopp. Även om fördelningen av medel inom anslag inte är föremål för riksdagsbeslut måste riksdag och utskott, för att kunna fatta trovärdiga beslut gällande så stora summor, få en rimlig chans att ta ställning till vilka ambitioner regeringen har i fördelningen av anslagen.

Naturligtvis måste flexibilitet kunna finnas med tanke på förhandlingar, men utan tillräcklig redovisning får inte riksdag och utskott möjlighet att på ett trovärdigt sätt behandla biståndsbudgeten. Regeringen bör därför i budgetpropositionen fullständigt redovisa en indikativ fördelning av kärnstödet till multilaterala organisationer, utvecklingsfonder och utvecklingsbanker.

 

 

Regelbunden rapportering och resultatuppföljning till riksdagen av det multilaterala utvecklingsarbetet

I rapporten om bistånd genom internationella organisationer konstaterar Riksrevisionen att varken regeringens eller Utrikesdepartementets beslut om det multilaterala utvecklingssamarbetet innehåller tydliga uppföljningsbara resultatkrav. Det saknas därför förutsättning för tydlig resultatuppföljning.

För att i framtiden kunna förbättra och utveckla det multilaterala utvecklingsarbetet anser Sverigedemokraterna att det är av stor vikt att regeringen kontinuerligt avger en samlad resultatuppföljning av denna. Detta bör kunna ske årligen eller vartannat år.

Eftersom regeringen inte avger en samlad resultatuppföljning av det multilaterala biståndet är det svårt att följa hur Utrikesdepartementets arbete med respektive organisation har utvecklats och vilka konkreta resultat som Sveriges styrelse- och påverkansarbete har haft. Avsaknaden av en samlad resultatuppföljning för kärnstöd är extra allvarlig med tanke på de brister som finns i beslutsprocessen och beslutsunderlagen. 

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om indikativ redovisning av kärnstöd i budgetpropositionen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelbunden resultatuppföljning av multilateralt bistånd.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.